Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Bijlage VIII Grondexploitaties

Verantwoordingsinformatie Grondbedrijf 2020.

De gemeenteraad besluit op basis van separate voorstellen over de financiële kaders van strategische aankopen en de voorbereiding en uitvoering van grondexploitaties.
Voor kleinere aankopen en projecten stelt zij verzamelkredieten vast in het kader van de begroting. Het college wijst ten laste van de verzamelkredieten, kredieten toe aan afzonderlijke aankopen en projecten en verantwoordt dit in deze jaarrekening.

Wijzigingen in de financiële kaders, met uitzondering van wijzigingen als gevolg van forse planwijzigingen, worden eveneens via de  PenC-cyclus  (deze jaarrekening) aan de gemeenteraad voorgelegd en verantwoord. In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de financiële situatie per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019. De verschillen zijn deels toe te schrijven aan de in 2020 gewijzigde en door de gemeenteraad vastgestelde financiële kaders van het project Kazerne Kwartier. Voor de individuele grondexploitaties (inclusief toelichting) wordt verwezen naar de bijlagen Grondbedrijf.

Voor een transparante besluitvorming wordt in de jaarrekening expliciet voorgesteld:

  1. kennis te nemen van de toewijzing van kredieten aan afzonderlijke grondexploitaties en strategische aankopen door het college ten laste van de verzamelkredieten 2020 (tabel 1).
  2. in te stemmen met de gewijzigde financiële kaders van grondexploitaties zoals verwerkt  in deze jaarrekening:
    1. de herziene grondexploitatiebegrotingen (conform tabel 2)
    2. de aanpassing (vermindering) van de voorzieningen ter dekking van de geraamde grondexploitatietekorten met per saldo € 2,8 miljoen. (conform tabel 2),
    3. de aanpassing (verhoging) van de kredieten ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de grondexploitaties met per saldo € 6,0 miljoen. (conform tabel 3)
    4. de aanpassing (verhoging) van het netto-risico met betrekking tot de grondexploitaties met per saldo € 3,8 miljoen. (conform tabel 4)

Ter ondersteuning van deze besluitvorming  zijn  onderstaand de volgende overzichten met een korte toelichting opgenomen in de jaarrekening:

TABEL 1: Beschikbare en toegekende kredieten

KREDIET

beschikbaar

toegekend

voorbereidingskrediet

1.000.000

120.000

A&P Lucker

30.000

Wozoco Schandeloseweg

30.000

Sloterbeekstraat

30.000

Binnenstedelijke locaties

30.000

verzamelkrediet gemeentelijk

1.000.000

962.305

Eindhovenseweg

151.000

Burg. Houbenstraat

463.000

Sloterbeekstraat

348.305

verzamelkrediet faciliterend

1.000.000

0

*geen gebruik van gemaakt in 2020

0

strategische aankopen

2.500.000

0

*geen gebruik van gemaakt in 2020

0

Totaal

5.500.000

1.082.305

Ten laste van de verzamel-kredieten zijn in het afgelopen jaar door het College kredieten toegewezen voor in totaal € 1.1 miljoen.Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van een aantal nieuwe projecten, waaronder Burgemeester Houbenstraat en Sloterbeekstraat. In 2020 zijn er geen strategische aankopen gedaan.

TABEL 2: Nieuwe grondexploitatieramingen en aanpassing van de voorziening

HERZIENE GREX-BEGROTING

kosten

opbrengsten

geraamd resultaat

resultaat vorig jaar

aanpassing voorziening

Venlo Centrum Zuid

67.970.066

50.774.860

-17.195.206

-18.876.412

1.681.206

Centrumplan Blerick

16.443.126

7.864.976

-8.578.150

-8.562.962

-15.188

Q4

81.610.460

69.384.567

-12.225.893

-11.121.855

-1.104.038

Kazernekwartier grex

53.920.658

47.164.616

-6.756.042

-12.334.440

5.578.398

Veegtes

16.805.689

16.499.196

-306.493

-307.760

1.267

Masterplan Arcen Velden

10.427.687

8.544.413

-1.883.274

-1.947.295

64.021

Bargeterminal uitbreiding

17.347.885

15.752.192

-1.595.693

0

-1.595.693

Overige faciliterende grexen

2.467.005

2.447.575

-19.430

204.463

-69.107

Overige gemeentelijke grexen

16.608.687

17.310.722

702.035

650.948

-115.626

Totaal op contante waarde

2.799.340

Het geraamde tekort als gevolg van de gewijzigde grondexploitatiebegrotingen daalt (€ 47,9 miljoen ten opzichte van € 52,3 miljoen) ten opzichte van vorig jaar.

Vertaald naar de contante waarde (waarde nu) is sprake van een kleine daling van het tekort. In verband met de geraamde tekorten van de grondexploitaties dient  de voorziening, door invloed van de exploitaties Kazernekwartier, Venlo Centrum Zuid, Bargeterminal en Q4 verminderd te worden met per saldo € 2,8 miljoen.

TABEL 3: Nieuw geraamde grondexploitatiekosten en aanpassing kredieten

HERZIENE GREX-kredieten

kosten

kosten
vorig jaar

aanpassing krediet

Venlo Centrum Zuid

67.970.066

69.345.544

-1.375.478

Centrumplan Blerick

16.443.126

16.457.937

-14.811

Q4

81.610.460

80.075.588

1.534.872

Kazernekwartier grex

53.920.658

50.114.098

3.806.560

Veegtes

16.805.689

16.953.055

-147.366

Masterplan Arcen Velden

10.427.687

10.483.744

-56.057

Bargeterminal uitbreiding

17.347.885

16.623.000

724.885

Overige faciliterende grexen

2.467.005

2.620.011

-153.006

Overige gemeentelijke grexen

16.608.687

14.953.337

1.655.350

Totaal

283.601.263

277.626.314

5.974.949

Naast wijzigingen in de kostenramingen van de grondexploitaties is een aantal grondexploitaties toegevoegd en afgesloten. Per saldo nemen de totaal geraamde investeringen in de lopende grondexploitaties toe met ca. € 6,0 miljoen ten opzichte van 2019. Dit is o.a. het gevolg van het nieuwe plan Kazernekwartier in januari 2020 en de bijstelling van het plan Q4 (Bastion Lichtenberg) in juni 2020.

TABEL 4: Nieuw geraamde netto-risico's van de grondexploitaties

HERZIENE RISICO-profiel

netto-risico

risico
vorig jaar

aanpassing risico

Venlo Centrum Zuid

100.000

150.000

-50.000

Centrumplan Blerick

300.000

200.000

100.000

Q4

2.580.000

3.300.000

-720.000

Kazernekwartier grex

13.350.000

9.200.000

4.150.000

Veegtes

1.150.000

775.000

375.000

Masterplan Arcen Velden

0

0

0

Bargeterminal uitbreiding

350.000

500.000

-150.000

Overige faciliterende grexen

150.000

175.000

-25.000

Overige gemeentelijke grexen

1.100.000

975.000

125.000

Voorraad gronden

25.000

175.000

-150.000

Corona-gerelateerd (algemeen)

125.000

0

125.000

Totaal

19.230.000

15.450.000

3.780.000

Het geraamde netto-risico (ook wel: gewogen risico) in de grondexploitatieprojecten is toegenomen met € 3,8 miljoen tot € 19,2 miljoen. Dit verschil is voornamelijk het gevolg van het nieuw vastgestelde plan Kazernekwartier, Veegtes en Q4. Het totale netto-risico van de grondexploitaties is verwerkt in de gemeentelijke weerstandsratio zoals opgenomen in deze jaarrekening.

TABEL 5: Ontwikkeling Algemene Grondreserve in 2020

ALGEMENE GRONDRESERVE

stand 1-1-2020

10.000.000

toevoeging

winstneming Manresa

213.000

rentebijtelling

1.244.160

result verkoop overtollig vastgoed

835.618

result. afgesloten restwerken

551.972

resultaat restpercelen

505.291

totaal toevoeging

3.350.041

onttrekking

afboeking pand Daelweg

90.377

result. Voorber. werk

27.036

result. afgesloten grexen

76.558

afdracht voorz nad expl res

632.939

afdracht Algemene Reserve

2.523.131

totaal onttrekking

3.350.041

stand 31-12-2020

10.000.000

De omvang van de Algemene Grondreserve blijft constant op € 10,0 miljoen. Dit is onder andere het gevolg van een verplichte winstneming in de grondexploitatie Manresa, alsmede verkopen van grond en overtollig vastgoed. De Algemene Grondreserve kwam fors boven het afgesproken maximum van € 10,0 miljoen uit; derhalve is een bedrag van ca. € 2,5 miljoen afgedragen aan de Algemene Reserve.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14