Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Bijlage VIII Grondexploitaties

VENLO CENTRUM ZUID

Exploitatiegegevens
Startdatum:    01-01-1992
Einddatum:    31-12-2022

Ruimtegebruik
Bruto plangebied:   circa 49,4 ha.
Openbare ruimte:     circa 22,6 ha.
Bouwgrond:            circa 26,8 ha.

Uitvoeringsfase plan
In 2020 is de bouwgrond aan de Veilingstraat en de bouwgrond achter de chocoladefabriek aan de Molensingel verkocht aan Van Wijnen.  Deze gronden zijn in 2020 bouwrijp gemaakt waarna gestart is met de bouw van de grondgebonden en grondontsloten woningen die in 2021 worden opgeleverd.
Daarnaast is in 2020 een realisatieovereenkomst gesloten met Janssen de Jong voor de planontwikkeling van de gronden aan de Molensingel. Eind 2020 is begonnen met het bouwrijp maken van deze gronden, die grenzen aan het stadskantoor. Deze gronden worden begin 2021 verkocht aan Janssen de Jong ten behoeve van de bouw van 95 wooneenheden aan de Molensingel en 5 grondgebonden woningen aan de Veilingstraat. Aansluitend aan de verkoop en levering van de grond wordt gestart met de bouw van de woningen.
Het woonrijp maken zal in 2022 worden afgerond.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 16,5 miljoen nadelig op contante waarde per 31 december 2020. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.
Met de hierboven vermelde grondtransacties zijn de laatste percelen binnen de grondexploitatie Venlo Centrum Zuid verkocht. Met in acht name van de bouwtijd en aansluitend het woonrijpmaken worden de werkzaamheden in 2022 afgerond en kan de looptijd van de grondexploitatie met één jaar worden verkort tot 31 december 2022.
Met name deze kortere looptijd heeft lagere plan- en rentekosten tot gevolg. Het voornoemde geraamde resultaat wordt hierdoor substantieel voordeliger (€ 0,9 miljoen) ten opzichte van de vorige jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14