Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Bijlage VII Staat van vaste activa

Bedragen x € 1.000

Groeps- en object nummer en omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Herrubricering aanschaf- rekening / Overig

Invest.
in het jaar

Desinvest.
in het jaar

Boekwaarde 1-1-2020

Afschrijving

Waarvan extra

Aflossing

Rente

Kapitaal
lasten

Boekwaarde 31-12-2020

Kosten sluiten geldleningen

682

546

17

16

33

529

Kosten onderzoek / ontwikkeling

807

-53

807

24

24

754

Bijdrage in activa derden

35.588

1.980

3

24.203

1.053

726

1.780

23.152

Bijdrage in activa derden AV

-1.980

161

161

Gronden en terreinen

36.698

664

33.634

11

1.009

1.020

32.959

Woonruimte

574

8

2

2

6

Bedrijfsgebouwen

223.053

3.392

209

90

137.774

5.559

4.235

9.794

135.726

Bedrijfsgebouwen AV

3.767

-2.931

2.240

7.159

113

113

6.468

Grond, weg en water

130.120

4.286

91

41.966

3.356

1.390

4.746

42.988

Grond, weg en water AV

12.621

-4.279

498

16.907

379

379

13.126

Vervoermiddelen

4.001

101

709

279

24

303

531

Vervoermiddelen AV

-101

526

101

526

Subtotaal

447.910

469

3.674

754

263.814

10.278

7.917

18.195

256.925

Bedragen x € 1.000

Groeps- en object nummer en omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Herrubricering aanschaf- rekening / Overig

Invest.
in het jaar

Desinvest.
in het jaar

Boekwaarde 1-1-2020

Afschrijving

Waarvan extra

Aflossing

Rente

Kapitaal
lasten

Boekwaarde 31-12-2020

Machines, app en installaties

36.551

72

11.850

1.060

358

1.417

10.862

Machines, app en install. AV

35

-156

234

191

1

1

269

Overige materiele vaste activa

43.510

88

24

10.181

2.131

308

2.440

8.161

Overige materiele vaste activa AV

396

-472

2.450

399

12

12

2.376

Kapitaalverstrek. aan deelneming

23.430

2.397

197

23.430

703

703

25.629

Leningen woningbouw corp.

125.355

11.241

641

433

433

10.601

Leningen aan deelnemingen

29.425

1.375

20.625

1.694

619

619

20.306

Overige langlopende leningen

1.338

116

46

5

5

70

Verstrekte startersleningen

2.357

-129

2.357

71

71

2.229

Aandelen in gem. regelingen

105

105

3

3

105

Overige uitzettingen looptijd > 1 jr

5.639

6.800

5.639

5.639

169

169

6.800

VROM Startersfonds

772

166

772

23

23

938

Subtotaal

268.914

-469

13.317

5.837

86.907

3.191

2.381

2.704

5.895

88.346

TOTAAL GENERAAL

716.824

16.991

6.591

350.720

13.469

2.381

10.621

24.090

345.271

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14