Jaarstukken 2020
portal

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht incidentele baten en lasten per programma en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste incidentele posten in de begroting weer. De incidentele lasten zijn hoger dan de incidentele baten. Dat betekent dat er sprake is van een structureel overschot. De structurele lasten worden gedekt door structurele baten en er is dus sprake van een “materieel” evenwicht. Ook meerjarig verwachten wij een materieel evenwicht.

Bedragen x € 1.000

Programma

Realisatie 2020

Baten

01. Gezond en actief Venlo

10.965

02. Leefbaar Venlo

5.466

03. Grenzeloos Venlo

04. Welvarend Venlo

1.854

05. Centrumstad Venlo

9.135

06. Circulaire en duurzame hoofdstad

3

Algemene middelen

4.246

Totaal baten

31.669

Onttrekking aan reserves

01. Gezond en actief Venlo

610

02. Leefbaar Venlo

565

03. Grenzeloos Venlo

04. Welvarend Venlo

213

05. Centrumstad Venlo

06. Circulaire en duurzame hoofdstad

889

Algemene middelen

10.060

Totaal onttrekking aan reserves incidenteel

12.338

Totaal incidentele baten

44.006

Lasten

01. Gezond en actief Venlo

12.134

02. Leefbaar Venlo

2.164

03. Grenzeloos Venlo

04. Welvarend Venlo

2.116

05. Centrumstad Venlo

4.250

06. Circulaire en duurzame hoofdstad

434

Algemene middelen

301

Totaal lasten

21.400

Toevoeging aan reserves

01. Gezond en actief Venlo

1.084

02. Leefbaar Venlo

3.081

03. Grenzeloos Venlo

212

04. Welvarend Venlo

65

05. Centrumstad Venlo

6.971

06. Circulaire en duurzame hoofdstad

894

Algemene middelen

13.895

Totaal toevoeging aan reserves incidenteel

26.202

Totaal incidentele lasten

47.602

Totaal saldo incidentele baten en lasten

-3.596

Toelichting incidentele baten en lasten
Toelichting incidentele baten en lasten
Hieronder volgt een korte omschrijving van de incidentele baten en lasten

Baten
·   De incidentele baten binnen programma 1 hebben met name betrekking op corona gerelateerde posten: Binnensportaccommodaties, BBZ uitkering en Veilig Thuis AMK.
·   De baten binnen programma 2 betreffen incidenteel Programma 4 betreft grondexploitaties  (4.000.000)
·   Programma 4 betreft grondexploitaties (€ 1.900.000)
·   Programma 5 betreft grondexploitaties (4.200.000) en incidentele baat nieuw financieel raamwerk Kazernekwartier (4.900.000)
·   De baten binnen algemene middelen betreffen Corona gerelateerde baten beschermd wonen  GF, Participatie en Gemeentefonds lopend boekjaar (7.400.000) integratie-  decentralisatieuitkeringen gemeentefonds (€ 3.200.000)

Lasten
·   Programma 1: BBZ uitkering (9.500.000)  Maatschappelijk opvang regio (1.300.000) Wet sociale werkvoorziening  (700.000)
·   Programma 2: Grondexploitaties (€ 2.900.000)
·   Programma 4: Grondexploitaties (€ 1.800.000) TPN/DCGV (€ 197.000)
·   Programma 5: Grondexploitaties (4.100.000)
·   Programma 6: Interregprojecten (€ 400.000 )

De toelichting op de mutaties in reserves is terug te vinden in de toelichting van de baten en lasten per programma in de jaarrekening.

Structurele reserves

Bedragen x € 1.000

Naam reserve

Realisatie 2020

Toevoeging

Onttrekking

Algemene Grondreserve

3.354

3.354

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier

2.511

Algemene reserve (bespaarde rente)

2.503

Totaal structurele baten en lasten

5.857

5.865

Bedragen x € 1.000

Presentatie van het structureel rekeningsaldo

Begroting 2020

Realisatie 2020

Saldo baten en lasten

10.576

28.470

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-10.576

-14.468

Begrotingssaldo na bestemming

0

14.002

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-6.857

-3.596

Structureel rekeningsaldo

6.857

17.598

De labelling structureel/ incidenteel is gebaseerd op de bepalingen van het BBV waarbij budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid naar hun aard ‘structureel’ blijven.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14