Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Grondbeleid

Verantwoording
In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over het beleid en de plannen uit de paragraaf grondbeleid van de Programmabegroting 2020-2023 die voortkomen uit de Strategische Visie Venlo 2030 en de structuurvisies. Gestart wordt met een algemene visie op het grondbeleid. Dan volgt een korte beschouwing over de belangrijkste ontwikkelingen van het grondbeleid met betrekking tot woningbouw en bedrijvigheid in 2020. Vervolgens wordt ingegaan op de specifieke aanpak en actuele prognose van het te verwachten resultaat van alle lopende en in 2020 afgesloten grondexploitaties. Tot slot wordt ingegaan op eventuele winstneming in 2020, de opgebouwde algemene grondreserve en risico`s van de lopende grondexploitaties.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14