Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Grondbeleid

Het aantal lopende grondexploitaties en voorraadposities van het grondbedrijf (37 per 31-12-2020) is in onderstaande tabel zichtbaar:

2017

2018

2019

2020

actueel per 1-1

35

38

35

38

nieuw

6

4

7

4

afgesloten

-3

-7

-4

-5

actueel per 31-12

38

35

38

37

Kazernekwartier
In januari 2020 is de stedenbouwkundige visie Kazerne Kwartier vastgesteld door de raad.
Begin 2021 wordt de laatste hand gelegd aan de samenwerkingsovereenkomst  en het ontwikkelplan waarbij de verwachting is dat dit in Q2 2021 kan worden vastgesteld. Daarna vindt de verdeling van de ontwikkelvelden plaats en kunnen de marktpartijen met planvorming aan de slag. In 2020 hebben er geen werkzaamheden op het terrein en/of verkoop van gronden en vastgoed plaatsgevonden. Noodzakelijk onderhoud is uitgevoerd. In 2021 zal een aanvang worden gemaakt met het bouwrijp maken.

Q4
De parkeergarage aan de Noord Buitensingel is in 2020 gebouwd en in gebruik genomen. In afstemming daarop is de tijdelijke parkeervoorziening op de locatie Aan de Stadsmuur (gelegen voor poppodium Grenswerk) eind 2020 verwijderd. De grondverkoop voor woningbouw op de locatie Aan de Stadsmuur zal naar verwachting in het 2e kwartaal van 2021 plaatsvinden.
De gemeente draagt onder andere zorg voor de herinrichting van de openbare ruimte van het plangebied Q4. De herinrichting van de Lage Loswal is in de loop van 2021 gereed. De overige openbare ruimte, zal worden ingericht in afstemming met de bouwactiviteiten op de locatie Aan de Stadsmuur. Voor het Bastion Lichtenberg is, samen met betrokken partijen, in 2020 een ontwikkelscenario uitgewerkt en vastgesteld door de raad.

Venlo Centrum Zuid / Maaswaard
De in 2020 verkochte bouwgrond aan de Veilingstraat is bouwrijp gemaakt, waarna gestart is met de bouw van de grondgebonden en grondontsloten woningen die in 2021 worden opgeleverd. Daarnaast is in 2020 een realisatieovereenkomst gesloten voor de planontwikkeling van de gronden aan de Molensingel. Eind 2020 is begonnen met het bouwrijp maken ervan. Deze gronden zullen begin 2021 worden verkocht ten behoeve van de bouw van 95 wooneenheden aan de Molensingel en 5 grondgebonden woningen aan de Veilingstraat. Aansluitend wordt gestart met de bouw van de woningen.

Overtollig Vastgoed
Een aandachtspunt vormt het in recente jaren vrijgekomen gemeentelijke vastgoed. Het vinden van een nieuwe functie of verkoop is onder de huidige marktomstandigheden duidelijk verbeterd en heeft tot verkopen geleid. Ook leegstaand vastgoed kost geld. Immers veel lasten zijn onafhankelijk van het gebruik en een minimaal niveau aan onderhoud is onvermijdelijk. Indien de kwaliteit zodanig is dat hergebruik niet mogelijk is, zal een pand worden gesloopt. In 2015 is afgesproken dat het resultaat jaarlijks in de Algemene Grondreserve te verdisconteren. In 2020 leidde dit, o.a. door verkoop van twee panden, tot een storting in deze reserve (€ 0,8 miljoen).

Verkoop binnenstedelijke en buitenstedelijke gronden
In de gemeentelijke begroting is opgenomen dat Venlo zoveel mogelijk inzet op het verkopen van vastgoed en gronden. Ook zijn hierover in het kader van het bestuursakkoord met de Provincie afspraken gemaakt. Verkoop van binnenstedelijke en buitenstedelijke gronden kan leiden tot een verbetering van de vermogenspositie van de gemeente Venlo. Besluitvorming om dit voortvarend op te pakken heeft in het begin van 2020 plaatsgevonden.

Reserves en voorzieningen.
De Algemene Grondreserve (AGR) bedraagt ultimo 2020 € 10,0 miljoen. Dat is gelijk aan de vorige jaarrekening. Uw raad heeft in 2018 besloten de Algemene Grondreserve te laten functioneren als een vereveningsfonds met een bandbreedte tussen € 5 miljoen en € 10 miljoen. De AGR kwam uit op € 12,5 miljoen, waarna een bedrag van € 2,5 miljoen is afgedragen aan de Algemene Reserve.

De Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten is gebaseerd op de contante waarden van de grondexploitaties met een nadelig saldo per 31 december 2020. De voorziening is rentedragend, zodat de geprognosticeerde verliezen per einddatum van een grondexploitatie kunnen worden gedekt. Er is in 2020 per saldo € 2,8 miljoen minder nodig in deze voorziening. Alle exploitaties zijn contant gemaakt tegen de voorgeschreven discontovoet van 2%. Per saldo bedraagt de voorziening Nadelige Exploitatieresultaten per 31 december 2020 € 45,0 miljoen.

Schematisch ziet het verloop van deze reserve en voorziening er als volgt uit: (bedragen in miljoenen euro’s, stand per ultimo):

bedragen x € 1.000.000

2017

2018

2019

2020

Algemene Grondreserve

4,4

6,4

10,0

10,0

Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten

37,4

47,5

47,8

45,0

Specificatie van de jaarschijf 2020 van de voorziening geeft het volgende beeld:

bedragen x € 1.000.000

2019

toevoeging

2020

Venlo Centrum Zuid

17,4

-0,9

16,5

Centrumplan Blerick

7,9

0,2

8,1

Q4

10,5

1,0

11,5

Masterplan Arcen en Velden

1,8

0,0

1,8

Kazernekwartier

9,5

-4,5

5,0

Bargeterminal

0,0

1,5

1,5

Overigen < 0,5 miljoen

0,7

-0,1

0,6

Totaal Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten

47,8

-2,8

45,0

Voor een uitgebreide toelichting van de (majeure) grondexploitaties verwijzen we naar bijlage VIII Grondexploitaties elders in deze jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14