Jaarstukken 2020
portal

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Overeenkomstig artikel 1.1 lid b sub 2 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is de gemeente verplicht om melding te maken van de onderstaande gegevens.

Bedragen x € 1

Gegevens 2020

Functiegegevens

Gemeente-secretaris AMG Beurskens

Griffier GJP van Soest

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

145.113

106.676

Beloningen betaalbaar op termijn

21.188

19.230

Subtotaal

166.301

125.906

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

0

0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Bedragen x € 1

Gegevens 2019

Functiegegevens

Gemeente-secretaris AMG Beurskens

Griffier GJP van Soest

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

141.428

106.152

Beloningen betaalbaar op termijn

20.218

18.034

Subtotaal

161.646

124.186

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

0

0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14