Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Lokale heffingen

Herziening gemeentelijk belastingstelsel
De afgelopen jaren is verruiming van het lokaal belastinggebied een nadrukkelijk item geweest. Er zijn diverse onderzoeken gedaan en is dit eveneens onderdeel geweest van lobbytrajecten van o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In het huidige regeerakkoord is de mogelijke verruiming van het lokaal belastinggebied niet opgenomen. Dit ondanks dat het vorige kabinet bouwstenen heeft geformuleerd voor uitbreiding van het lokaal belastinggebied. Het onderwerp is echter nog steeds (weer) actueel. In een brief van 15 april 2019, aan de Tweede Kamer, deelt staatssecretaris Snel mee dat begin 2020 de bouwstenen voor een beter belastingstelsel klaar zullen liggen. In eerste instantie gaat het om een 'technische ambtelijke verkenning van een breed palet'. Naast het schuiven tussen grondslagen en tarieven op rijksniveau behoort een verschuiving naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied tot de mogelijkheden. In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden eerder uitgewerkte plannen voor een herziening van het gemeentelijk belastinggebied opnieuw doordacht. De VNG is betrokken bij de ambtelijke verkenning.
In opvolging van de brief van 15 april 2019 heeft staatssecretaris Vijlbrief (opvolger van staatssecretaris Snel) in een brief van 18 mei 2020 gestalte gegeven aan de toezegging. De Coronacrisis heeft gevolgen die leiden tot een andere richting  dan de beleidsopties  die uit het bouwstenentraject naar voren zijn gekomen. De uitgewerkte beleidsopties zullen uiteindelijk worden opgeleverd  aan het volgende kabinet.
Ondanks deze nieuwe ontwikkeling zal naar verwachting de gemeente Venlo ook deze periode grotendeels afhankelijk blijven van inkomsten die van het Rijk worden ontvangen. Het eigen belastinggebied blijft hiermee dus voorlopig beperkt. Dit betekent eveneens dat er voorlopig nog geen hervormingsplan ligt om het evenwicht tussen betalen, bepalen en verantwoorden beter in balans te brengen met de vele taken die gemeenten de laatste jaren erbij hebben gekregen.

Waarderen woningen op gebruikersoppervlakte
In 2018 is gestart met de voorbereidingen ter invoering van een nieuwe WOZ-waarderingssystematiek. Vanaf 2022 legt de wet WOZ de verplichting op om woningtaxaties te baseren op gebruiksoppervlakte. Momenteel gebeurt dit op bruto inhoud van de woning (m3). De totale gebruiksoppervlakte wordt nu verplicht geregistreerd in de BAG (basisregistratie adressen en gebouwen). De BAG wordt beheerd door de gemeenten. De jaren 2019 en 2020 zijn nodig om de beschikbare gegevens op te werken om te komen tot een goede kwalitatieve registratie van oppervlaktegegevens. Het jaar 2021 staat in het teken van testen zodat, na goedkeuring door de Waarderingskamer, de belastingaanslagen m.i.v. 2022 kunnen worden verzonden.

Toerekening overhead
Met ingang van 2017 wordt de totale gemeentelijke overhead centraal begroot binnen Algemene dekkingsmiddelen. In de kostendekkende tarieven wordt een opslag voor overhead meegenomen. Voor 2020 geldt, conform uitgangspunt in de Programmabegroting 2020-2023, een overheadopslag van € 46,- per uur. Deze overheadopslag wordt alleen voorcalculatorisch, dus bij vaststelling van de begroting, berekend. Voor de jaarrekening gaan we uit van dezelfde opslag als bij de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14