Jaarstukken 2020
portal

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

Wij sluiten het jaar 2020 af met een positief rekeningresultaat van € 14,0 miljoen.

In deze paragraaf worden de verschillen groter dan € 100.000 op programmaniveau toegelicht. Het betreft hier het verschil tussen de rekening en de begroting na wijziging.

Afwijkingen in personeelskosten en kapitaallasten
Het resultaat van de personeelskostenbegroting wordt in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.
Het resultaat op de kapitaallasten wordt in de paragraaf Centrale toelichting kapitaallasten centraal toegelicht.
De toelichting op de financiële impact van de coronacrisis is opgenomen in de Paragraaf Covid-19.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14