Jaarstukken 2020
portal

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

bedragen x € 1.000

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

286.910

296.123

314.488

106%

18.365

Lasten

48.237

53.340

51.321

96%

2.019

Saldo baten en lasten

238.673

242.782

263.166

108%

20.384

Onttrekkingen aan reserves (baten)

1.000

9.537

10.060

105%

523

Toevoegingen aan reserves (lasten)

8.612

13.876

16.399

118%

-2.523

Saldo verrekening met reserves

-7.612

-4.339

-6.339

146%

-2.000

Totaal resultaat

231.062

238.443

256.828

108%

18.384

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

Begroting voor wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

Financiering

4.779

10.454

10.757

103%

303

Lokale heffingen

40.972

40.972

41.508

101%

536

Overheadkosten

268

169

1.032

610%

862

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.000

9.537

10.068

106%

531

Uitkeringen gemeentefonds

240.891

244.527

261.183

107%

16.656

Totaal baten

287.910

305.659

324.548

106%

18.888

Lasten

Financiering

6.837

11.821

8.699

74%

3.121

Lokale heffingen

1.325

1.329

1.595

120%

-265

Overheadkosten

38.761

38.979

40.101

103%

-1.122

Overige algemene dekkingsmiddelen

9.387

14.614

17.325

119%

-2.710

Post onvoorzien

539

473

0%

473

Vennootschapsbelasting

Totaal lasten

56.849

67.216

67.720

101%

-504

Saldo algemene dekkingsmiddelen

231.062

238.443

256.828

108%

18.384

Financiering
Bij de FinRap is in samenhang met de geraamde onttrekking aan de reserve Corona een stelpost ad € 2 miljoen opgevoerd.  In 2020 zijn er geen uitgaven ten laste van de reserve Corona gebracht, waardoor zowel de uitgaven waarvoor de stelpost was geraamd als de onttrekking nihil is.

In de prognose van de FinRap is rekening gehouden met een risicoreservering gedaan van € 2 miljoen. De toelichting was: "De prognosecijfers zijn gebaseerd op de afsluiting van de administratie per 31 augustus 2020. Gezien de economische omstandigheden, de mogelijke aanvullende effecten van de 2e golf en de afsluiting hebben wij vanuit het voorzichtigheidsprincipe een risicoreservering opgenomen in de prognosecijfers van € 2 miljoen. Bij niet effectuering van deze 'risicoreservering' kan dit bedrag nader worden bestemd bij de jaarrekening 2020." Uit de analyse blijkt dat er in 2020 geen beroep hoeft te worden gedaan op de geprognosticeerde risicoreservering. Wij verwachten wel voor 2021 een effectuering van de hier beoogde risico’s en adviseren derhalve via resultaatbestemming alsnog een deel van deze risicopost te reserveren.

Naar aanleiding van de definitieve standen jaarrekening 2019 en de actualisatie van de investeringsplanning zijn bij de Vorap zijn de begrote kapitaallasten en hiermee gelieerde financieringslasten op de diverse programma's bijgesteld en is het geprognosticeerde resultaat hiervan verzameld op een stelpost bij de Algemene middelen. Nu bij de jaarrekening valt deze stelpost zoals aangekondigd definitief vrij en vormt een incidenteel resultaat van ca. € 0,3 miljoen voordelig.

Op 19 januari 2021 heeft de commissie BBV in haar vraag en antwoord rubriek de uitspraak gedaan dat het dividend over 2019 van de BNG Bank, ondanks de aanbeveling van de Europese Centrale Bank om geen dividend uit te keren, toch in 2020 verantwoord moet worden. Gezien de onzekerheid over deze post is de vordering volledig voorzien. De onzekerheid komt voort uit de aanbeveling van de Europese Centrale Bank dat er in 2020 geen dividend uitgekeerd mag worden als gevolg van de corona crisis. In februari 2021 is deze aanbeveling licht versoepeld en mag er onder strikte voorwaarden een klein deel uitgekeerd worden. Per saldo wordt er een voorziening getroffen voor het nog niet uitgekeerde dividend van ca. € 0,1 miljoen.

Daarnaast zijn een aantal kleinere posten vermeldenswaardig:
'- Het resultaat 2019 van Enexis is hoger uitgevallen dan begroot, waardoor ook het dividend over 2019 (dat in 2020 wordt verantwoord) € 50.000 hoger is.
- € 74.000 betreft inconveniëntenregeling
- het resultaat van de BNG Bank over 2019 is eveneens hoger uitgevallen dan begroot, waardoor het dividend € 35.000 hoger is dan begroot. Gezien de onzekerheid echter over de uiteindelijke definitieve uitbetaling van het dividend is deze vordering grotendeels voorzien (zie uitgaven).
- € 58.000 beleggingsresultaat Appa participaties. Voorzichtigheidshalve wordt er geen rendement begroot, waardoor het werkelijk gerealiseerde rendement een positief resultaat vormt bij de jaarrekening.
- € 86.000 meer rente inkomsten, onder andere doordat een lening aan een verbonden partij eerder is verstrekt dan uitgangspunt was bij de begroting / FinRap.

Lokale heffingen
Een uitgebreide toelichting op de lokale heffingen is opgenomen in de paragraaf Lokale Heffingen. Het resultaat op de lokale heffingen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

OZB
Het resultaat op de OZB bedraagt ca. € 1,0 miljoen. ·In 2019 en 2020 zijn enkele grotere WOZ-objecten gereed gekomen, dit resulteerde in een meer dan geraamde toename van de OZB-opbrengst. Een deel van de toename is structureel van aard en reeds verwerkt in de in de begroting 2021 opgenomen extra opbrengst van € 300.000

Toeristenbelasting
Bij de definitieve afrekening tot en met het jaar 2019 blijkt dat het aantal gerealiseerde overnachtingen hoger is dan het geprognosticeerde aantal, dit voornamelijk als gevolg van een algemene verbetering van het economische klimaat en daarnaast een beperkte groei van de capaciteit  (areaaluitbreiding)  in de lokale  toeristensector. Het totale nadeel 2020 van € 544.000 is opgebouwd uit een voordeel van € 119.000 betrekking hebbende op 2019 en daarnaast een nadeel van € 663.000 als gevolg van Covid-19. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Covid-19 van de programmaverantwoording.

Overheadkosten
Overheadkosten Concern € 0,7 miljoen nadelig
Door vacatureruimte, langdurig ziekte en meer beheer vastgoed worden minder declarabele ure op projecten gemaakt dan bij het opstellen van de begroting voorzien. Bij de FinRap werd hiervoor een nadeel van € 580.000 geprognosticeerd, bij jaarrekening komt het nadelige effect uit op € 673.000.

Huisvesting ca. € 0,3 miljoen nadelig
Betreft met name essentiële corona gerelateerde uitgaven zoals werkpleksensoren, reserveringsmodule, ms teams, mondkapjes, materialen, huur meubilair en schoonmaak.

BVO ICTNML € 0
De gemeente Venlo is penvoerder geweest vanaf  de oprichting tot aan de realisatie van de BVO ICTNML. Daardoor stonden alle contracten op naam van de gemeente Venlo. Op dit moment zitten we in de transitieperiode  en staan lopende contracten  nog op naam van de gemeente Venlo. Een van de contracten is Europees aanbesteed en de tenaamstelling van de contracteigenaar kon niet aangepast gedurende de looptijd van het contract. De doorbelasting van de facturen van naar ICT NML vindt elke maand  plaats. Bedrag zowel in baten als in lasten 2020 ca € 0,2 miljoen.

Overige
Daarnaast zijn er extra, coronagerelateerde uitgaven en onderuitputtingen geweest. Voor een toelichting op de impact van corona wordt verwezen naar de paragraaf Covid-19.

Het restantsaldo binnen overhead op baten en lasten wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Conform raadsbesluit is het surplus op de algemene grondreserve boven de € 10 miljoen onttrokken aan de algemene grondreserve en toegevoegd aan de algemene reserve. In casu gaat het om een bedrag van € 2,5 miljoen incidenteel.

Daarnaast is een administratieve onttrekking aan de reserve Corona geraamd ad € 2 miljoen. Tegenover deze administratieve onttrekking staat de bij het onderdeel Financiering genoemde stelpost voor hetzelfde bedrag. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Uitkeringen gemeentefonds
Bij de Financiële Rapportage werd een voordeel op het gemeentefonds verwacht van € 15,9 miljoen. Bij jaarrekening komt dit uit op 16,7 miljoen. Het verschil ten opzichte van de FinRap wordt veroorzaakt door nadelige volume effecten en een voordelige 3e tranche Corona steunpakket (decembercirculaire 2020). Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Covid-19.

Post onvoorzien

Conform raadsbesluit is een bedrag ad € 66.000 onttrokken aan de post onvoorzien ten behoeve van de maatregelen omtrent de maatregelen voor de vloeren van het stadskantoor en de parkeergarage. Op de post onvoorzien resteert een bedrag van € 473.000, dat vrijvalt naar het resultaat.

Raadsvergadering

Besluit

Omschrijving

Programma

Bedrag

16-12-2020

RB 2020-069

Vloeren Stadskantoor en parkeergarage

AM

€ 66.000

(515 Finrap 2020)

Totaal

€ 66.000

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Begroting 2020 na wijz.

Rekening 2020

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Algemene Grondreserve

2.523

2.523

2.523

2.523

Algemene Reserve

6.515

8.103

-1.587

6.515

10.626

-4.110

-2.523

-2.523

Res. Bodemkwaliteit

1.000

1.000

1.000

1.000

Res. Herbezettingsmid.Gen.pact

22

22

22

22

Res.Regiodeal 1e tranche

2.000

-2.000

2.000

-2.000

Reserve Circulaire hoofdstad

1.000

-1.000

1.000

-1.000

Reserve Coronafonds

2.000

2.000

2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Reserve Coronafonds t.b.v. gem

773

-773

773

-773

Algemene middelen

9.537

13.876

-4.339

10.060

16.399

-6.339

523

-2.523

-2.000

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14