Jaarstukken 2020
portal

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

bedragen x € 1.000

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

9.160

12.066

9.896

82%

-2.170

Lasten

20.063

17.472

16.926

97%

545

Saldo baten en lasten

-10.902

-5.406

-7.031

130%

-1.625

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.937

7.903

6.971

88%

932

Saldo verrekening met reserves

-1.937

-7.903

-6.971

88%

932

Totaal resultaat

-12.839

-13.309

-14.002

105%

-693

bedragen x € 1.000

Programmalijn De basis sterk houden

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

910

1.036

604

58%

-431

Lasten

11.346

11.833

12.130

103%

-297

Saldo De basis sterk houden

-10.436

-10.798

-11.525

107%

-728

Binnen deze programmalijn is een nadelig saldo gerealiseerd van € 826.000,=. zoals in de Finrap gemeld is dit nadeel nagenoeg geheel te wijten aan de Corona-compensatie maatregelen. De meest relevante posten daarbij zijn;
- Minder inkomsten a.g.v. m.n. minder vergunning aanvragen en kwijtschelding terrashuur ad - € 190.000
- Bijdrage (corona-steun) ten behoeve van Grenswerk ad - € 200.000,=
- Bijdrage (corona-steun) ten behoeve van de Maaspoort ad - € 161.000,=
- Minder inkomsten als gevolg van (tijdelijk) sluiten van de markten ad - € 193.000,=

bedragen x € 1.000

Programmalijn Verdiepen en onderscheiden

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

165

164

100%

-1

Lasten

460

635

541

85%

93

Saldo Verdiepen en onderscheiden

-460

-470

-377

80%

93

Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen

bedragen x € 1.000

Programmalijn Verbreden en robuust maken

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

8.251

10.865

9.127

84%

-1.738

Lasten

10.193

12.906

11.226

87%

1.681

Saldo Verbreden en robuust maken

-1.943

-2.041

-2.099

103%

-58

Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Begroting 2020 na wijz.

Rekening 2020

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res.Kap.lst.Kazernekwartier

7.903

-7.903

6.971

-6.971

932

932

5. Centrumstad Venlo

7.903

-7.903

6.971

-6.971

932

932

Conform de begroting zou in 2020 € 932.000 meer aan de bestemmingsreserve toegevoegd  worden  dan gerealiseerd.De begroting is gebaseerd op een begrotingswijziging van januari 2020 gerelateerd aan de vaststelling van de visie Kazerne Kwartier.
Vlak na deze begrotingswijziging is echter in het kader van de jaarrekening 2019 besloten dit bedrag van € 932.000 al in 2019 ten gunste van de reserve te brengen.
Besluitvorming over de begrotingswijziging en de jaarrekening hebben zich derhalve gekruist. Per saldo verloopt de ontwikkeling van de reserve zich  zoals gepland.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14