Jaarstukken 2020
portal

Balans en toelichting

Kredietoverzicht

In bijlage III van deze jaarrekening presenteren wij een overzicht van alle in 2020 afgesloten kredieten en een overzicht van de restantkredieten per eind 2020.

Het verloop van het totaal van alle kredieten is in onderstaand overzicht samengevat.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Oorspronkelijk
kredietbedrag

Realisatie
t/m 2020

Restantkrediet
31-12-2020

Totaal kredieten

305.242

166.628

138.614

Omschrijving

Oorspronkelijk
kredietbedrag

Realisatie
t/m 2020

Restantkrediet
31-12-2020

Afgesloten kredieten

26.154

25.386

768

Omschrijving

Oorspronkelijk
kredietbedrag

Realisatie
t/m 2020

Restantkrediet
31-12-2020

Restantkredieten

279.087

141.242

137.846

De afgesloten kredieten in het jaar 2020 hebben een onderschrijding ten opzichte van het oorspronkelijk krediet van € 768.000. De wijziging in kapitaallasten als gevolg van de totale krediet onderschrijding van € 768.000 wordt in de meerjaren-begroting en via de voortgangsrapportage 2021 verwerkt.

Bij deze jaarrekening zijn 8 kredieten van vóór 2019 afgesloten en drie kredieten met krediet votering in 2020.

Op 31-12-2020 is het restantkrediet € 138.614.000. In 2020 hebben we voor 15 miljoen aan investeringsuitgaven gedaan en dat terwijl we begroot hadden om 37,5 miljoen aan investeringsuitgaven te doen. Dit is een onderschrijding in 2020 van 22,5  miljoen.

Indien er zich bij de lopende investeringen overschrijdingen aandienen dan zullen deze middels de hiervoor bestemde P&C instrumenten, inclusief dekkingsvoorstel, kenbaar worden gemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14