Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Bijlage V Gewaarborgde geldleningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving onderdeel

Oorspronkelijke hoofdsom gewaarborgde geldlening

Restantbedrag van de gewaarborgde geldlening aan het begin van dienstjaar 2020

Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen / gewaarborgde geldleningen

Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Restantbedrag gewaarborgde geldlening ultimo 2020 (Totaal 2+3-4)

1

2

3

4

5

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

427.921

386.942

60.000

50.936

396.006

Waarborgfonds Eigen Woning (WEW)

NB

5.943

35

1.351

4.627

Overige (door de gemeente gesubsidieerde instellingen)

12.920

7.747

78

5.703

2.122

Bankgaranties

22

22

22

TOTAAL GENERAAL

440.863

400.632

60.135

57.990

402.777

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14