Jaarstukken 2020
portal

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Centrale toelichting kapitaallasten

In deze jaarrekening laat het onderdeel kapitaallasten en aan kapitaallasten gerelateerde onderdelen op totaalniveau een extra incidenteel voordeel van € 29.000 zien ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit houdt ook in dat het kapitaallastenplafond niet is overschreden. Bij de Vorap zijn de begrote kapitaallasten op de diverse programma's reeds bijgesteld en zijn de voordelen op de kapitaallasten verzameld op een stelpost op het programma Algemene middelen. Bij de jaarrekening valt deze stelpost definitief vrij en vormt een incidenteel resultaat van ruim € 287.000 voordelig. Bij de prognose van de Finrap is hier reeds rekening mee gehouden. Totaal is er een incidenteel voordeel van € 316.000.

 Daar de afschrijvingen worden gebaseerd op de in gebruik genomen investeringen voorgaand jaar en de rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari kunnen de kapitaallasten tussentijds vrij nauwkeurig begroot worden. Ten aanzien van de aan grondexploitaties toegerekende rente laat de jaarrekening een budgettaire neutrale verschuiving binnen de programma's Leefbaar Venlo,  Welvarend Venlo en Centrumstad Venlo zien.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14