Jaarstukken 2020
portal

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

EMU-saldo

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)
De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling voor het EMU-saldo is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5 procent bbp per jaar. Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de collectieve sector op transactiebasis. Omdat ook gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Momenteel is de regeling vaststelling gelijkwaardige inspanning decentrale overheden inzake het EMU-saldo voor de jaren 2019 tot en met 2022 van toepassing. Om provincies en gemeenten tijdig een beeld te geven wat dit voor hen betekent, publiceert het Ministerie van BZK in lijn met de Wet Hof individuele EMU-referentiewaarden. Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. De referentiewaarden voor Venlo voor 2020 bedraagt € 15.749.000.

Onderstaande tabel geeft het begrote en gerealiseerde EMU-saldo voor 2020 weer. Voor 2020 (primitief) was een negatief EMU-saldo van € 14.800.000 begroot. Het gerealiseerde EMU-saldo bedraagt € 29.996.000 positief en is daarmee € 44.796.000 positiever uitgevallen dan begroot en ruim binnen de referentiewaarde. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het resultaat vóór toevoeging en onttrekking aan reserves circa € 19.000.000 positiever is dan begroot, doordat de boekwaarde (im)materiële vaste activa met € 29.500.000 minder is toegenomen en doordat de voorraden zijn toegenomen met € 3.600.000.

Bedragen x € 1.000

Van exploitatiesaldo lokale overheid naar EMU-saldo

Begroting
2020

Rekening
2020

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

10.626

28.130

-

2

Mutatie (im)materiële vaste activa

21.992

-7.842

+

3

Mutatie voorzieningen

-1.127

30

-

4

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

2.329

5.943

-

5

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

63

= Berekend EMU-saldo gemeente Venlo

-14.822

29.996

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14