Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Bijlage X Conversietabel taakvelden - programma's

bedragen x € 1.000

Taakveld

Raadsprogramma

Baten

Lasten

Totaal

Bestuur

2.702

6.839

-4.137

2. Leefbaar Venlo

119

5.109

-4.990

3. Grenzeloos Venlo

2.583

1.730

853

Mutaties reserves

15.482

29.950

-14.468

1. Gezond en actief Venlo

610

1.084

-474

2. Leefbaar Venlo

3.709

4.325

-615

3. Grenzeloos Venlo

212

-212

4. Welvarend Venlo

213

65

148

5. Centrumstad Venlo

6.971

-6.971

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

889

894

-5

Algemene middelen

10.060

16.399

-6.339

Burgerzaken

1.902

2.330

-428

2. Leefbaar Venlo

1.902

2.330

-428

Beheer overige gebouwen en gronden

81

-81

2. Leefbaar Venlo

81

-81

Overhead

1.032

40.101

-39.069

Algemene middelen

1.032

40.101

-39.069

Treasury

10.757

7.709

3.048

Algemene middelen

10.757

7.709

3.048

OZB woningen

18.768

888

17.879

Algemene middelen

18.768

888

17.879

OZB niet-woningen

20.832

629

20.202

Algemene middelen

20.832

629

20.202

Parkeerbelasting

2.054

2.054

2. Leefbaar Venlo

2.054

2.054

Belastingen overig

841

214

627

5. Centrumstad Venlo

185

189

-4

Algemene middelen

656

25

632

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

261.183

261.183

Algemene middelen

261.183

261.183

Overige baten en lasten

7

1.474

-1.466

Algemene middelen

7

1.474

-1.466

Crisisbeheersing en brandweer

7

8.431

-8.423

2. Leefbaar Venlo

7

8.431

-8.423

Openbare orde en veiligheid

323

2.935

-2.613

2. Leefbaar Venlo

275

2.933

-2.658

5. Centrumstad Venlo

48

3

45

Verkeer en vervoer

1.045

21.141

-20.096

2. Leefbaar Venlo

850

18.628

-17.778

4. Welvarend Venlo

196

2.514

-2.318

Parkeren

682

2.471

-1.789

2. Leefbaar Venlo

682

2.471

-1.789

Economische havens en waterwegen

278

275

3

4. Welvarend Venlo

278

275

3

Economische ontwikkeling

1.657

3.399

-1.742

4. Welvarend Venlo

1.168

1.702

-534

5. Centrumstad Venlo

62

626

-564

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

427

1.071

-644

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.894

3.784

-1.890

2. Leefbaar Venlo

30

-30

4. Welvarend Venlo

1.894

3.754

-1.860

Bedrijvenloket en -regelingen

521

1.031

-510

2. Leefbaar Venlo

72

46

26

4. Welvarend Venlo

393

912

-519

5. Centrumstad Venlo

56

64

-8

Algemene middelen

9

-9

Economische promotie

1.275

927

347

4. Welvarend Venlo

22

614

-592

5. Centrumstad Venlo

261

-261

Algemene middelen

1.253

52

1.200

Onderwijshuisvesting

93

8.321

-8.227

1. Gezond en actief Venlo

93

8.321

-8.227

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.630

7.600

-1.970

1. Gezond en actief Venlo

5.630

7.600

-1.970

Sportbeleid en activering

221

1.618

-1.397

1. Gezond en actief Venlo

221

1.618

-1.397

Sportaccommodaties

1.800

7.203

-5.403

1. Gezond en actief Venlo

1.800

7.203

-5.403

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

374

7.806

-7.433

1. Gezond en actief Venlo

31

748

-717

5. Centrumstad Venlo

343

7.058

-6.715

Musea

62

2.117

-2.055

2. Leefbaar Venlo

22

887

-865

5. Centrumstad Venlo

40

1.230

-1.190

Cultureel erfgoed

302

-302

2. Leefbaar Venlo

302

-302

Media

1.953

-1.953

5. Centrumstad Venlo

1.953

-1.953

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

396

8.796

-8.400

2. Leefbaar Venlo

121

7.253

-7.132

3. Grenzeloos Venlo

32

38

-6

4. Welvarend Venlo

8

329

-321

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

235

1.175

-940

Samenkracht en burgerparticipatie

1.076

21.101

-20.025

1. Gezond en actief Venlo

1.076

21.101

-20.025

Wijkteams

12

163

-152

1. Gezond en actief Venlo

12

163

-152

Inkomensregelingen

56.485

63.837

-7.352

1. Gezond en actief Venlo

56.485

63.837

-7.352

Begeleide participatie

103

17.357

-17.254

1. Gezond en actief Venlo

103

17.357

-17.254

Arbeidsparticipatie

713

5.153

-4.439

1. Gezond en actief Venlo

713

5.153

-4.439

Maatwerkvoorzieningen WMO

11

2.032

-2.020

1. Gezond en actief Venlo

11

2.032

-2.020

Maatwerkdienstverlening 18+

792

21.677

-20.885

1. Gezond en actief Venlo

792

21.677

-20.885

Maatwerkdienstverlening 18-

3.639

34.505

-30.866

1. Gezond en actief Venlo

3.639

34.505

-30.866

Geëscaleerde zorg 18+

1.975

50.063

-48.088

1. Gezond en actief Venlo

1.975

50.063

-48.088

Geëscaleerde zorg 18-

1.349

4.052

-2.702

1. Gezond en actief Venlo

1.349

4.052

-2.702

Volksgezondheid

479

6.808

-6.329

1. Gezond en actief Venlo

479

6.808

-6.329

Riolering

8.522

6.179

2.343

2. Leefbaar Venlo

8.522

6.179

2.343

Afval

11.569

11.879

-310

2. Leefbaar Venlo

11.569

11.879

-310

Milieubeheer

26

889

-863

2. Leefbaar Venlo

63

-63

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

26

826

-800

Begraafplaatsen-crematoria

398

433

-35

2. Leefbaar Venlo

398

433

-35

Ruimtelijke ordening

23

1.776

-1.754

2. Leefbaar Venlo

7

1.253

-1.246

5. Centrumstad Venlo

15

258

-243

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

265

-265

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8.347

5.879

2.468

2. Leefbaar Venlo

4.156

1.630

2.525

5. Centrumstad Venlo

4.191

4.248

-57

Wonen en bouwen

10.886

10.114

772

2. Leefbaar Venlo

5.931

8.645

-2.714

5. Centrumstad Venlo

4.956

1.036

3.920

Algemene middelen

433

-433

Eindtotaal

458.225

444.223

14.002

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14