Jaarstukken 2020
portal

Programmaverantwoording en Algemene middelen

2. Leefbaar Venlo

Inleiding

Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma waarin een variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht die direct de leefwereld van de inwoners raken. Het gaat om veiligheid, dienstverlening, groen, wegen, civiel, riolering, bereikbaarheid, woningbouw en voorzieningen en nog veel meer. Begrotingsposten die losse thema's lijken te zijn, echter voor de mensen in Venlo als één groot geheel. Dat vraagt ambtelijk, maar zeker bestuurlijk om een integrale aanpak. Een hechte samenwerking met de woningcorporaties, de Veiligheidsregio, politie, het Waterschap en andere partners is daarbij onmisbaar. Deze integrale aanpak is te vinden in het programma Leefbaar Venlo. Het belangrijkste aangrijpingspunt voor dit programma is ‘een betrouwbare overheid zijn’; Bereikbaar, transparant, doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

In 2020 hebben wij ingezet op het leveren van dienstverlening die aan de maat is en een goed onderhouden (schoon en heel) en veilige leefomgeving. Dat is het basisniveau waarop iedere inwoner van Venlo moet kunnen rekenen. Het daar niet aan voldoen tast direct het vertrouwen van de inwoners van de gemeente Venlo aan. Wij hebben hier in de afgelopen jaren, als gevolg van budgettaire druk, concessies aan moeten doen. In 2020 hebben wij een begin gemaakt met het repareren van de opgelopen achterstand.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 95.053
Gerealiseerd € 82.909
Afwijking € 12.144
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14