Jaarstukken 2020
portal

2. Leefbaar Venlo

Wat hebben wij bereikt?

De ambitie van dit programma is betrouwbare dienstverlening en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving realiseren (dienstbaar, schoon, heel en veilig). Derhalve kent het programma de volgende programmalijnen (subdoelen):

De programmalijn Dienstverlening heeft als doelstelling het op een betrouwbare en klantgerichte wijze leveren van gemeentelijke diensten en producten
Wat hebben we bereikt?
De telefonische bereikbaarheid is verbeterd en het gebruik van de digitale kanalen is verder toegenomen.

 • De gemeente was in 2020 goed telefonisch bereikbaar via het algemene nummer 14 077. De gemiddelde wachttijd voldeed aan de branchenorm.
 • Op www.venlo.nl is een proef gestart met live chat. Dienstverlening via WhatsApp hebben we (tijdelijk) moeten stopzetten, omdat de leverancier geen overheden meer toeliet.
 • We hebben ervoor gezorgd dat we voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid (wcag2.1). Dit betekent dat alle websites van de gemeente voldoen aan de toegankelijkheidseisen zoals deze in het besluit zijn opgenomen. Dit is een proces dat de komende jaren in ontwikkeling blijft.
 • Digitalisering van diensten bij levenszaken zorgt voor snellere dienstverlening met groter gemak voor de gebruiker. Vanaf 2020 kunnen uitvaartondernemers online aangifte van overlijden doen en bruidsparen hun huwelijk online aangeven.
 • In 2020 is gestart met de conservering en digitalisering van het oud-archief Venlo 1272-1795.
 • Met een nieuw ontwikkelde website voor het gemeentearchief kunnen we het publiek beter bedienen.

De invoering van de Omgevingswet ligt op schema.

 • Ondanks het uitstel van de invoering van de Omgevingswet en de beperkingen door corona is in 2020 gewerkt aan de 'harde' aspecten (ICT, systemen en processen) en anderzijds aan 'zachte' (kennis en bewustwording).

De wijkgerichte aanpak is versterkt.

 • In 2020 is de uitvoering van eenentwintig samenlevingsagenda's opgepakt.
 • In 2020 is met de corporaties en de provincie een ruimtelijk-fysieke visie opgesteld voor de Vastenavondkamp, bestaande uit een toekomstbeeld en een ontwikkelstrategie om in gezamenlijkheid te komen tot een sterke, leefbare en veilige wijk.

De programmalijn Openbare orde en Veiligheid heeft als doelstelling dat burgers, bezoekers en bedrijven zich veilig voelen en zijn in Venlo.
Wat hebben we bereikt?

 • Het voorbereiden en uitvoeren van zo'n vijftig maatregelen binnen de door de raad geprioriteerde thema's vervat in het plan van aanpak Wij Staan voor een Veilig Venlo.
 • Het voorbereiden van het plan van aanpak Wij Staan voor een Veilig Venlo 2021-2022.
 • Een significante toename van het veiligheidsgevoel van onze inwoners ten opzichte van 2016.
 • Voorbereiden en uitvoeren van verschillende maatregelen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit (procesplan Focus op Urgentie), met name in Blerick.
 • Het voorbereiden van de kerntakendiscussie bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
 • Een grote bijdrage aan de bestrijding van de Covid-19 pandemie.

De programmalijn Wonen heeft  als doelstelling dat een aantrekkelijk, passend en toekomstbestendig woningaanbod wordt gerealiseerd.
Wat hebben we bereikt?

 • In 2020 zijn (onder andere) de volgende woningbouwprojecten opgeleverd: Pontanusstraat in Blerick (Mosella BV: o.a. 18 koopappartementen), Prinsessensingel in Venlo (Lebe Groep: 24 studentenstudio’s), Paul Guillaumestraat in Tegelen (Antares: 40 woningen, waarvan 14 levensloopbestendig, 16 koopwoningen), diverse projecten van Woonwenz waaronder bijvoorbeeld IJsvogelstraat in Venlo (34 levensloopbestendige huurwoningen), maar ook 17 villa’s op Nieuw Stalberg in Venlo, 15 koopwoningen in Velden binnen het plan De Vilgert (BPD) en 8 koopwoningen in Lomm binnen het plan Meulenveld (BPD).
 • Vijf woonwagenlocaties zijn inmiddels gerenoveerd en vier daarvan zijn ook al in eigendom overgedragen aan de corporatie. Eind 2020 is het bestemmingsplan Kaldenkerkerweg definitief vastgesteld. In 2021 zal ten behoeve van de realisatie van dat bestemmingsplan het handhavingstraject op deze locatie worden opgestart.
 • In september is de ‘regionale woonvisie Noord-Limburg 2020-2024’ vastgesteld door de raad.
 • In november zijn de parapluplannen Kamerbewoning en Wonen vastgesteld door de raad.
 • Eind 2020 zijn de prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangenvereniging wederom vastgesteld.
 • Het Uitvoeringsprogramma VTH 2020 is vastgesteld en grotendeels uitgevoerd.

De programmalijn Omgeving heeft als doelstelling dat een kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving wordt gerealiseerd
Wat hebben we bereikt?

 • De Agenda Groen & water is in september vastgesteld en krijgt een vervolg in de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) met de bijbehorende beheers- uitvoeringsplannen.
 • In samenwerking met het waterschap, andere overheden en bewoners is voor de dijkversterkingslocaties Arcen en Baarlo – Hout-Blerick een voorkeursalternatief voorbereid onder het HWBP.
 • Het extra krediet groenvoorzieningen 2020 is benut om te starten met groot onderhoud en vervangingen van groenvoorzieningen en hiermee de kwaliteit op te trekken naar het vastgestelde ambitieniveau (basis op orde).
 • Er is geïnvesteerd in geluids-, lucht- en bodemkwaliteit.

De programmalijn Bereikbaarheid heeft als doelstelling dat een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving wordt gerealiseerd.
Wat hebben we bereikt?

 • In 2020 is een start gemaakt met het opstellen van het nieuwe parkeerbeleidsplan voor de gehele gemeente Venlo middels een objectieve evaluatie van de vraag, het aanbod en de knelpunten. Per deelgebied is nu de specifieke parkeersituatie in beeld als basis voor een breed opgezet participatietraject dat in 2021 zal plaatsvinden.
 • Projecten met betrekking tot binnenstadslogistiek zijn opgestart (deelauto ondernemers, Hanos aan de Stekker, verkenning van mobiliteitshub) en worden inhoudelijk afgestemd binnen programma Circulair.
 • In het kader van behoud voldoende parkeercapaciteit is:
  • gestart met de realisatie van een tijdelijke parkeergarage Arsenaal;
  • een haalbaarheidsonderzoek voorbereid dat in 2021 uitgevoerd wordt enerzijds op locatie (ondergronds) Julianapark en anderzijds locatie (en in samenwerking met) NS Station. Deze laatste locatie is met name interessant als mogelijkheid van een mobiliteitshub.
 • Er is gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid.
  • De jaarlijkse Subsidie Verkeerseducatie van de provincie is wederom ingezet voor verkeerseducatieve projecten in het basis- en voortgezet onderwijs.
  Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14