Jaarstukken 2020
portal

2. Leefbaar Venlo

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Programmalijn 1: Dienstverlening
Telefonische bereikbaarheid
We zijn enkele jaren geleden een traject gestart om de telefonische dienstverlening te verbeteren. In het klantcontactcentrum zijn aanpassingen doorgevoerd op het gebied van procesmanagement, kennismanagement en personeel. Dit heeft gezorgd voor een sterke daling van de telefonische wachttijden. Ook in het bijzondere jaar 2020 zijn we er in geslaagd de branchenorm voor telefonische wachttijden te halen.

Dienstverlening via digitale kanalen
We zien nog steeds een stijging van het gebruik van de digitale kanalen. In 2020 is een proef gestart met het inzetten van live chat op de website. Hierbij kunnen bezoekers van www.venlo.nl direct op webpagina's vragen stellen aan een medewerker van de gemeente.
Het dienstverleningskanaal WhatsApp is tijdelijk stopgezet op laste van de leverancier. Dit hopen we in 2021 weer op te kunnen starten.
We hebben ervoor gezorgd dat we voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid (WCAG2.1).  Dit betekent dat de teksten, beelden, animatiefilmpjes of multimedia-inhoud (video of audio) op onze websites voldoen aan eisen van toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking.  

Levenszaken
In 2020 zijn we verder gegaan met de digitalisering van de dienstverlening. Zo kunnen uitvaartondernemers inmiddels online aangifte van overlijden doen en kunnen aanstaande bruidsparen nu ook online huwelijksaangifte doen.
Om de (online) klantreis beter te ondersteunen hebben we in 2020 een marktconsultatie uitgevoerd die in 2021 moet leiden tot de aanbesteding en implementatie van nieuwe soft- en hardware.

Adreskwaliteit BRP en registratie niet-ingezetenen (RNI)
Om misbruik en fraude tegen te gaan is van belang dat de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) juist zijn. Hierbij is samenwerking cruciaal. We nemen als Venlo al enige tijd deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Ook intern is ingezet op meer samenwerking: betrokken gemeentelijke organisatieonderdelen, in het bijzonder team Levenszaken en team Veiligheid en Wijkgericht Werken,  trekken steeds beter met elkaar op om risico's te signaleren en misstanden op te sporen (bijvoorbeeld overbewoning).
In 2020 is mogelijk gemaakt dat geregistreerde niet-ingezetenen (RNI) wijzigingen in hun gegevens doorgeven met een digitaal formulier op onze website. Hierdoor houden we hun persoonsgegevens in de BRP beter actueel.

Gemeentearchief
In 2020 zijn verschillende conserverings- en digitaliseringsacties met betrekking tot het belangrijke en kwetsbare Oud Archief (1272-1795) volgens planning uitgevoerd. Ook de digitalisering van de bidprentjes verloopt voorspoedig.
De fysieke dienstverlening in het Gemeentearchief lag vanwege de corona-maatregelen gedurende het grootste deel van het jaar stil evenals de inzet van vrijwilligers. De digitale dienstverlening is voortgezet.
De vernieuwde website voldoet aan de verwachtingen. Een enquête onder de klanten van het archief heeft bruikbare inzichten opgeleverd in mogelijke verbeteringen van de dienstverlening.
De achterstanden van de analoge archieven die bij documentenbeheer zijn aangeleverd, zijn volledig weggewerkt. Er is tevens veel voortgang geboekt in het vernietigen en overbrengen van dossiers waarvan de bewaartermijn is verstreken.

Implementatie Omgevingswet
Als gevolg van corona en het niet tijdig gereed zijn van het (landelijke) Digitale Systeem Omgevingswet (de noodzakelijke digitale ondersteuning van de beoogde veranderingen) is de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022.
Desalniettemin zijn in 2020  organisatiebreed en in nadrukkelijke samenhang met onze netwerkpartners,  verdere voorbereidingen getroffen van de implementatie van de Omgevingswet.  Dit geldt zowel voor de 'harde' aspecten (systemen, ICT, processen) als de 'zachte' (cultuurverandering in de organisatie). Dat laatste is een belangrijk onderdeel van de organisatieontwikkeling en wordt georganiseerd in samenhang met de doorontwikkeling van het wijkgericht werken (burgerparticipatie).

 • In het kader van de pilot Omgevingsplan (vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet) heeft een verdere doorontwikkeling van het concept Omgevingsplan voor de kern  Tegelen plaatsgevonden. De gevraagde integraliteit in combinatie met de steeds concreter wordende contouren van de wet vraagt veel interne en externe afstemming.
 • Als gevolg van corona waren groepsbijeenkomsten vaak niet mogelijk. Nadere afstemming heeft veelal via videobellen en (landelijke) bijscholing via webinars plaats gevonden. Met oefenen van de nieuwe werkwijze via een intake- en omgevingstafel bij vergunningverlening is een start gemaakt. Als gevolg van het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet  en corona is het interne opleidingsprogramma voor een belangrijk deel doorgeschoven naar 2021.
 • Vanuit de VNG is ook voor Limburg een Regionaal Implementatiecoach Omgevingswet aangesteld die gemeenten ondersteunt bij de implementatieopgave. Daartoe zijn o.a. een achttal regionale werkgroepen ingericht. In de belangrijkste hiervan participeert Venlo of vervult een trekkersrol.

Wijkgericht werken

Een van de speerpunten binnen deze programmalijn is het door-ontwikkelen van het wijkgericht werken. Wij willen de gemeente dichter bij haar inwoners brengen en omgekeerd. De afgelopen jaren hebben we hiertoe al belangrijke stappen genomen, die we in 2020 hebben geconcretiseerd in het oppakken van de uitvoeringsplannen van de samenlevingsagenda’s in eenentwintig wijken en dorpen. De samenlevingsagenda is een belangrijk instrument waarmee burgerparticipatie én sociale cohesie in de wijk verder invulling krijgt. Het opstellen ervan zal nadrukkelijk worden verbonden met de P&C-cyclus en de interne bedrijfsvoering. De uitvoering heeft in 2020 nadrukkelijk te maken gekregen met de genomen Coronamaatregelen. Hierdoor zijn met name fysieke zaken in de buitenruimte wel opgepakt door bewoners en gemeente en zijn de sociaal-maatschappelijke veelal uitgesteld tot 2021 omdat allerlei bijeenkomsten, vieringen, etc. geen doorgang mochten vinden.  De ruimtelijk-fysieke visie Vastenavondkamp is conform afspraken opgesteld en eind 2020 bekrachtigd in een bestuurlijk overleg hierover. In het eerste kwartaal van 2021 wordt deze visie ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd, waarbij de afspraken tussen provincie, corporaties en gemeente zijn vertaald in een uitvoeringsagenda en bijbehorende provinciale subsidiebeschikking.

Programmalijn 2: Openbare Orde & Veiligheid
Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg
De vertegenwoordiging van de gemeente heeft zich  in 2020 waar  mogelijk sterk gemaakt voor het starten van een kerntakendiscussie binnen de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord voor wat betreft de brandweer (i.v.m. de uitspraak Europees Hof over vrijwilligers). Verder maakt Venlo zich ook nog steeds hard voor een wijziging van de stemverhouding om hiermee de invloed in balans te brengen met de financiële inbreng van Venlo ten op opzichte van de andere deelnemende gemeenten.
Het betreft immers een gemeenschappelijke regeling van vijftien gemeenten waarbij besluitvorming plaatsvindt op basis van het standpunt van de meerderheid. Daarmee bestaat er een afhankelijkheid van andere gemeenten voor wat betreft besluitvorming inzake normaliter raadverantwoordelijkheden als beleid en budget. De (negatieve) financiële gevolgen van besluiten door het Algemeen Bestuur VRLN worden door de vijftien gemeenten gedragen.
Naast bovenstaande discussies, hebben we in het afgelopen jaar ook te maken gehad met de covid-19 pandemie, waarvan de financiële gevolgen en consequenties nog niet duidelijk zijn. Dit zal bij de behandeling van de jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Limburg-Noord in het tweede kwartaal van 2021 duidelijk worden.

Veiligheid
Binnen de kaders van het plan van aanpak 'Wij Staan voor een Veilig Venlo' hebben we een vijftigtal veiligheidsmaatregelen voorbereid die alle onder een van de drie geprioriteerde thema's vallen.
Deze thema's zijn: 1. Adresgerelateerde problematiek, 2. Veiligheid en Zorg (Personen met verward gedrag en Jeugd) en 3. Ondermijnende criminaliteit.
Er zijn afspraken in opgenomen over de rollen en inzet van de gemeente en partners om de gestelde doelen te bereiken. Gemeente Venlo is regisseur en (mede-)uitvoerder van deze maatregelen.
Specifiek voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit is een procesplan Focus op Urgentie (FoU) gemaakt en in uitvoering.

Programmalijn 3: Wonen
Passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners

 • Op basis van het 'Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten (short-stay)' is verder gewerkt aan de realisatie van goede voorzieningen voor kortverblijvers.
 • Met de nieuwe regionale woonvisie als basis is gestart met het verder uitwerken op lokaal niveau. Dit moet leiden tot een nieuwe lokale woonvisie. De raad heeft hiervoor al de belangrijkste thema’s meegegeven.
 • Het woonwensenonderzoek en de woonzorganalyse zijn opgestart en geven inzicht in de woningbehoefte en woonzorgvraag van onze inwoners, beide onderzoeken dienen als basis voor het nieuw op te stellen lokaal woonbeleid.
 • Ook dit jaar zijn er weer startersleningen verstrekt.
 • De samenwerking tussen gemeente en corporaties is voortgezet en verder geïntensiveerd.

Het aantrekkelijk houden van de woonomgeving.

 • Door het afhandelen van, toezicht houden op en handhaven van aanvragen en meldingen van omgevingsvergunning en de afhandeling van klachten en handhavingsverzoeken hebben we een bijdrage geleverd aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Door het houden van toezicht zijn milieu- en bouwincidenten  voorkomen.
 • Het Uitvoeringsprogramma VTH 2020 (UP VTH 2020) is grotendeels uitgevoerd, evenals de basistaken uit het Uitvoeringsprogramma van de RUD.
 • Er zijn 508 omgevingsvergunningen verleend waarvan 391 vergunningen voor de activiteit bouwen en 340 conceptaanvragen afgehandeld. Dat is ruim 10 % meer dan geraamd.
 • Er zijn bijna 600 (sloop-, milieu- en bodem-) meldingen/ontheffingen afgehandeld.
 • Er zijn meer omgevingsvergunningen activiteit bouwen gecontroleerd dan geraamd. Door corona zijn veel volledige milieucontroles vervangen door thematische of administratieve controles.
 • Er zijn minder integrale controles als gevolg van corona uitgevoerd bij (illegale) kamerverhuurpanden die overlast veroorzaken. Dit werkt vertragend op de aanpak van deze panden.

Programmalijn 4: Omgeving
Het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

 • De inspanningen die geleverd zijn ten aanzien van het verbeteren van de geluidskwaliteit , luchtkwaliteit en bodemkwaliteit worden in samenhang verantwoord binnen programma Wat hebben wij daarvoor gedaan?
 • Externe veiligheid: Het uitvoeringsprogramma Impuls Omgevingsveiligheid is in opdracht van RUD uitgevoerd. Als voorbereiding op de Omgevingswet, zijn in 2020 de aandachtsgebieden van Venlose risicobedrijven bepaald. Voor Greenport Business is een innovatief veiligheidskwaliteitsplan opgesteld, in samenwerking met de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Daarnaast vervulden we als centrumgemeente een coördinerende rol binnen dit vakgebied en leverden we expertise aan regiogemeenten.

Beheer en onderhoud openbare ruimte en Omgevingskwaliteit

 • Er is uitvoering gegeven aan het dagelijks beheer en onderhoud (regulier werk) van o.a.  infra, groenvoorzieningen, afval, civiel, en mobiliteit conform de vigerende beheer- en onderhoudsplannen. Bij de uitvoering van de reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden is, daar waar het kon, ook groot aantal items meegenomen die door bewoners zijn aangedragen via de Samenlevingsagenda.
 • Daarnaast is het extra krediet groenvoorzieningen 2020 benut om een aanvang te maken met het groot onderhoud en vervangingen van groenvoorzieningen: 'basis op orde'. De uitvoering hiervan is gestart in december 2020.
 • In lijn met de ontwikkeling van de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) is het Integrale Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) ontwikkeld.  IVOR zal in het 1ste kwartaal van 2021 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.
 • Verder is uitvoering gegeven aan de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk waterbeheer volgens het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en de daarbij behorende uitvoeringsprogramma’s GRP (2018, 2019 en 2020) . In verband met een aantal ontwikkelingen is gewerkt aan de financiële actualisatie van de exploitatie van het GRP. In deze concept exploitatie wordt de door de gemeenteraad gekozen ambitie voor klimaatadaptatie (bij de vaststelling van de Agenda Groen en Water) verwerkt voor zover dit onder het onderdeel stedelijk water gebracht kan worden. Ook is het areaal stedelijk oppervlaktewater (o.a. vijvers, watergangen, kleine duikers) geïnventariseerd. In de nieuwe concept exploitatie  GRP zijn aanvullende middelen opgenomen, om te werken aan de “basis op orde” voor het stedelijk oppervlaktewaterbeheer.De vaststelling van het nieuwe “Gemeentelijk rioleringsplan Venlo Financiële actualisatie exploitatie 2020-2031” met als subtitel “Watersysteem in conditie opstap naar invulling klimaatambitie” is gepland in het voorjaar van 2021.
 • Lopende het jaar zijn  meerdere (onderhouds)werken en projecten in de openbare ruimte voorbereid en gerealiseerd (ook ten behoeve van programma Centrumstad).  Enkele voorbeelden zijn de onderdoorgang Vierpaardjes, de reconstructie Keulse Poort, de rioolvervanging Deken van Oppensingel, de reconstructie Lage Loswal in Q4 en, in samenspraak met de corporaties, de openbare ruimte bij diverse woningbouwprojecten.
 • In 2020 was er geen budget  voor kunst in de openbare ruimte beschikbaar. Bij de begrotingsbehandeling 2021 heeft de raad een motie aangenomen dat er een platform beeldende kunst gerealiseerd moet worden. Voor cultuur (incl. beeldende kunst) worden vanaf 2021 weer structureel middelen vrijgemaakt.

Hoogwaterbeschermingsprogramma ( HWBP)

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een overkoepelend rijksprogramma om de dijken in Nederland veilig te maken en te houden.  Dit raakt vaak de openbare ruimte, waardoor de dijkverbeteringen niet op zichzelf staan. Venlo geeft binnen dit programma samen met partners én inwoners uitvoering aan de wettelijke eisen aan de hoogwaterveiligheid. Venlo staat hierbij vooral voor de ruimtelijke kwaliteit, een goede openbare ruimte en het slim combineren van opgaven. Het waterschap staat voor veilige en duurzame dijken. Samenwerken in deze structuur is  intensief en complex. Niettemin zijn in de samenwerking goede stappen voorwaarts gezet tussen de partijen:

 • er zijn afspraken voorbereid om samen tot een gebiedsontwikkeling te komen in Laerbroeck, onderdeel van de dijkverlegging Baarlo – Hout-Blerick;
 • in Arcen zijn bewoners een crowdfundingactie gestart om een zelfsluitende waterkering te financieren omdat deze oplossing aanzienlijk duurder is.  In dit verband heeft de raad in november opgeroepen om ook als gemeente een bijdrage te leveren.

Programmalijn 5: Bereikbaarheid

 • Voor het parkeerbeleidsplan zijn alle factoren die beschikbaar zijn én van invloed zijn op de parkeersituatie per deelgebied (denk aan demografie, voorzieningen e.d.) in beeld gebracht om de parkeerbehoefte in  te schatten.  Dit, afgezet tegen de parkeercapaciteit en (waar beschikbaar) parkeerdrukmetingen, geeft een helder beeld van de parkeerbalans (vraag vs. aanbod) per deelgebied. Daarnaast is er een brede enquête uitgezet bij de gebruikers (o.a. bewoners en ondernemers) en heeft een analyse plaatsgevonden van meldingen en klachten. Samen met de input vanuit de samenlevingsagenda hebben we zo een beeld gekregen van de knelpunten. Al deze data is input voor het (digitale) participatietraject waarmee we in 2021 aan de slag gaan om per deelgebied de mogelijke oplossingsrichtingen en kansen te verkennen die uiteindelijk moeten leiden tot het nieuwe parkeerbeleid.
 • Er is een subsidie aangevraagd bij het rijk (Investeringsimpuls Verkeersveiligheid) en deze is ook gehonoreerd. Hiermee kunnen we in 2021 een aantal projecten uitvoeren: de voorbereiding daarvan is al gestart.
 • Als gevolg van corona is er in 2020  geen reguliere inzet geweest tijdens drukke dagen. Wel zijn er verkeersmaatregelen uitgevoerd om de instroom te bepreken en zodoende drukte in het centrum te voorkomen. 
 • Jaarlijks kunnen scholen (basis- en voortgezet onderwijs) een beroep doen op de provinciale Subsidie Verkeerseducatie voor verkeerseducatieve projecten. De gemeente beoordeelt de aanvragen vanuit de scholen en fungeert als doorgeefluik.
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14