Jaarstukken 2020
portal

Programmaverantwoording en Algemene middelen

1. Gezond en actief Venlo

Inleiding

Het programma 'Gezond en Actief Venlo' gaat over  alle inwoners van onze gemeente. Het is een omvangrijk programma waarin invulling wordt gegeven aan een aantal wettelijke taken in combinatie met lokale en regionale ambities.

Het hoofddoel van het programma is het bieden van passende ondersteuning aan inwoners binnen de vastgestelde financiële kaders. Ondersteuning met name op het vlak van onderwijs, participatie, inkomensondersteuning, jeugd, Wmo en sport. Dit  is nader uitgewerkt in vier programmalijnen (Ontplooiing, Gezond & Vitaal, Meedoen en Zelfredzaamheid) die een sterke relatie met elkaar hebben.

Het mag duidelijk zijn dat de impact van Corona op deze "passende" ondersteuning fors was het afgelopen jaar, zowel qua resultaten, als qua uitvoering als financieel. Het merendeel van de  ondersteuning is gewoon conform begroting doorgegaan. Hiernaast zijn er ook nieuwe vormen van ondersteuning geboden en zijn bepaalde vormen van ondersteuning (noodgedwongen) aangepast.

De Tozo is het meest in het oog springende voorbeeld van nieuwe ondersteuning, maar ook bijvoorbeeld de kindernoodopvang, de nachtopvang voor arbeidsmigranten en extra laptops voor het onderwijs waren activiteiten die niet voorzien waren in de begroting. Dit geldt ook voor het "overeind" houden van zowel sport - als gemeenschapsaccommodaties in een jaar waarin ze grotendeels noodgedwongen gesloten moesten zijn. Tot slot is er minder aanspraak gemaakt op de zorg- en vervoersvoorzieningen, waarbij er voor wat betreft de zorg waarschijnlijk ook sprake is van uitgestelde zorg, de zogenaamde inhaalzorg. Het is de bedoeling dat hiervoor een voorziening wordt getroffen.

Om te beginnen zijn we er trots op dat we het afgelopen jaar een forse stap hebben gezet in de herijking van het sociaal beleid, hetgeen u begin 2021 wordt aangeboden. Samen met de opiniepijlers zijn onze burgers en het maatschappelijk veld op een innovatieve en creatieve manier betrokken bij deze beleidsontwikkeling.

Voor wat betreft de programmalijn Gezond & Vitaal  is fors geïmproviseerd om de activiteiten op het vlak van gezondheid en sport zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Ingezet is op uitvoering van de sportivisie en preventie trajecten. De voorbereidingen voor het zwembad en uitvoering van fase 1 van Vrijenbroek zijn onverkort doorgezet het afgelopen jaar.

Voor wat betreft onderwijs is de uitvoering van de budgetovereenkomsten doorgezet om te blijven voorzien in een goede onderwijshuisvesting en is er extra ondersteuning geregeld om het digitale onderwijs te faciliteren. Ook is positief dat de VSV-cijfers dalende blijven.

Ten aanzien van de uitvoering van de participatiewet was het een grillig jaar. Uitvoering van de TOZO, onverminderd blijven inzetten op het terugdringen van uitkeringen en een toegenomen logische vraag voor de armoederegelingen. Venlo is er zeer goed in geslaagd om in dit bijzondere jaar het aantal uitkeringen niet te laten verhogen.

Voor stichtingsbesturen van accommodaties, zowel sport als gemeenschaps, was het een bijzonder lastig jaar. Deels noodgedwongen gesloten en deels zwaar beperkende maatregelen. Financieel hebben we ze gesteund met extra steunmaatregelen.

Voor beschermd wonen is de beoogde afschaling (ambulantisering): van beschermd wonen naar beschermd thuis of zelfs naar zelfstandig wonen met individuele begeleiding onverkort doorgezet. Deze afschaling betekent wel dat de druk op individuele begeleiding en begeleiding groep (dagbesteding) is toegenomen, maar dit is juist het beoogde effect wat we willen bereiken.

Het bieden van ondersteuning in het kader van de WMO en Jeugdwet is grotendeels gewoon uitgevoerd. Uiteraard met extra maatregelen, maar geen grote beperkingen. Financieel heeft dit wel voor wat verschuivingen  gezorgd in zowel de baten als lasten.

Het financieel resultaat van het programma is neutraal. Dit geeft een wat vertekend beeld omdat de Corona rijksssteun bij algemene middelen als baten (behalve tozo) zijn opgenomen en de lasten in dit programma zijn opgenomen. Als we deze baten (€ 5,2 miljoen) ook in dit programma meerekenen is het resultaat van dit programma positief.  Bij de Finrap waren ook nog extra uitgaven voor inhaalzorg voorzien, maar dit is (nog) niet opgetreden. Zeer waarschijnlijk treedt dit pas in 2021 op. Op programmalijn niveau zien we per product soms voordelen, soms forse nadelen. De toelichting hiervan treft u zowel in de financiële paragraaf van het programma als in de Covid paragraaf aan. Uiteraard kan Covid en programma niet volledig los van elkaar gezien worden en loopt dit deels ook door de activiteiten en de baten en lasten van het programma heen.

Samengevat zien we dat het programma ruim binnen de begroting is uitgevoerd, inclusief een klein positief resultaat op de definitieve afrekening van de zorgaanbieders. Inhoudelijk is het merendeel van de  ondersteuning gewoon conform begroting doorgegaan. In de eerste corona maand (april) zagen we een lichte afname van de vraag naar ondersteuning, maar vanaf mei is dit weer gestegen naar het verwachte niveau. Wel hebben enkele pilots niet plaatsgevonden, zijn bepaalde vormen van ondersteuning aangepast en verwachten we in 2021 nog een vraag naar inhaalzorg. Hiernaast zijn er ook nieuwe vormen van ondersteuning geboden en zijn bepaalde vormen van ondersteuning (noodgedwongen) aangepast. De wijze waarop treft u in de paragraaf "wat hebben we gedaan" aan.

Lasten

Bedragen x € 1.000
Begroot € 259.427
Gerealiseerd € 253.322
Afwijking € 6.106
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14