Jaarstukken 2020
portal

1. Gezond en actief Venlo

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Baten / Lasten

Begroting
na wijziging
2020

Rekening
2020

%

Verschil

1. Gezond en actief Venlo

Baten

80.848

74.411

92%

-6.438

Lasten

258.335

252.237

98%

6.098

Saldo baten en lasten

-177.487

-177.827

100%

-340

Onttrekkingen aan reserves

Baten

1.014

610

60%

-404

Toevoegingen aan reserves

Lasten

1.092

1.084

99%

8

Saldo verrekening met reserves

-78

-474

611%

-397

Totaal resultaat programma

-177.565

-178.301

100%

-736

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn
inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

%

Verschil

Gezond en Vitaal

Baten

3.161

2.063

65%

-1.098

Lasten

13.794

14.013

102%

-218

Subtotaal Gezond en Vitaal

-10.633

-11.950

112%

-1.316

Meedoen

Baten

61.687

58.637

95%

-3.050

Lasten

104.622

100.819

96%

3.803

Subtotaal Meedoen

-42.935

-42.182

98%

753

Ontplooiing

Baten

6.897

5.724

83%

-1.173

Lasten

17.497

15.924

91%

1.574

Subtotaal Ontplooiing

-10.600

-10.200

96%

400

Zelfredzaamheid

Baten

10.118

8.597

85%

-1.521

Lasten

123.514

122.566

99%

948

Subtotaal Zelfredzaamheid

-113.396

-113.969

101%

-573

Totaal resultaat programma

-177.565

-178.301

100%

-736

bedragen x € 1.000

Rekening 2020

Waarvan
Covid-19

Rekening 2020
excl. Covid-19

Baten

75.021

1.383

73.638

Lasten

253.332

-1.762

254.084

Saldo

-178.301

-379

-177.922

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14