Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Bijlage II Reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Rekening
01-01-2020

realisatie 2020

Boekwaarde
31-12-2020

Toevoeging

Onttrekking

I

RESERVES

A

ALGEMENE RESERVES

71.806

20.495

9.869

82.431

1

Reserves met een Bufferfunctie

Algemene Reserve

61.806

17.141

6.515

72.431

Algemene Grondreserve

10.000

3.354

3.354

10.000

Totaal reserves met een Bufferfunctie

71.806

20.495

9.869

82.431

B

BESTEMMINGSRESERVES

13.389

15.970

5.612

23.747

1

Bestemmingsreserves Overige

Reserve Sam fonds

7

7

Reserve Kennisinfrastructuur

193

65

259

Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg

525

525

Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten

53

53

Reserve GVVP

Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

603

77

131

550

Reserve Bodemkwaliteit

1.633

842

1.322

1.152

Reserve Regionaal Werkbedrijf

485

187

298

Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

1.202

212

1.414

Reserve Geluidkwaliteit

1.709

133

1.576

Reserve Parkeerfonds

139

139

Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm

274

274

Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact

842

22

821

Reserve Agiostorting Greenport Venlo

1.140

197

943

Reserve (Door)decentralisaties

Reserve Circulaire hoofdstaad

1.052

433

619

Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk

983

1.000

293

1.691

Reserve Woonwagenlocaties

971

971

Reserve Coronafonds

2.000

2.000

ReserveRegiodeal 1e tranche

2.000

2.000

Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsacc. sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies

773

773

Totaal Bestemmingsreserves overige

9.782

8.999

2.771

16.010

2

Reserves met een Inkomensfunctie

Reserve Afschrijving activa

Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier

3.103

6.971

2.511

7.563

Totaal reserves met een Inkomensfunctie

3.103

6.971

2.511

7.563

3

Egalisatiereserves

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

104

104

Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

175

175

Egalisatiereserve Openbare verlichting

227

227

Totaal Egalisatiereserves

505

330

175

TOTAAL RESERVES

85.195

36.465

15.482

106.179

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Rekening
01-01-2020

realisatie 2020

Boekwaarde
31-12-2020

Toevoeging

Onttrekking

4

Saldo van baten en lasten

Saldo van baten en lasten

6.515

14.002

6.515

14.002

Totaal saldo baten en lasten

6.515

14.002

6.515

14.002

TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten

91.710

50.467

21.997

120.181

II

VOORZIENINGEN

1

Voorzieningen Planmatig Onderhoud

Voorziening Groot onderhoud Wegen

2.485

4.571

3.584

3.472

Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen

170

118

150

138

Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen

547

322

317

552

Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed

656

381

590

446

Voorziening onderhoud GRP+

7.589

1.608

3.180

6.016

Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte

168

60

23

205

Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten

248

144

137

255

Voorziening Groot onderhoud Buitensport

386

557

501

442

Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen

Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud

12.249

7.761

8.483

11.527

2

Voorziening Middelen van derden

Voorziening Collectie Knecht-Drenth

428

47

475

Voorziening Egalisatie tarief GRP

2.820

382

2.438

Voorziening Reparatie derde jaar WW

80

49

129

Totaal voorziening Middelen van derden

3.328

96

382

3.043

3

Voorzieningen Overige

Voorziening Pensioenkst.Wethouders

6.559

541

95

7.005

Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV

Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV

Voorziening Escrow Attero

45

45

Voorziening Restwerken Grondbedrijf

2.121

324

1.798

Voorziening Landschapsplan DCGC

2.500

2.500

Voorziening Campus Greenport

327

327

Voorziening Voormalig personeel

61

61

Voorziening BTW claim park.Maaswaard

288

288

Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)

1.418

544

1.962

Voorziening Woonwagenlocaties

1.029

1.029

Voorziening Huurkorting commercieel vastgoed

78

78

Voorziening Jeugd

400

400

Totaal Voorzieningen Overige

14.349

1.563

524

15.388

TOTAAL VOORZIENINGEN

29.927

9.420

9.389

29.957

RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN

121.637

59.887

31.386

150.138

Bijlagenboek Reserves en Voorzieningen 2020

Zie het digitaal bijlagenboek. (op de website wordt het onderdeel reserves en voorzieningen als bijlage IIa opgenomen)

Door te schuiven onttrekkingen en toevoegingen Reserves

In 2020 vinden geen door te schuiven onttrekkingen en toevoegingen Reserves plaats.

Opheffen Reserves en Voorzieningen

Aard

Naam

Toelichting

Bestemmingsreserves

Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten

Reserve wordt opgeheven, verplichting wordt overgebracht naar Vooruit ontvangen.

Bestemmingsreserves

Reserve GVVP

Reserve is niet meer aan de orde.

Egalisatiesreserves

Egalisatiereserve Openbare verlichting

Reserve is volledig benut en kan opgeheven worden.

Voorzieningen overige

Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV

Voorziening is vrijgevallen en kan opgeheven worden.

Voorzieningen overige

Voorziening voormalig personeel

Voorziening is volledig benut en kan opgeheven worden.

Voorzieningen overige

Voorziening Escrow Attero

Voorziening is volledig benut en kan opgeheven worden.

In te stellen Reserves en Voorzieningen

Aard

Naam

Toelichting

Voorzieningen overige

Voorziening huurkorting commercieel vastgoed

Deze voorziening wordt ingesteld om de ingeschatte huurkortingen over 2020 aan huurders van gemeentelijk vastgoed uit de horeca- en retailsector te dekken.

Voorzieningen overige

Voorziening Jeugd

De gemeente heeft een zorgplicht. Deze voorziening wordt ingesteld ter dekking van de aanvullende kosten die gemaakt worden op jeugdhulp.

 
Voorziening huurkorting commercieel vastgoed
Team Grondbedrijf en vastgoed
Besluit instelling voorziening Jaarrekening 2020
Aard van de voorziening Voorzieningen overige
Doelstelling
Deze voorziening wordt ingesteld om de ingeschatte huurkortingen over 2020 aan huurders van gemeentelijk vastgoed uit de horeca- en retailsector te dekken.
Onderbouwing
De te verlenen huurkortingen voor huurders uit de horeca- en retailsector wordt voor 2020 ingeschat op € 78.000. Dit bedrag is gebaseerd op de inschatting dat alle huurders een huurkorting over 5 maanden toegekend krijgen van 30%. Hiertoe is een voorziening getroffen van € 78.000 ten laste van het jaarrekeningresultaat 2020.
Volume Eenmalige storting van € 78.000
Voeding Exploitatie 2020
Looptijd Einde coronacrisis

Voorziening Jeugd
Team Maatschappelijke opgaven
Besluit instelling voorziening Jaarrekening 2020
Aard van de voorziening Voorzieningen overige.
Doelstelling
De gemeente heeft een zorgplicht. Deze voorziening wordt ingesteld ter dekking van de aanvullende kosten die gemaakt worden op jeugdhulp. In 2020 zijn aanvullende afspraken gemaakt met gecontracteerde aanbieders die doorlopen in het jaar 2021.
Deze voorziening wordt gevormd om de aan gegaande verplichtingen te kunnen voldoen
Onderbouwing
Voor het jaar 2020 hebben we verlengingsafspraken gemaakt met de gecontracteerde aanbieders uit de aanbesteding van 2018. Deze afspraken bestaan o.a. uit een budgetplafond, x aantal plekken, doorlooptijden en een gemiddelde intensiteit. In de praktijk zien we dat zich casuïstiek voordoet, welke de gemiddelde intensiteit ver overschrijd. Ook zien we dat zich meer aanmeldingen kunnen voor doen, dan we op het aantal plekken hebben afgesproken. Wanneer zich dit voordoet gaan we met aanbieders in gesprek om te bespreken of aanvullende afspraken passend zijn.
In 2020 heeft zich bovenstaand o.a. voorgedaan op de zorgvorm verblijf en buitenproportionele zware ambulante casuïstiek.    
Toelichting
Voor het jaar 2020 zijn 0.33 plekken jeugdhulp verblijf ingekocht. Op het einde van het jaar 2020 hebben zij 6.38 plekken op jeugdhulp verblijf geleverd. Instroom komt zowel vanuit Gecertificeerde instellingen (GI’s) als gemeentelijke toegang. 13 unieke cliënten lopen in het jaar 2021 door, hiervoor is een inschatting van de kosten gemaakt € 255.000.
Daarnaast zijn naast de gecontracteerde lumpsumafspraken ook aanvullende afspraken gemaakt, doordat meerdere casuïstiek buitenproportioneel zwaar zijn geweest, waaronder een casus die thuishoort binnen de WLZ. Instroom komt zowel vanuit GI’s als gemeentelijke toegang. Een gedeelte van deze casuïstiek loopt door in het jaar 2021. Totaal bedrag dat doorloopt in 2021 wordt ingeschat op € 145.000. Deze aanvullende kosten kunnen deels corona gerelateerd zijn.
Volume Eenmalige storting van € 400.000.
Voeding N.v.t.
Looptijd 2021

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14