Jaarstukken 2020
portal

Dit is de programmarekening 2020 van de gemeente Venlo.

Belangrijke accenten in de huidige collegeperiode liggen op het weer financieel op orde brengen van onze huishouding, nieuwe perspectieven voor het sociaal domein, grote ontwikkelopgaven en de samenlevingsagenda.

Niet alleen voorzien we over 2020  (opnieuw) een positief rekeningresultaat, ook beleidsinhoudelijk is er op een breed vlak vooruitgang te melden. In de samenvatting vindt u een beknopte situatieschets van onze organisatie en van onze gemeente. Verdere verdieping vindt u in de afzonderlijke programmaverantwoording in het hoofdstuk daarna.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14