Jaarstukken 2020
portal

Balans en toelichting

Balans

Bedragen x € 1.000

Ultimo 2020

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2019

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

24.596

25.556

Eigen vermogen

120.181

91.710

Algemene reserves

82.431

71.806

Materiële vaste activa

253.997

260.879

Bestemmingsreserves

23.747

13.389

Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

6.232

7.309

Gerealiseerd resultaat

14.002

6.515

In erfpacht uitgegeven gronden

10.076

10.076

Investeringen met economisch nut

183.757

188.448

Voorzieningen

29.957

29.927

Investeringen met maatschappelijk nut

53.932

55.046

Financiële vaste activa

66.677

64.286

Vaste schulden > 1 jaar

261.602

270.502

Totaal vaste activa

345.270

350.721

Totaal vaste passiva

411.740

392.139

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

18.192

12.249

Vlottende schulden < 1 jaar

34.817

32.069

Uitzettingen < 1 jaar

108.669

75.838

Overlopende passiva

28.959

19.116

Liquide middelen

366

2.367

Overlopende activa

3.019

2.149

Totaal vlottende activa

130.246

92.603

Totaal vlottende passiva

63.776

51.184

Verliescompensatie Wet Vpb 1969

PM

PM

Gewaarborgde geldleningen

402.755

400.632

Garantstellingen

22

0

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14