Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Financiering

In deze paragraaf worden de resultaten van de financieringsfunctie beschreven. In het treasurystatuut zijn de wettelijke kaders uit de wet financiering decentrale overheden (wet fido) verwerkt en zijn de beleidsdoelstellingen voor de financieringsfunctie opgenomen. In het jaarverslag wordt teruggeblikt in hoeverre de beleidsplannen zijn gerealiseerd.

In het treasurystatuut zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

  1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.
  2. Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s.
  3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
  4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.

Het waarborgen van de toegang tot de financiële markten (doelstelling 1) vindt plaats door het onderhouden van de relaties (accountmanagement) met banken en financiële dienstverleners.

Conclusie / samenvatting ultimo 2020:
Eind 2020 kan geconcludeerd worden dat in belangrijke mate wordt voldaan aan de doelstellingen met betrekking tot de financieringsfunctie. De toegang tot de financiële markten is geborgd. De benoemde financieringsrisico's worden adequaat beheerst en de kosten voor de financieringsfunctie zijn geminimaliseerd.

In deze paragraaf wordt verder in detail toegelicht wat in 2020 heeft plaatsgevonden om de tweede, derde en vierde doelstelling uit het treasurystatuut te realiseren. De paragraaf sluit af met de berekening van en toelichting op de schuldindicatoren, waarmee de schuldpositie wordt bewaakt.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14