Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Financiering

Navolgende tabel geeft vier indicatoren aan waarmee onder meer de schuldpositie gemonitord wordt:

Schuldindicatoren

Rekening
2019

Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging
2020

Rekening
2020

Solvabiliteitsratio

21%

21%

23%

25%

Netto schuldquote (netto schuld / exploitatie)

55%

65%

55%

47%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

47%

57%

48%

38%

Netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen per inwoner*

€ 1.974

€ 2.457

€ 2.183

€ 1.672

Rentedruk (netto rentelasten / exploitatie)

2,38%

1,99%

1,89%

1,96%

  • Solvabiliteitsratio 25%

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de weerbaarheid van de gemeente. De solvabiliteitsratio geeft weer welk deel van de waarde van de stad (investeringen) gefinancierd is met eigen geld. Hoe hoger de ratio hoe groter het deel van de investeringen welke gefinancierd zijn met eigen geld. Er zijn door de VNG (nog) geen richtlijnen afgegeven welke marges passen bij een gezonde solvabiliteit voor decentrale overheden. In het gemeenschappelijk financieel toezichtkader van de provincies zijn signaleringswaarden voor de solvabiliteitsratio opgenomen met de volgende classificatie:
Meest risicovol   < 20%
Neutraal      20% - 50%
Minst risicovol   > 50%.
De door de gemeenteraad vastgestelde streefwaarde voor Venlo bedraagt ≥ 25%. In 2019 bedroeg de solvabiliteitsratio 30% voor de steden met 100.000 - 150.000 inwoners en 34% voor Nederland als totaal (Bron: BZK www.findo.nl).
De solvabiliteitsratio voor 2020 is uitgekomen op 25%. Ten opzichte van de begroting na wijziging is het eigen vermogen circa € 21.000.000 hoger, waardoor de solvabiliteit hoger uitkomt ten opzichte van de begroting na wijziging. Dit effect is voor circa 66% het gevolg van het gerealiseerde jaarrekeningresultaat, voor 19% stijging algemene reserves en voor 16% betreft het hier bestemmingsreserves die in 2020 of later alsnog besteed gaan worden. Daarnaast is het balanstotaal ¤ 41.000.000 hoger dan begroot wat een verlagend effect heeft op de solvabiliteit. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging van het eigen vermogen. Per saldo dus een stijging van 2%. Uw raad heeft een streefwaarde van ≥ 25% vastgesteld. De solvabiliteit kan worden verbeterd door ofwel meer reserves aan te gaan houden (sparen) ofwel door minder te investeren, waardoor de financieringsbehoefte lager wordt en er minder geleend hoeft te worden.

  • Netto schuldquote 47%

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de netto schuldenlast ten opzichte van de inkomsten en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de inkomsten van de gemeente, hoe hoger een schuld acceptabel is. De ratio geeft aan in hoeverre de schulden meer of minder bedragen dan de jaarlijkse inkomsten. De VNG richtlijn geeft aan dat bij een schuldquote hoger dan 130% er sprake is van een zeer hoge schuld. Volgens de VNG bevindt de schuldquote van een gemeente zich normaal tussen de 0% en 100%, waarbij een schuld tussen de 100% en 130% gezien wordt als een relatief hoge schuld waarvoor voldoende aandacht moet zijn. De door Uw raad vastgestelde streefwaarde is < 130%. De netto schuld betreft het totaal aan schulden -/- de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet voor de publieke taak. Bij de inkomsten wordt uitgegaan van inkomsten vóór bestemming van reserves, omdat de inzet van reserves geen inkomsten zijn. Per ultimo 2020 is de schuldquote 47%. Ten opzichte van de begroting na wijziging valt de Netto schuldquote circa 8% lager uit. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de netto schuld circa € 49.000.000 lager uit is gevallen vanwege het positieve jaarrekeningresultaat van ¤ 14.000.000, circa € 22.000.000 minder investeringsuitgaven, ¤ 7.000.000 minder uitgaven ten laste van voorzieningen en 6.000.000 minder onttrekkingen aan bestemmingsreserves.

  • Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 38%

Zoals aangegeven bij netto schuldquote wordt de hoogte van de schuld ook bepaald door het verstrekken van gelden aan derden. De netto schuldquote wordt daarom tevens berekend gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Volgens de VNG bevindt de schuldquote van een gemeente zich normaal tussen de 0% en 100%, waarbij een schuld tussen de 100% en 130% gezien wordt als een relatief hoge schuld waarvoor voldoende aandacht moet zijn. De door Uw raad vastgestelde streefwaarde is < 100%. Per ultimo 2020 is de schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 38%.

  • Netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen per inwoner € 1.672

Deze indicator betreft de netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen afgezet tegen het aantal inwoners. Van jaar op jaar kan dit kengetal mutaties vertonen als gevolg van fluctuaties in investeringen. Daarom is de schuld per inwoner vooral voor de middellange termijn een goede indicatie. In 2020 was de netto schuld per inwoner € 1.672. Ten opzichte van 2019 is de schuld per inwoner gedaald als gevolg van een lagere netto schuld.

  • Rentedruk 1,96%

De rentedruk geeft de netto rentelasten weer ten opzichte van de inkomsten vóór bestemming van reserves. Deze indicator geeft weer welk deel van de exploitatie gebonden is door het betalen van rente. Volgens de financiële barometer, een financiële stresstest die ontwikkeld is bij een landelijke overleggroep van financiële beleidsmakers van 100.000+ gemeenten, is een rentedruk tussen de 1% en 3% normaal voor een gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14