Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Financiering

Rentevisie
De gemeente Venlo baseert haar renteverwachtingen op de (rente)visies zoals deze worden opgesteld door enkele grote banken. Daarnaast wordt de renteontwikkeling gevolgd via landelijke media zoals websites van enkele banken en wekelijkse rentenotities van financiële dienstverleners. Bij besluiten over financieringen worden de actuele verwachtingen met betrekking tot de ontwikkelingen van de rente betrokken.

Financieringspositie
De gemeente streeft ernaar haar financieringspositie zo klein mogelijk te houden, dus niet meer middelen aan te trekken dan noodzakelijk om haar eigen investeringen te financieren en voldoende flexibiliteit in de leningenportefeuille in te bouwen door spreiding van looptijden. In 2020 zijn geen nieuwe langlopende of kortlopende financieringen aangetrokken. Het restantbedrag van de opgenomen langlopende geldleningen bedraagt eind 2020 € 262.000.000  (inclusief deel af te lossen in 2021). Hiervan is een bedrag ad € 10.500.000 onder dezelfde voorwaarden verstrekt aan woningcorporaties.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14