Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Financiering

Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities is de derde doelstelling uit het treasurystatuut. Hierin wordt met name invulling gegeven door te werken volgens het principe van integrale financiering. Dit houdt in dat het totaal van investeringen wordt gefinancierd en niet voor iedere investering een aparte lening wordt aangetrokken. De rentelasten hiervan worden vervolgens via een administratieve rekenrente omgeslagen naar de producten en maken vervolgens deel uit van de programma’s. Deze methode veroorzaakt minder administratieve lasten dan projectfinanciering. Daarnaast heeft integrale financiering met renteomslag een stabiliserend effect op de begroting.

Middels onderstaand renteschema wordt onder meer inzicht gegeven in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van toerekening. In de rekening 2020 zijn de volgende rentebedragen verwerkt:

Bedragen x € 1.000

Renteschema

2020

a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

9.859

b.

De externe rentebaten

-/-

1.191

Saldo rentelasten en rentebaten

8.668

c1.

De rente die aan de grondexploitatie moet worden

doorberekend

-/-

428

c2.

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende

taakveld moet worden toegerekend

-/-

430

c3.

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een

specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering),

die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

+/+

430

Niet via de omslagrente toe te rekenen rente

-/-

428

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

8.240

d1.

Rente over eigen vermogen

2.293

d2.

Rente over voorzieningen

748

De aan taakvelden toe te rekenen rente

11.281

e.

De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht

Overhead) toegerekende rente (renteomslag)

-/-

10.621

Gemiddeld rentepercentage langlopende en kortlopende financieringen

3,65%

Berekende omslagrente

3,32%

Gehanteerde administratieve rekenrente

3,00%

De aan de taakvelden toe te rekenen rente moet worden toegerekend aan de
boekwaarde van de integraal gefinancierde investeringen per 01-01-2020 ad € 340.000.000. Dit leidt tot een omslagrente van 3,32%. Doordat er 3,00% wordt doorbelast naar de producten ontstaat er een negatief administratief financieringsresultaat van € 660.000.Het rentepercentage over de opgenomen langlopende én kortlopende leningen bedraagt in 2020 gemiddeld 3,65% rente.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14