Jaarstukken 2020
portal

1. Gezond en actief Venlo

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Programmalijn 1 Gezond en Vitaal
Deze programmalijn zet in op het gezond en vitaal houden van inwoners. Enerzijds door preventief te ondersteunen bij – het gemakkelijker maken van - een gezondere leefstijl, waaronder sport en bewegen. Anderzijds op aspecten die de fysieke en mentale gezondheid kunnen beschermen en bevorderen. We investeren dus in het versterken van de positieve gezondheid van inwoners. Daarmee voorkomen we dat inwoners later een onnodig zwaar beroep moeten doen op (kostbare) maatwerkvoorziening.

In 2020 hebben we het volgende gedaan om de positieve gezondheid te versterken:

Voorbereiding nota lokaal gezondheidsbeleid
In 2020 zijn de voorbereidingen gestart voor de herijking van het lokaal gezondheidsbeleid, dat in het voorjaar van 2021 gereed is. Het nieuwe beleid wordt integraal onderdeel van het herijkte sociale beleidskader. In dit beleidskader zitten belangrijke accenten op de beweging naar een preventie inzet, zoals positieve gezondheid, vitaliteit en veerkracht.  De ingezette bewegingen rond de speerpunten (o.a. rookvrije generatie, eenzaamheid en de aanpak van overgewicht) hebben breed draagvlak voor voortzetting in de komende beleidsperiode. Tot slot willen we gericht blijven inzetten op het verkleinen van gezondheidsachterstanden in het kader van kansengelijkheid.

Uitvoering gezondheidsbeleid 2017-2020
Uit de tussentijdse evaluatie (09-2019) is gebleken dat de meeste doelstellingen uit het beleid al waren bereikt. In het laatste uitvoeringsjaar zijn diverse aanvullende resultaten geboekt. De voortgang van het reanimatienetwerk (Hart voor Venlo) heeft u per RIB ontvangen. In de nieuwste gezondheidsmonitor jeugd van de GGD is onder meer een grote daling van het aantal jeugdigen dat rookt zichtbaar ten opzichte van 2015 en een toename van de groenteconsumptie. Het project Gezonde Basisschool van de Toekomst is in samenwerking met sport, jeugd en onderwijs verder ontwikkeld. De werkgroep Dementievriendelijk Venlo heeft nagenoeg alle activiteiten moeten annuleren vanwege Corona.

Innovaties volksgezondheid en preventie
Een deel van de nieuwe, innovatieve activiteiten is anders uitgevoerd in 2020 (zie de CoVID’19 paragraaf). Als gemeenten zetten we ook de komende jaren in op het ontwikkelen van dergelijke interventies en financieringsmodellen voor preventie in samenwerking met onder meer Coöperatie VGZ en partners in zorg en welzijn. Daarvoor is samen met deze partijen én regiogemeenten een gezamenlijk ‘regiobeeld’ opgesteld, met daarin de belangrijkste gedeelde opgaven. Dit zal in 2021 resulteren in een brede samenwerkingsagenda op het thema preventie.

GGD Limburg-Noord
In 2020 is een nieuw regionaal meerjarenbeleidsplan GGD vastgesteld met inspraak van de deelnemende gemeenten en gemeenteraden. Verder zijn de resultaten van de vierjaarlijks GGD Gezondheidsmonitor Jeugd gepubliceerd. Het rapport, de databank en andere GGD rapportages over de gezondheid en leefstijl van alle inwoners zijn per 2020 openbaar te raadplegen via het kennisplein:  https://vrln.databank.nl/.

In 2020 hebben we  het volgende gedaan om sport en bewegen te bevorderen:
Met de in november 2019 vastgestelde Venlo.fit sportvisie en sportaccommodatievisie 2030 hebben we de toekomstige koers voor sport, bewegen en sportvoorzieningen bepaald. In 2020 zijn we gestart met de uitvoering hiervan.  

Pijler 1 Wij leren bewegen (vitale jeugd)
We hebben de kwaliteit van het bewegingsonderwijs verhoogd waardoor kinderen motorisch beter zijn gaan bewegen. Voor het basisonderwijs hebben wij via de JOGG-aanpak en de Gezonde Basisschool van de Toekomst kinderen en hun opvoeders bewuster gemaakt van een gezonde leefstijl en meer in beweging gebracht. Deze lijn trekken wij door naar het voortgezet onderwijs met de OGVO-leefstijlvisie en naar de leeftijd 2 tot 4 jaar.

Pijler 2 Bij ons beweegt iedereen
We hebben een ketenaanpak ingericht waarbij (kwetsbare) inwoners op maat geholpen worden om laagdrempelig in beweging te komen. Onderdeel hiervan is de Beweegpas, die we in de bestaande wijken zijn blijven uitvoeren. Ook hebben we via het project Iedereen Kan Sporten (IKS) meer inwoners met een beperking in beweging gebracht via aangepast aanbod bij sportverenigingen, aangepaste sportevenementen en naschools sportaanbod.

Pijler 3 Sportverenigingen en haar voorzieningen
We hebben diverse verenigingen ondersteuning geboden om hun vereniging te vitaliseren en toekomstbestendig te maken. Daarnaast hebben we verenigingen in tijden van corona hulp en ondersteuning geboden, waardoor zoveel mogelijk leden konden blijven bewegen.

Pijler 4 Onze ruimte nodigt uit
Via deze pijlers hebben we in 2020 opnieuw behoeften rondom sport- en beweegvoorzieningen verkend. Op basis van behoeften faciliteren we inwoners om laagdrempelig te bewegen in de wijk en in de openbare ruimte. Hiervoor is ook input geleverd voor het beleidsplan IVOR.

In 2020 hebben we het volgende gedaan om onze sportvoorzieningen te versterken:
Bewegingsonderwijs basis- en speciaal onderwijs
We hebben alle basis- en speciaal onderwijs scholen gefaciliteerd in voorzieningen voor het geven van bewegingsonderwijs middels onze gymzalen, sportzalen en sporthallen. Scholen die geen gemeentelijke sportvoorzieningen in de naaste omgeving hebben, hebben we via een niet-gemeentelijke voorziening gefaciliteerd.

Zwembad
Nadat in 2019 een keuze is gemaakt voor de locatie van het nieuwe zwembad hebben we in 2020 gewerkt aan het programma van eisen voor twee varianten voor de nieuwbouw, ter voorbereiding op de besluitvorming begin 2021.

Sportkern Vrijenbroek (hockeyfusie)
In 2020 hebben we fase 1 van de uitbreiding gerealiseerd met de realisatie van een vierde hockeyveld. Tevens zijn de voorbereidingen voor de tweede fase getroffen.

Sporttarieven
Het besluit om de sporttarieven deels te verhogen is door de gemeenteraad vastgesteld tijdens de begrotingsbehandeling 2021 en gaat de komende jaren uitgevoerd worden.

Subsidies
De subsidies voor sport zijn herijkt. Hierbij zijn we in 2020 overgegaan van een waarderingssubsidies naar een stimuleringssubsidie waardoor subsidies beter aansluiten bij de doelen uit de sportvisie. Verenigingen maken kans op subsidie op basis van een ingediend plan, en dus niet meer op basis van het aantal jeugdleden. De herijking van de subsidies sport is onderdeel van de brede herijking van de subsidies.

In 2020 hebben wij het volgende gedaan op het gebied van cultuur:

In 2020 is de cultuurvisie “Het Cultureel Kapitaal van Venlo” vastgesteld. In deze visie staat hoe cultuur nog meer ingebed kan worden in de samenleving zodat de kracht van creativiteit en de bijdrage aan het cultureel vermogen van de stad en haar inwoners vergroot kan worden. Verbeeldingskracht van kunst en het deelnemen aan culturele activiteiten zijn aantoonbaar een belangrijke katalysator voor positieve gezondheid en maatschappelijke participatie. Daarom is cultuur een aandachtsgebied binnen de Gezondste Regio en worden met het programma “Lust for Life” de voordelen van deelname aan cultuur op de gezondheid toegelicht en onderzocht.

Voor maatschappelijke participatie subsidiëren we onder andere een 80-tal verenigingen en stichtingen binnen het domein van amateurkunsten en volkscultuur. Het cultureel vermogen bij kinderen vergroten we ook door het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Bibliotheek is coördinator van het Taalhuis en breidt haar aanbod voor de aanpak laaggeletterdheid steeds verder uit. Ze doet dit integraal en dicht bij de problematiek.

Programmalijn 2. Ontplooiing
Doelstelling van de programmalijn Ontplooiing is dat iedereen in staat wordt gesteld om zich te ontwikkelen en te ontplooien, om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving. De nadruk binnen deze programmalijn ligt op de jeugdige Venlonaar.

Wij hebben in 2020 sterk ingezet om onderwijsachterstanden in te lopen, schooluitval te voorkomen en voor iedereen gelijke kansen te bieden. Dit laatste doen wij in samenwerking met kinderopvang, primair- en voortgezet onderwijsbesturen binnen het programma: "Gelijke kansen door duurzame samenwerking".

Bij ons doel zich naar vermogen te ontwikkelen en te ontplooien zodat iedereen naar vermogen kan meedoen in de samenleving,  is een nadrukkelijke  verantwoordelijkheid voor ouders/verzorgers weggelegd, wij hebben in 2020 ingezet op versterking van de ouderbetrokkenheid. In 2021 wordt deze beweging verder doorgezet.

Tegelijkertijd  is gewerkt aan de duurzame  toekomst van onze onderwijshuisvesting middels de voorbereidingen om te starten met renovaties van schoolgebouwen.

In 2020 hebben we het volgende gedaan:
Peuteropvang (kinderopvang 2-4 jarigen) en Voorschoolse en Vroeg schoolse Educatie (VVE) (2-6 jarigen)
In 2020 is het instrument Peutermonitor geïmplementeerd. De Peutermonitor geeft inzicht in het aantal peuters dat bij  kinderopvangorganisaties de peuteropvang bezoekt en bij welke organisatie, alsmede voor welk aantal uren.  In 2021 wordt op basis van de gegevens uit de monitor het proces van toeleiding en bereik (aantal peuters dat deelneemt) samen met de partners versterkt, met als doel het aantal peuters dat gebruik maakt van de peuteropvang verder te verhogen.  In het jaar 2020 hebben wij voor gemiddeld 400 kinderen een VVE aanbod gerealiseerd

Schakelklassen (4 tot 12 jaar)
Kinderen in het primair onderwijs met een grote taal- en/of ontwikkelingsachterstand worden gedurende maximaal een jaar in een schakelklas geplaatst. Daar krijgen ze intensief taalonderwijs, zodat zij daarna op hun eigen niveau onderwijs kunnen volgen. In schooljaar 2020-2021 zijn er 11 schakelkassen in Venlo

Leerlingenvervoer
Om de toegankelijkheid van het onderwijs te waarborgen zijn gemeenten verplicht om passende vervoersvoorzieningen aan te bieden voor kinderen die daarvoor in aanmerking komen. Dit is verankerd in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Venlo. In 2020 is versterkt ingezet op het bevorderen van de zelfredzaamheid van jongeren. In het jaar 2020 hebben gemiddeld 500 leerlingen gebruik gemaakt van leerlingenvervoer.

Onderwijsachterstanden beleid (OAB) / gelijke kansen
Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op optimale ontwikkelingskansen, ongeacht waar zijn of haar wieg staat.  In het jaar 2020 is met de schoolbesturen primair- en voortgezet onderwijs en kinderopvang  verder gewerkt aan het programma: Gelijke kansen door duurzame samenwerking.
In dit programma voor Venlose jongeren van 2 tot 20 jaar is het thema kansengelijkheid uitgesplitst in 4 kernthema’s:
-vanuit onderwijsachterstandenbeleid  ligt de focus op het bereiken van alle doelgroepkinderen;
-taal: cruciaal voor de ontwikkeling van ieders talent;
-gezondheid: zowel mentaal als fysiek gezond kunnen opgroeien;
- leefbaarheid: veiligheid thuis, op school en in de wijk als basis voor ontwikkeling.

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)
Gemeenten zijn in het kader van het recht op onderwijs en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten verantwoordelijk voor het toezicht hierop. De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) is erop gericht dat leerlingen het onderwijs verlaten met een startkwalificatie. Voor jongeren in een kwetsbare positie zijn verdere stappen gezet om de gemeentelijke beleidsvelden zoals onderwijs, jeugd, participatie, werk en Wmo te verbinden om te komen tot een sluitende aanpak.
In het schooljaar 2018-2019 kende de gemeente Venlo 151 voortijdig schoolverlaters (2017-2018; 167). In het schooljaar 2019-2020 zijn wij verder gegaan met onze aanpak. De verwachting is dat in het schooljaar 2020-2021 de ingezette daling verder doorzet.

Onderwijshuisvesting
De gemeente Venlo is verantwoordelijk voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting voor het primair- en voortgezet onderwijs. Het Onderwijshuisvestingsplan gemeente Venlo 2018-2038 is gebaseerd op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting van de gemeente Venlo en de Venlose schoolbesturen. In het jaar 2020 is gewerkt aan de planvorming van : basisschool St. Martinus, (voortgezet) speciaal onderwijsschool Mytylschool  Ulingshof (inclusief renovatie van de gymzaal en het therapiebad) , OBS Toermalijn, Groeneveldschool, de Rudolf Steinerschool en OBS de Koperwiek plus nieuwbouw van gymzaal de Koperwiek, dit om in 2021 te starten met de bouw- en renovatie-werkzaamheden. Verder zijn gesprekken gevoerd met OGVO en OG Buitengewoon om te komen tot definitieve planvorming rondom huisvesting van Praktijkonderwijsschool ’t Wildveld, voortgezet speciaal onderwijsschool de Velddijk en aanpassingen aan den Hulster. De gesprekken over huisvesting van (voortgezet) speciaal onderwijsschool de Wijnberg zijn ook voortgezet

Passend Onderwijs
Het is de ambitie van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs om een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich zoveel als mogelijk in een thuis nabije omgeving optimaal kan ontwikkelen. De gemeenten in Noord-Limburg en de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO hebben in 2020 samengewerkt om  de gestelde ambities te realiseren. Dit is een doorlopend proces. In het jaar 2020 is  gesproken over de aanwezigheid van een dekkend onderwijs aanbod en het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Deze gesprekken dienen in 2021 verder te worden afgerond.

Onderwijs  schooljaar 2019-2020 woonachtig in Venlo

aantal leerlingen

primair onderwijs

7.445

voortgezet onderwijs

5.429

speciaal onderwijs

345

voortgezet speciaal onderwijs

249

middelbaar beroepsonderwijs

2.748

onderwijs buitenland

85

 totaal

16.301

Laaggeletterdheid
In 2020 is verder invulling gegeven aan een integraal uitvoeringsplan laaggeletterdheid. De gemaakte  afspraken met de bibliotheek over de toekomst en verdere ontwikkeling van het Taalhuis Venlo zijn voortgezet,  hier is subsidie voor verleend. Deze subsidie maakt het mogelijk om binnen het Taalhuis meer beroepskrachten en gekwalificeerde vrijwilligers in te zetten en te faciliteren. Hierdoor heeft het belang van het terugdringen van laaggeletterdheid meer bekendheid gekregen en zal laaggeletterdheid eerder en veelvuldiger gesignaleerd worden door professionals en de directe leefomgeving.

Volwassen educatie
Met het aanbod aan volwasseneneducatie proberen wij de zelfredzaamheid van onze inwoners te vergroten. Dit doen we door zoveel mogelijk inwoners die de Nederlandse taal, rekenen en/of digitale vaardigheden niet of onvoldoende beheersen, de kans te bieden deze vaardigheden op te doen of te verbeteren. Wij zijn centrumgemeente voor de Wet Educatie Beroepsonderwijs. De samenwerking met de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Noord-Limburg is vormgegeven in een Regionaal Programma Volwassenen Educatie. In 2020 is uitvoering gegeven aan het regionale beleidsplan.

Inburgering
In het jaar 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe Wet inburgering, deze nieuwe wet treedt per 2022 in werking. Met de nieuwe wet wordt een groot aantal wijzigingen doorgevoerd zodat de inburgering van nieuwkomers kan worden verbeterd.
Programmalijn 3: Meedoen
Voor de programmalijn Meedoen is het doel dat  iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving en voor zover mogelijk zelf in het inkomen voorziet.

In 2020 hebben we het volgende gedaan:
Sociale Basis
Onder de sociale basis verstaat gemeente Venlo: het geheel van organisaties, diensten, voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden  samen kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving. Essentieel voor de sociale basis is de aanwezigheid van informele netwerken, burgeractiviteiten en betekenisvolle relaties tussen inwoners onderling en tussen inwoners, professionals en overheid. Een deel van dit brede begrip krijgt uitvoering middels subsidies (Jeugd, Sport, Sociale basis, etc.) maar ook andere burgerinitiatieven kunnen via bijvoorbeeld het SAM-fonds worden ondersteund.
In 2020 is een groot deel van de sociale basis op een vernieuwde wijze aanbesteed en gegund aan Incluzio Sociale Basis. Belangrijke onderdelen hiervan zijn:

 • Meer ruimte bieden aan en stimuleren van burgerinitiatieven.
 • Het ondersteunen van inwoners op gepaste wijze en stimuleren dat inwoners actief meedoen om buurtgenoten, familie of vrienden, die dat niet of minder kunnen, te helpen.
 • De overtuiging dat iedere inwoner de potentie heeft om iets voor een ander te betekenen.
 • In beginsel zijn inwoners en hun omgeving aan zet om ondersteuningsvragen op te lossen.
 • Concreet zijn onder meer een aantal producten voor jeugd en gezin geïmplementeerd: gezinsondersteuning, kind en scheidingsloket, dagbesteding en open inloop jongeren, en de voorbereiding oggz voor jeugd en jongeren die per 1 januari 2021 vanuit Incluzio wordt verzorgd.   

Sociale basis gaat breder dan alleen sociaal domein en breder dan de al brede opdracht die Incluzio omvat.
Incluzio heeft als nieuwe aanbieder in Venlo met een opstart in de eerste corona-golf een uitdagende start gehad, maar slaagt er steeds beter in de wegen te vinden en verbindingen richting samenleving en maatschappelijk veld te leggen. Het is nog te vroeg om al conclusies te trekken.

Gemeenschapsaccommodaties
De gemeenschapsaccommodaties leveren, in normale jaren, in de wijken een bijdrage aan de leefbaarheid en de mogelijkheden van inwoners om mee te doen en zelfredzaam te blijven. In het coronajaar 2020 is het belang van deze voorzieningen in het voorkomen van eenzaamheid pijnlijk duidelijk geworden. Om de kaders voor het toekomstgericht meerjarig beleid te verankeren kijken we terug middels de evaluatie van het beleid gemeenschapsaccommodaties 2016-2020. In deze evaluatie die in het eerste kwartaal 2021 wordt opgeleverd kijken we of de verschillende acties een bijdrage hebben geleverd of naar verwachting nog zullen leveren aan de doelstellingen van het beleid. Maar we zullen ook evalueren of en hoe corona een structureel effect heeft op de rol en positie van gemeenschapsaccommodaties. Op basis van deze terug- en deze vooruitblik zal een actualisatie van het gemeenschapsaccommodatiebeleid plaatsvinden.

Werk
Om betaald werk voor zo veel mogelijk inwoners bereikbaar te maken, bleven we ook in 2020 met ons netwerk van sociale partners, UWV, SW-bedrijven en gemeenten in Noord-Limburg aan een inclusieve arbeidsmarkt werken: een arbeidsmarkt die plaats biedt aan alle mensen, jongeren en ouderen en voor mensen met en zonder beperking.
In 2020 zijn onder meer de volgende resultaten behaald:

 • Het regionale 'Perspectief op Werk'-actieplan is in uitvoering. Het actieplan zet in op meer werkfitte werknemers, meer geschikte werkplekken die aansluiten bij de vraag, betere matching tussen vraag en aanbod en scholing door middel van leerwerktrajecten. Uiteraard heeft corona effect gehad op de uitvoering van het actieplan.
 • Op het Werkplein Venlo zijn in 2020 een aantal activiteiten gestart met als doel om ook in dit moeilijke corona-jaar zoveel mogelijk gericht te blijven op mensen aan het werk houden en helpen. Met een enorme tour de force, ook wegens het uitvoeren van verschillende extra inkomensondersteunende maatregelen (zoals de TOZO-regelingen), heeft het Werkplein Venlo een van de landelijke stijgende trend afwijkend resultaat gerealiseerd doordat het bijstandsvolume nagenoeg gelijk is gebleven.
 • De ontwikkelde aanpak voor statushouders blijkt ook in 2020 succesvol. Onder invloed van corona wordt naast de focus op aan het werk gaan, in 2020 vooral ook ingezet op het voorkomen van werk-uitval of baanverlies. Daarnaast ondersteunt het statushouders-team ook bij de integrale benadering Vastenavondkamp.
 • In 2020 is KanDoen verder gegroeid  in haar rol als werk- en activeringsvoorziening in de wijk. KanDoen wordt meer (h)erkend door gebruikers en inwoners en slaagt er steeds beter in om met beperkte middelen een verbindende, zinvolle en effectievere bijdrage te leveren. In 2020 worden een tweetal met europees geld mogelijk gemaakte projecten gedraaid gericht op meer verbinding, inclusie en duurzaamheid en de inkomsten van KanDoen uit werkzaamheden voor derden groeien. Stappen richting een nog meer op de lokale gemeenschappen aangesloten voorziening worden gezet in de voorbereiding naar een nieuwe aanbesteding.

Inkomensondersteuning en armoedebeleid
In 2020 heeft de Stadspas voor participatie door minima de Geld Terug Regeling vervangen. Helaas hebben inwoners vanwege alle corona-maatregelen minder mogelijkheden gehad om gebruik te maken van de pas. Er is een start gemaakt met preventie van armoede en schulden op basis van life-events. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2021 te starten met vroegsignalering van schulden op basis van betalingsachterstanden in de vaste lasten met als doel inwoners met schulden in een eerder stadium ondersteuning aan te bieden
Er is in 2020 een substantiële overbesteding op het armoedebudget.

Uitvoering WSW
Naast dat de Wsw voor medewerkers met een lagere loonwaarde vanuit de gemeente door KanDoen wordt uitgevoerd, hebben we via de Gemeenschappelijke Regeling WAA de WAA als uitvoerder voor de Wsw-werknemers met hogere loonwaarde.
De zoektocht naar een herijkte koers voor de WAA moest een pas op de plaats maken toen bleek dat de gemeenten Beesel en Bergen als mede-eigenaren van de WAA niet voornemens waren de vanuit Venlo voorgestelde route mee te wandelen. De zoektocht is onder die invloed inmiddels omgebogen naar een meer gezamenlijke marsroute richting een op dit moment nog te bepalen nadere toekomst.

Programmalijn 4 Zelfredzaam, waar nodig met ondersteuning
Om te beginnen is dit jaar  veel inspanning verricht in regionale samenwerking met als resultaat een gezamenlijke inkoopstrategie van o.a. producten WMO en Jeugdwet. Deze strategie is gericht op innovatie, efficiency en samenwerking, om bij te dragen aan een toekomstbestendig zorglandschap en passende zorg en ondersteuning voor inwoners in de regio.

Passende ondersteuning
Zelfstandig opgroeien, zo nodig met ondersteuning
Onze inzet was in 2020 erop gericht om jeugdigen de meest passende jeugdhulp te bieden. Met zorgaanbieders voor de lokale maatwerkdiensten jeugd zijn relatiegesprekken gevoerd om de uitvoering van de contracten te monitoren. Hiervoor zijn we nadrukkelijker gebruik gaan maken van beschikbare data. Daarin zien we met name, dat als gevolg van Covid-19 de doorlooptijden zijn toegenomen in 2020, oftewel de periode dat een jeugdige gebruik maakt van jeugdhulp. Dit beeld zien we ook bij de landelijk ingekochte jeugdzorg. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar de Covid paragraaf.  

We hebben in 2020 een analyse uitgevoerd naar de inzet van jeugdhulp bij niet-gecontracteerde aanbieders. Gebleken is dat het met name gaat over jeugdhulp in het kader van het woonplaatsbeginsel (jeugdigen die buiten de regio wonen) of voor specifieke interventies in een casus, die niet gecontracteerd zijn. Daarnaast hebben we te maken met groei van de bovengemiddelde zware zorgvraag, hetgeen ook een landelijke trend is.Waar we in het najaar 2019 op basis van onze informatie een hogere instroom verwachtten, lijkt dit zich nu iets te stabiliseren.

Samen met de andere gemeenten in Noord-Limburg, en op onderdelen met Midden-Limburg, hebben wij in het programma Sturing en Inkoop de visie op het toekomstige zorglandschap voor jeugdhulp uitgewerkt. Hiermee hebben we voorbereidingen getroffen voor de aanbestedingsprocedure die in 2021 doorlopen wordt, om te komen tot nieuwe contracten met aanbieders van de maatwerkdiensten jeugd per 2022. Met deze regionale samenwerking sorteren wij voor op de Norm voor Opdrachtgeverschap. Via dit afsprakenkader hebben wij in VNG-verband afspraken gemaakt over samenwerking op (boven)regionaal niveau binnen het domein Jeugd.
Bij de regionale jeugdvoorzieningen is gewerkt aan een vernieuwde toegang tot crisishulpverlening (jeugdhulpverlening) en zijn samen met andere regio’s in Limburg en Brabant nieuwe contracten voor de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) gesloten. Bij de meeste regionale voorzieningen zien wij dat de instroom zich heeft gestabiliseerd ten opzichte van 2019.

In onze lokale toegang (sociaal wijkteam) zijn we begonnen met een pilot regievoering. Het wijkteam heeft gedurende een hulpverleningstraject periodiek contact met een aanbieder om te toetsen (regie) of de doelstellingen worden behaald. Om de transformatie en de doorontwikkeling van de toegang een impuls te geven zijn we in 2020 gestart met een pilot Specialistisch Ondersteuner Jeugd, om in samenwerking met huisartsenpraktijken een betere triage te doen voor jeugdigen met een hulpvraag. We hebben vanuit de regionale transformatieagenda een aantal projecten in gang gezet, zoals coalitie Kansrijke Start, Nu niet zwanger, Voorzorg, BOR, Kind en scheidingsloket, 123 consultatie, Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) en de voorbereiding van een wervingscampagne voor onder andere pleegouders. Voor al deze projecten staan in 2021 evaluaties in de planning, zodat beoordeeld of deze voldoende meerwaarde hebben om structurele afspraken over te maken.

Zelfstandig thuis, zo nodig met ondersteuning
Hulpmiddelen
Voor de maatwerkvoorziening Wmo-hulpmiddelen heeft Venlo samen met de gemeenten in Noord-Limburg en de gemeente Leudal een aanbestedingsprocedure doorlopen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe raamovereenkomst per december 2020, met dezelfde leverancier als daarvoor. Deze leverancier verstrekt nieuwe en her-verstrekt gebruikte hulpmiddelen, verleent 24 uurs service en zorgt voor het onderhoud van de hulpmiddelen. Vanwege feit dat het dezelfde leverancier is gebleven, ondervinden gebruikers geen hinder van de nieuwe contractering.
Algemeen zien we bij de hulpmiddelen eenmalig in 2020 een daling in het aantal aanvragen, wat duidelijk Corona gerelateerd is.

Huishoudelijke hulp (HBH)
Voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp heeft Venlo samen met de regiogemeenten een raamovereenkomst. Op grond van deze raamovereenkomst hebben in 2020 in totaal 11 aanbieders huishoudelijke hulp in onze gemeente geleverd, van wie sommige niet het hele jaar. De stijgende tendens van het aantal gebruikers vanaf 2019, voornamelijk het gevolg van de invoering van het abonnementstarief, heeft zich in 2020 voortgezet. Vanaf april tot einde zomer stagneerde de stijging, maar na de zomer heeft de stijging weer doorgezet en aan het einde van het jaar was het aantal cliënten op het niveau van de prognose aan het begin van het jaar. Door corona is de realisatie van het aantal uren huishoudelijke hulp achtergebleven. Het aantal gerealiseerde uren is door de stijging van het aantal cliënten echter wel  hoger dan in 2019.

Toezicht en handhaving in de Wmo en de Jeugdwet
Toezicht kwaliteit
Het samenwerkingsconvenant voor het toezicht op de kwaliteit binnen de Wmo met de Noord-Limburgse regiogemeenten is met ingang van 1 januari 2020 opnieuw bekrachtigd en loopt twee jaar.

In 2020 is gewerkt aan 21 meldingen in het kader van de kwaliteit, waarvan er 12 zijn afgesloten. Bij 3 meldingen heeft onderzoek geleid tot bewustwording van de zorgaanbieders, over het zelf doen van een calamiteitenonderzoek in hun eigen organisatie volgens de richtlijnen van de gemeente. Enkele meldingen maken onderdeel uit van een nog lopend onderzoek en bij de overige meldingen was geen nader onderzoek nodig.
In 2020 is een regionaal meldpunt zorgsignalen Wmo en Jeugdwet ingericht, dat de toezichthouders kwaliteit en rechtmatigheid in februari 2021 in gebruik nemen. Hier kunnen signalen die betrekking hebben op kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg, centraal worden gemeld. Om meer bekendheid, korte lijnen en bewustwording te creëren bij gemeenten over de rol en positie van de toezichthouder kwaliteit, zijn in het laatste kwartaal van 2020 een aantal online bijeenkomsten georganiseerd, samen met de toezichthouders rechtmatigheid.

Toezicht rechtmatigheid
In 2020 hebben de toezichthouders 33 meldingen opgepakt, deels ook uit voorgaande jaren waarvan er 23 zijn afgerond. Deze hebben niet geleid tot een strafrechtelijk onderzoek. Geconcludeerd moet worden dat het moeilijk is om voldoende bewijs voor misbruik of fraude te verzamelen.
Naast onderzoeken en adviseren zijn de toezichthouders ook bezig geweest met het verder inrichten en verbeteren van werkprocessen en de samenwerking met de regiogemeenten en de MGR en het mee opzetten van het eerder genoemde meldpunt.

Verbinding Zorg en Veiligheid
Met het inregelen van de zorgcoördinatie bij mensenhandel zijn in 2020 de eerste stappen op het beleidsveld mensenhandel gezet. Casuïstiek mensenhandel wordt zowel in nauwe samenwerking met Veilig Thuis als met het Zorg- en Veiligheidshuis i.o. opgepakt.
De bestuurlijke borging van zorg en veiligheid is nog onvoldoende van de grond gekomen en blijft aandacht vragen.

Veilig Thuis
Door in de hele regio en bij verschillende beroepsgroepen medewerkers te scholen in het werken conform de visie "gefaseerde ketenzorg" wordt een forse impuls gegeven aan de samenwerking en de kwaliteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de keten. Op basis van het in 2019 geïmplementeerde handelingsprotocol zijn in 2020 samenwerkingsafspraken tussen Veilig thuis en de gemeenten gemaakt en geïmplementeerd. Dit geeft duidelijkheid over verantwoordelijkheden en rollen en is ook forse kwaliteitsverbetering van het proces.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Corona heeft een groot effect gehad op de maatschappelijke opvang in 2020. De rijksoverheid heeft tijdens de eerste lockdown in maart 2020 de gemeenten opgeroepen er zorg voor te dragen dat ook daklozen de mogelijkheid hadden tot social distancing en een plek hadden om zich terug te trekken. Daarnaast was, ook vanwege corona, het opvangen van mensen op slaapzalen niet meer passend. Er is onder hoge druk een nieuwe locatie geopend voor 18 personen en hiermee waren de mensen die dakloos zijn en op basis van de Wmo recht op opvang hebben van straat.
Gemeenten werd echter ook gevraagd niet-rechthebbenden, in de praktijk veelal arbeidsmigranten, opvang te bieden. In 2020 werden ca. 145 dakloze arbeidsmigranten bij Emmaus opgevangen. Met hulp en begeleiding van Barka hebben 35 personen weer werk en huisvesting gevonden en 36 personen hebben begeleiding gekregen bij hun terugkeer naar het land van herkomst.

Het beschermd wonen voert de gemeente Venlo onder mandaat uit voor 13 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten. De taak wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de regiogemeenten en met onze 21 gecontracteerde zorgaanbieders. Door deze intensieve samenwerking en actieve sturing van onze toegang is het gelukt om ruim binnen het aantal gecontracteerde plekken en het budget te blijven. Er wordt kwalitatief goede zorg- en ondersteuning geboden en er zijn geen wachtlijsten. We zijn in 2020 geconfronteerd met een toenemende vraag aan safe houses. Dit is een tijdelijke beschermd wonen plek voor mensen die uitstromen uit een verslavingskliniek. Om dit te organiseren zijn er afspraken gemaakt met een aantal aanbieders uit het land. Tevens is in 2020 een start gemaakt met het project: regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek. Hier wordt de doordecentralisatie van de taak beschermd wonen voorbereid en de inkoop per 2022.

Het transferpunt sociale huurwoningen is de komende jaren het instrument waar mensen vanuit een instelling de stap maken naar een zelfstandige en veelal sociale huurwoning. Dit transferpunt wordt het komende jaar verder doorontwikkeld. De uitstroom van beschermd wonen en de maatschappelijke opvang is onderdeel van de prestatieafspraken met de woningcorporaties.

Regionale traject sturing en inkoop Jeugd/Wmo/Beschermd Wonen/Participatie
In de regio Noord-Limburg is in 2019 een traject gestart om vanuit een gezamenlijke visie op het toekomstig zorglandschap ook te komen tot een regionale inkoop. Dit moet leiden tot nieuwe contracten met aanbieders vanaf 2022.
In 2020 is de gezamenlijke inkoopstrategie uitgewerkt voor Jeugd, Wmo, en Participatie.
Daarbij zijn er vele acties verricht waarbij voortdurend regionale keuzes gemaakt moesten worden, zoals:

 • De markt is ingedeeld in segmenten en/of producten, en deze zijn beschreven;
 • Er zijn keuzes gemaakt wat regionaal gecontracteerd wordt en wat lokaal;
 • De bekostigingsmethodiek per segment of product is vastgesteld;
 • De kwaliteitseisen per segment of product zijn beschreven met behulp van marktconsultaties;
 • Kostprijsonderzoek verricht voor het vaststellen van de trajecttarieven;
 • Het proces van inkoop is voorbereid.

Tegelijkertijd is ook gewerkt aan de opdracht voor de lokale toegangen en bedrijfsvoering. Al deze activiteiten zijn erop gericht dat de gemeenten gereed zijn per 1-1-2022 voor de nieuwe contractering.

Het onderdeel beschermd wonen was in eerste instantie ook onderdeel van het project sturing en inkoop. Door de complexiteit is ervoor gekozen om de inkoop beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg en preventie onderdeel te laten zijn van het project “Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek”. In dit project worden er afspraken gemaakt over o.a. de toegang, inkoop, governance en financiële afspraken tussen gemeenten.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14