Jaarstukken 2020
portal

1. Gezond en actief Venlo

Wat hebben wij bereikt?

De strategische (hoofd-)doelstelling/ ambitie van dit programma is een gezond en actief Venlo. Wij bieden onze inwoners passende ondersteuning binnen de vastgestelde financiële kaders.

Dit doen we via de volgende programmalijnen :

a) Gezond en Vitaal welke als doel heeft een bijdrage aan de gezondheid en kwaliteit van leven van onze inwoners te leveren.

We bereiken dit door uitvoering te geven aan onze wettelijke taken en ambities op het gebied van lokale gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming, sportbeleid en cultuurbeleid. De nota gezondheidsbeleid, de sportvisie en het cultuurbeleid bevatten de lokale speerpunten en bijbehorende ambities hiervoor.

Gezondheid en kwaliteit van leven is afgelopen jaar extra belangrijk geworden. Belangrijk is dat de reeds  ingezette stijging van het waarderingscijfer van onze inwoners voor hun gezondheid (80=streefwaarde) continueert. Dit geldt ook voor de leefstijlscore (4,8) en beweegnorm  (54%). Kleine pluspunten zijn de afname van rokende jongeren en het stijgen van de groenteconsumptie.

De deelname aan georganiseerde sport is in de afgelopen jaren gedaald, de deelname aan ongeorganiseerde sport is gelijkertijd gestegen. Helaas zijn er nog geen concrete cijfers over het afgelopen jaar  van beschikbaar.

Recente studies naar het welzijn, gezondheid en leefstijl van inwoners schetsen, met name sinds de pandemie een zorgwekkend beeld. Zowel de fysieke als mentale gezondheid van de bevolking neemt af en naar verwachting zal dat ten dele blijvend zijn.

b. Ontplooiing heeft als doel om onze inwoners zich in staat te stellen zich naar vermogen te ontwikkelen en te ontplooien zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

We bereiken dit door ondersteuning op het vlak van met name onderwijs te geven aan onze inwoners en in het bijzonder onze jeugdige inwoners (2-23 jaar). Hierbij hebben we als gemeente hoofdzakelijk een faciliterende rol. Soms is hierbij een wettelijke grondslag, bijvoorbeeld bij onderwijshuisvesting. Soms is er een toezichthoudende rol, denk aan leerplicht maar ook aan het voorkomen van de school te verlaten zonder startkwalificatie of vroegtijdig. We zijn in 2020 zeer actief geweest om het aantal Vroegtijdig schoolverlaters zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk jeugdige Venlonaren te laten werken aan hun eigen ontplooiing.

De voorlopige vsv cijfers over het schooljaar 2019-2020 gepubliceerd door het Ministerie van OCW geven voor de gemeente Venlo een daling weer van 151 vsv-ers in 2018/2019 naar 118 in 2019/2020. Landelijk komt het VSV percentage gemiddeld uit op 1.72%, de gemeente Venlo scoort met 1.60% onder het landelijk gemiddelde.

c. Meedoen heeft als doel dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving en voor zover mogelijk zelf in het inkomen voorziet.

We bereiken dit enerzijds door het uitvoeren van wettelijke taken en lokale ambities ten aanzien van het verstrekken van uitkeringen, re-integratie, arbeidsmarkt- en armoedebeleid. Anderzijds bereiken we het versterken van de sociale cohesie en maatschappelijke participatie door het uitvoeren van de sociale basis en het faciliteren van de huizen van de wijk en gemeenschapsaccommodaties.

Concreet zien we dat het aantal bijstandsuitkeringen nagenoeg gelijk was aan eind 2019 (2020 eindigt 0,3% hoger dan 2019).

Het gebruik van de armoederegelingen in 2020 is wel gestegen. Enerzijds door extra gebruik als gevolg van de corona crisis (bv. extra laptops), anderzijds mogelijk ook doordat de regelingen beter bekend zijn geraakt.

De beschikbare cijfers over de netto arbeidsparticipatiegraad in Venlo lopen ten tijde van de jaarrekening 2020 een jaar achter op het verantwoordingsjaar. In 2018 bedroeg de netto participatiegraad in Venlo 65,5%, in 2019 is deze gestegen naar 67,2%. Voor 2020 zijn nog geen actuele lokale cijfers beschikbaar.

Tot slot zijn de indicatoren voor sociale cohesie en maatschappelijke participatie nog niet geactualiseerd. Begin 2022 verschijnen de nieuwe cijfers waarlangs de ontwikkeling van deze indicatoren kan worden gemonitord.

d. Zelfredzaamheid heeft als doel de noodzakelijke ondersteuning te bieden die noodzakelijk is voor inwoners om zelfredzaam te blijven.
We bereiken dit door onze inwoners samen met zorgaanbieders en de sociale basis te ondersteunen waar nodig.

Deze ondersteuning van onze inwoners was in 2020 grotendeels gekleurd door de gevolgen van Corona. We hebben onder andere samen met de maatschappelijke opvangpartners bereikt dat niemand op straat hoefde te leven. In snel tempo is gezorgd voor uitbreiding van de opvangcapaciteit.

Samen met zorgaanbieders, ook binnen de sociale basis is actief en inventief ingezet op continuïteit in ondersteuning. Alles was erop gericht om de gevolgen van Covid voor onze inwoners zo goed als mogelijk te beperken. Dit is gedeeltelijk gelukt. Enerzijds bleken inwoners veel veerkracht te hebben en zelf -tijdelijk- oplossingen te hebben, anderzijds bleek ook duidelijk dat mensen waar ondersteuning beperkter was, achteruit gingen in hun zelfredzaamheid en vaardigheden. Doordat de gevolgen van Covid veel langer bleek te duren, heeft dit tot enorme druk op eenieder, ouders, jeugdigen, volwassene en ouderen en de mantelzorgers geleid.

Een belangrijk aspect temeer in deze tijd is de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Intensief is ingezet op scholing van medewerkers in verschillende beroepsgroepen om de signalering en aanpak te verbeteren.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14