Jaarstukken 2020
portal

2. Leefbaar Venlo

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Baten / Lasten

Begroting
na wijziging
2020

Rekening
2020

%

Verschil

2. Leefbaar Venlo

Baten

49.680

36.687

74%

-12.993

Lasten

91.838

78.584

86%

13.254

Saldo baten en lasten

-42.158

-41.897

99%

261

Onttrekkingen aan reserves

Baten

6.497

3.709

57%

-2.787

Toevoegingen aan reserves

Lasten

3.215

4.325

135%

-1.110

Saldo verrekening met reserves

3.282

-615

-19%

-3.897

Totaal resultaat programma

-38.876

-42.512

109%

-3.636

Bedragen x € 1.000

Middelen per Programmalijn
inclusief mutaties reserves

Baten / Lasten

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

%

Verschil

Bereikbaarheid

Baten

3.464

2.746

79%

-719

Lasten

2.499

2.617

105%

-119

Subtotaal Bereikbaarheid

966

128

13%

-837

Dienstverlening

Baten

2.301

2.044

89%

-256

Lasten

8.201

8.366

102%

-165

Subtotaal Dienstverlening

-5.901

-6.322

107%

-421

Omgeving

Baten

24.274

24.315

100%

41

Lasten

40.952

44.209

108%

-3.257

Subtotaal Omgeving

-16.678

-19.894

119%

-3.216

Openbare orde en veiligheid

Baten

333

225

68%

-108

Lasten

11.504

10.810

94%

694

Subtotaal Openbare orde en veiligheid

-11.171

-10.585

95%

586

Wonen

Baten

25.806

11.067

43%

-14.739

Lasten

31.897

16.906

53%

14.991

Subtotaal Wonen

-6.092

-5.840

96%

252

Totaal resultaat programma

-38.876

-42.512

109%

-3.636

bedragen x € 1.000

Rekening 2020

Waarvan
Covid-19

Rekening 2020
excl. Covid-19

Baten

40.397

1.246

39.151

Lasten

82.909

837

82.072

Saldo

-42.512

2.083

-44.595

 

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14