Jaarstukken 2020
portal

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

bedragen x € 1.000

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

62.331

49.680

36.687

74%

-12.993

Lasten

98.691

91.838

78.584

86%

13.254

Saldo baten en lasten

-36.360

-42.158

-41.897

99%

261

Onttrekkingen aan reserves (baten)

2.493

6.497

3.709

57%

-2.787

Toevoegingen aan reserves (lasten)

2.101

3.215

4.325

135%

-1.110

Saldo verrekening met reserves

392

3.282

-615

-19%

-3.897

Totaal resultaat

-35.968

-38.876

-42.512

109%

-3.636

bedragen x € 1.000

Programmalijn Openbare orde en veiligheid

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

228

333

225

68%

-108

Lasten

10.584

11.504

10.810

94%

694

Saldo Openbare orde en veiligheid

-10.357

-11.171

-10.585

95%

586

Bestrijden / voorkomen overlast, €97.000 voordelig
Ten gevolgen van de Corona pandemie is de pilot 'integrale veiligheid' niet uitgevoerd, daardoor zijn we inkomsten (€90.000) van andere gemeenten  mis gelopen. Daarnaast hebben er minder werkzaamheden plaatsgevonden ten behoeve van de bestrijding en het voorkomen van overlast.

Brandweerzorg (VHR), €118.000 voordelig
Minder uitgaven a.g.v. incidenteel voordeel door terugbetaalde loonindexatie op de bijdrage voor de Veiligheidsregio

Crisisbeheersing en rampenbestrijding, -/- €231.000 nadelig
In verband met de Corona pandemie is er sprake van hogere uitgaven voor maatregelen en een toename van coördinatie kosten.  Zo moest noodopvang geregeld worden en waren aanvullende maatregelen (zoals inzet van verkeersregelaars) voor de binnenstad nodig, objectbewaking en diverse kleinere uitgaven.

Zorg - en veiligheidshuis, €121.000 voordelig
2020 is een overgangsjaar voor het Zorg en Veiligheidshuis geweest. Het saldo wordt verrekend met de deelnemende gemeenten.

bedragen x € 1.000

Programmalijn Bereikbaarheid

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

3.458

3.464

2.746

79%

-719

Lasten

2.359

2.499

2.617

105%

-119

Saldo Bereikbaarheid

1.099

966

128

13%

-837

Parkeerterreinen en straatparkeren, -/- €752.000 nadelig
Ten gevolge van het vervallen van parkeerterreinen en straatparkeerplaatsen, alsmede van het verminderde gebruik van de parkeerterreinen ten gevolge van de Corona pandemie zijn er minder parkeerinkomsten gerealiseerd. Een deel van het negatieve resultaat wordt gecompenseerd door lagere beheerskosten die samenhangen met het lagere gebruik van de voorzieningen.
Eenmalig is er sprake van een effect vanwege achterstallige invordering van naheffingsaanslagen parkeerbelasting buitenland als gevolg van verruiming van de wettelijke mogelijkheden, en vrijval van het krediet Parkeerplaats Holland Casino (€386.000).

bedragen x € 1.000

Programmalijn Wonen

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

36.264

25.806

11.067

43%

-14.739

Lasten

40.450

31.897

16.906

53%

14.991

Saldo Wonen

-4.186

-6.092

-5.840

96%

252

Omgevingsvergunningen leges / niet leges, €393.000 voordelig
Er zijn meer bouwvergunningen verleend dan vooraf geprogrammeerd. Een toename van ruim 10%. Dit leidt tot hogere inkomsten (€148.000). Er zijn in vergelijking tot voorgaande jaren minder kosten gemaakt voor externe onderzoeken en advisering.

Omgevingswet (Pilot omgevingsplan), €381.000 voordelig
Ten gevolge van het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben de werkzaamheden en communicatieactiviteiten voor de invoering van het wetgevingstraject vertraging opgelopen. Ook heeft in verband met de Corona pandemie het opleidings- en cultuurtraject vertraging opgelopen. Uiteraard zullen deze activiteiten alsnog in 2021 uitgevoerd worden.
Daarnaast is het (reguliere) opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen vooruit geschoven in tijd  vanwege het opheffen van de actualiseringsplicht, en het in fase brengen van nieuwe plannen met de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Vastgoed, -/- €638.000 nadelig
Er zijn meerkosten gemaakt voor instandhouding van de truckparking, desinvestering Stanleyweg 8 (€ 308.000),  James Cookeweg (€41.000) en kunstwerken in de openbare ruimte (€91.000). Er zijn extra kosten (€50.000) gemaakt voor inhuur voor de verkoop/verhuur van reststroken  waarmee de geraamde opbrengsten gerealiseerd zijn. Er heeft in verband met de Corona pandemie een extra dotatie (€46.500) plaatsgevonden aan de voorziening dubieuze debiteuren huren en pachten.

bedragen x € 1.000

Programmalijn Omgeving

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

22.549

24.274

24.315

100%

41

Lasten

39.492

40.952

44.209

108%

-3.257

Saldo Omgeving

-16.943

-16.678

-19.894

119%

-3.216

Afval, -/- €2.540.000 nadelig
De afvalinzameling heeft in 2020, mede ten gevolge van de Corona pandemie, een sterke stijging in het aanbod laten zien. Deze stijging is in overeenstemming met het landelijk beeld. Tegelijkertijd stijgen de prijzen voor de verwerking van het afval en dalen de inkomsten. Dit leidt tot een groter aanbod en kosten aan GFT (-€565.000), PMD (-€350.000) en restafval (-€225.000). Er is daarnaast sprake van hogere onderhoudskosten (-€555.000) van rolcontainers en (ondergrondse) afvalcontainers vanwege leeftijd; Veel containers gaan richting einde levensduur en moeten vervangen worden of krijgen levensduur verlengend onderhoud. Ten slotte leidt het toegenomen aanbod tot meerkosten (€-300.000) in de milieustraat, waar ten gevolge van de lagere tarieven (collegebesluit Poorttarieven) minder inkomsten (-€250.000) tegenover staan.

Inkomsten dalen o.a. door:
* Wereldwijd dalende papierprijzen.
* De inkomsten uit subsidie voor ingezameld PMD vallen fors lager uit vanwege sterk verminderde afzet van gerecycled kunststof.
* Ten gevolge van nieuwe aanbestedingen wijken onder andere de opbrengsten van glas af ten opzichte van de begroting 2020.

Kosten stijgen o.a. door:
* Hogere verwerkingskosten en grotere hoeveelheden (grof) restafval
* Door het beter scheiden van afval ontstaat meer aanbod van GFT.
* Extra inspanning die nodig is om PMD goed te scheiden vanwege teveel restafval bij het PMD.

Beheer openbare ruimte, -/- €520.000 nadelig
Er is gestart met een inhaalslag ten aanzien van het beheer openbare ruimte en de uitvoering van de Samenlevingsagenda. Dat heeft geleid tot hogere uitgaven (-€500.000) dan in de begroting 2020 voorzien. Daarnaast heeft met name de extreme droogte en de bestrijding van plagen en ziektes gezorgd voor forse meerkosten (-€500.000) in het groenonderhoud. Het onderhoud van vormbomen is duurder (-€200.000) uitgevallen, daarentegen is het onderhoud aan civiele objecten goedkoper (€155.000) gebleken. Ten gevolge van de Corona pandemie zijn er minder kosten (€165.000) gemaakt voor verkeersmaatregelen op topdruktedagen, en was het niet mogelijk om verkeerstellingen te houden vanwege de niet representatieve verkeerssituatie.

Service openbare ruimte, €31.000 voordelig
Er zijn incidentele inkomsten uit de verkoop van voertuigen (€ 88.000) en uit vergoedingen voor gemaakte schades aan de openbare ruimte (€ 28.000).
In de 2de helft van 2020 zijn er een aantal drugsruimingen geweest met een forse kostenoverschrijding (-€175.000). Hiervoor is subsidie aangevraagd bij de Provincie. In de risicoparagraaf is een risico-inschatting hiervoor opgenomen, deze heeft zich dus voorgedaan.

bedragen x € 1.000

Programmalijn Dienstverlening

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

2.325

2.301

2.044

89%

-256

Lasten

7.907

8.201

8.366

102%

-165

Saldo Dienstverlening

-5.582

-5.901

-6.322

107%

-421

College van B&W, -/- €516.000 nadelig
Meer uitgaven a.g.v. dotatie voorziening ter dekking van toekomstige pensioenkosten voor (oud) wethouders.

Register niet ingezetenen (RNI), -/- 191.000 nadelig
De inkomsten RNI zijn in de begroting te optimistisch geraamd. Deels (-€116.000) ten gevolge van de Corona pandemie vanwege een lagere vraag naar arbeid. Daarnaast is er een structureel effect (-€100.000) waarmee onvoldoende rekening is gehouden: seizoenarbeiders die zich in voorgaande jaren al hadden ingeschreven keerden in 2020 terug voor werk in Nederland. Zij hebben dan geen nieuwe registratie nodig. Het aantal RNI-inschrijvingen vlakt daardoor af.

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Begroting 2020 na wijz.

Rekening 2020

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Algemene Grondreserve

3.596

2.244

1.352

815

3.354

-2.539

-2.781

-1.110

-3.891

Egal.res. Afvalstoffenheffing

104

104

104

104

Egal.res. Openbare Verlichting

227

227

227

227

Res. Stim.reg.woningbouwproj.

53

53

53

53

Res. Woonwagenlocaties

971

-971

971

-971

Res.Kap.lst.Kazernekwartier

2.511

2.511

2.511

2.511

Reserve Parkeerfonds

6

6

-6

-6

2. Leefbaar Venlo

6.497

3.215

3.282

3.709

4.325

-615

-2.787

-1.110

-3.897

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14