Jaarstukken 2020
portal

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

bedragen x € 1.000

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

12.515

5.502

3.959

72%

-1.543

Lasten

16.386

10.421

10.099

97%

322

Saldo baten en lasten

-3.871

-4.919

-6.140

125%

-1.221

Onttrekkingen aan reserves (baten)

120

317

213

67%

-104

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.131

70

65

93%

5

Saldo verrekening met reserves

-1.011

247

148

60%

-99

Totaal resultaat

-4.882

-4.672

-5.992

128%

-1.320

bedragen x € 1.000

Programmalijn Kennisinfra en arbeidsmarkt

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

215

265

88

33%

-177

Lasten

591

681

396

58%

285

Saldo Kennisinfra en arbeidsmarkt

-376

-416

-308

74%

108

Geen noemenswaardige afwijkingen

bedragen x € 1.000

Programmalijn Economie

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

4.242

3.989

2.696

68%

-1.293

Lasten

7.889

7.592

6.065

80%

1.527

Saldo Economie

-3.647

-3.603

-3.369

93%

234

Geen noemenswaardige afwijkingen

bedragen x € 1.000

Programmalijn Mobiliteit

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

8.178

1.565

1.388

89%

-177

Lasten

9.037

2.218

3.703

167%

-1.485

Saldo Mobiliteit

-859

-653

-2.315

355%

-1.662

Bestaand GVVP , -€140.000 nadelig
Het project 'Snelfietsroute Belfeld - Reuver' komt voort uit het eerdere project 'Fietsen langs de Maas'. In oorsprong zou een fietspad langs de Maas gerealiseerd worden tussen Belfeld en Arcen. Door bezuinigingen is, in samenspraak met de provincie, de scoop van het project verlegd. Echter de gemaakte kosten (periode 2016 – 2019) drukken nog steeds op dit project. Het gaat om plankosten, engineering en communicatie kosten die gemaakt zijn voor het oude project en kosten om tot een nieuw plan en subsidieaanvraag te komen bij de Provincie. Met het afschrijven van deze kosten worden de daadwerkelijk kosten van de 'Snelfietsroute Belfeld-Reuver' zichtbaar.

Multimodale Ontsluiting ,€1.504.000 nadelig
Bij het project 'Uitbreiding bargeterminal' was een herziening van de Grex noodzakelijk. Bij de jaarrekening 2019 was de onrendabele top als eigen bijdrage van de gemeente verwerkt in de uitbrengwaarde van de in erfpacht uit te geven grond. Daardoor was bij de jaarrekening 2019 sprake van een sluitende grondexploitatie. In 2020 is gebleken dat er voor de onrendabele top een voorziening getroffen moet worden. De onrendabele top bedroeg 2,5 miljoen. door het toekennen van de Europese CEF subsidie is deze gedaald naar ca. 1,5 miljoen.  Hiervoor is conform voorschriften in 2020 een voorziening getroffen.

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Begroting 2020 na wijz.

Rekening 2020

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Algemene Grondreserve

16

16

16

16

Res. Kennisinfrastructuur

120

70

50

65

-65

-120

5

-115

Res.Agiostorting Greenport Vnl

197

197

197

197

4. Welvarend Venlo

317

70

247

213

65

148

-104

5

-99

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14