Jaarstukken 2020
portal

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

bedragen x € 1.000

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

2.599

2.656

2.615

98%

-41

Lasten

1.907

1.932

1.768

92%

164

Saldo baten en lasten

692

724

847

117%

123

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

212

-212

Saldo verrekening met reserves

-212

-212

Totaal resultaat

692

724

635

88%

-89

bedragen x € 1.000

Programmalijn Regionale samenwerking

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

2.599

2.656

2.615

98%

-41

Lasten

1.907

1.932

1.980

102%

-48

Saldo Regionale samenwerking

692

724

635

88%

-89

Geen noemenswaardige afwijkingen.

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Begroting 2020 na wijz.

Rekening 2020

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res.Reg.Samenwerkingsverbanden

212

-212

-212

-212

3. Grenzeloos Venlo

212

-212

-212

-212

Geen noemenswaardige afwijkingen

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14