Jaarstukken 2020
portal

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Baten en lasten in de jaarrekening per programma

bedragen x € 1.000

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

439

930

688

74%

-242

Lasten

2.887

4.355

3.337

77%

1.018

Saldo baten en lasten

-2.448

-3.425

-2.649

77%

776

Onttrekkingen aan reserves (baten)

387

1.047

889

85%

-158

Toevoegingen aan reserves (lasten)

842

842

894

106%

-52

Saldo verrekening met reserves

-455

206

-5

-2%

-211

Totaal resultaat

-2.903

-3.219

-2.654

82%

565

bedragen x € 1.000

Programmalijn Energietransitie

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

661

600

91%

-60

Lasten

470

1.281

1.175

92%

106

Saldo Energietransitie

-470

-621

-575

93%

46

Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige afwijkingen.

bedragen x € 1.000

Programmalijn Klimaatadaptatie

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

387

552

481

87%

-71

Lasten

2.024

2.450

1.952

80%

498

Saldo Klimaatadaptatie

-1.638

-1.898

-1.470

77%

427

Binnen deze programmalijn geen noemenswaardige afwijkingen

bedragen x € 1.000

Programmalijn Circulariteit

Begroting voor
wijziging 2020

Begroting na
wijziging 2020

Rekening
2020

%

Verschil

Baten

439

765

495

65%

-270

Lasten

1.233

1.465

1.103

75%

362

Saldo Circulariteit

-794

-700

-608

87%

92

Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen te melden

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Begroting 2020 na wijz.

Rekening 2020

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Bodemkwaliteit

402

842

-439

322

842

-519

-80

-80

Res. Geluidkwaliteit

150

150

133

133

-17

-17

Reserve Circulaire hoofdstad

495

495

433

52

381

-62

-52

-114

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

1.047

842

206

889

894

-5

-158

-52

-211

Reserve bodemkwaliteit
In 2020 is €1,3 miljoen onttrokken uit de reserve, waarvan 1 miljoen voor reserve circulair (begroting 2020) en het resterende deel voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma Bodem. 2020 is het laatste jaar van het bodemconvenant. Toch is in 2021 nog een deel van de middelen nodig voor de afronding van het Meerjarenprogramma Bodem in 2021 omdat een deel van de projecten nog doorloopt, bovendien is er een reservering nodig voor onvoorziene uitgaven op bodem als gevolg van b.v. Omgevingswet, nieuwe stoffen etc.
Doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet met 1 jaar is uitgesteld (naar 1 januari 2022) is er sprake van een “tussenjaar”. De convenantspartijen werken thans aan afspraken over de financiering van de bodemtaken na 2020. Deze afspraken zullen duidelijkheid geven omtrent de financiering van de bodemtaken a) in het ontstane tussenjaar en b) na de invoering van de Omgevingswet. Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. Geadviseerd wordt om het resterende deel in stand te houden totdat er zekerheid is over de afspraken omtrent de bodemmiddelen na 2020.

Reserve geluid
Het budget uit de reserve Geluidkwaliteit is een gelabeld budget (ISV) dat jaarlijks wordt ingezet voor het saneren van A-lijst/B-lijst woningen (landelijke geluidsaneringsoperatie die gestart is in de jaren negentig en door kan lopen tot 2048). In januari 2020 is een subsidieaanvraag ingediend voor de resterende woningen met een (te) hoge geluidsbelasting (771 woningen) omdat de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv) per 1-7-2022 zal vervallen. De subsidie voor de voorbereiding (nader onderzoek) is inmiddels toegekend. De eerste stap is nu nader onderzoek te doen voor deze woningen en een saneringsprogramma ter goedkeuring in te dienen.
Aan de hand van het saneringsprogramma kan een nieuwe bestuurlijke afweging plaatsvinden ten aanzien van de aanpak en de inzet van de middelen uit de reserve Geluidkwaliteit.
De onttrekkingen van de reserve Geluidkwaliteit kunnen hierop aangepast worden bij de VORAP 2021 en verder.

Reserve circulaire hoofdstad
Ten behoeve van het programma duurzame en circulaire hoofdstad zijn door de raad additionele middelen ter beschikking gesteld waarvan in 2020 €433.000,- is onttrokken. Met deze middelen is een extra bijdrage geleverd aan de opgave. Het resterend deel van de reserve kan in 2021 worden ingezet om uitvoering te geven aan de opgave en de bijbehorende projecten zoals omschreven  in het uitvoeringsprogramma circulaire en duurzame hoofdstad.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14