Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Lokale heffingen

De hieronder opgenomen specificatie per belastingsoort is gebaseerd op de situatie per 31 december 2020 conform de door de accountant gewaarmerkte afrekeningen van BsGW. In algemene zin valt op te merken dat er vanuit BsGW, behalve bij de OZB-opbrengsten, geen signalen zijn ontvangen dat de geraamde belastingopbrengsten in 2020 niet zullen worden gerealiseerd. Omdat een aantal parameters nog niet is geactualiseerd, is het mogelijk dat er zich alsnog verschillen voordoen ten opzichte van de ramingen voor 2020. Deze zullen in de Jaarrekening 2021 worden meegenomen en verwerkt.

Onroerende zaakbelastingen
Jaarlijks wordt een nieuwe WOZ-waarde voor onroerende zaken vastgesteld. In 2020 is deze gebaseerd op de waardenpeildatum 1 januari 2019. De OZB-tarieven worden gecorrigeerd voor de gemiddelde waardeontwikkeling van het vastgoed, om de geraamde opbrengsten en de woonlastennota gelijk te kunnen houden.
De totale opbrengsten OZB die in de begroting 2019 zijn geraamd kwamen uit op ruim € 38.500.000. Op basis van de inzichten per ultimo 2020 worden deze opbrengsten naar alle waarschijnlijkheid gerealiseerd. Bij de Jaarrekening 2021 zullen eventuele verschillen (zoals gebruikelijk) worden verwerkt. De belangrijkste reden voor het positieve resultaat:

 • In 2019 en 2020 zijn enkele grotere WOZ-objecten gereedgekomen, dit resulteerde in een meer dan geraamde toename van de OZB-opbrengst. Een deel van de toename is structureel van aard en reeds verwerkt in de in de begroting 2021 opgenomen extra opbrengst van € 300.000.

Onroerende zaakbelasting

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

2020

Tarief

Baten

Tarief

Baten

Realisatie

Begroot

Realisatie

Eigendom woningen

0,1971%

€ 18.395

0,1852%

€ 18.761

€ 18.761

Eigendom niet-woningen

0,3527%

€ 11.735

0,3585%

€ 11.520

€ 12.243

Gebruiker niet-woningen

0,2833%

€ 8.175

0,2880%

€ 8.182

€ 8.370

Resultaat voorgaande jaren

€ 108

€ 225

Totale baten

€ 38.413

€ 38.463

€ 39.599

Voorziening oninbaar

-€ 170

Totaal

€ 38.413

€ 38.463

€ 39.429

Verschil

€ 966

Hondenbelasting
De verwachte opbrengst hondenbelasting wijkt op basis van de huidige inzichten af van de begroting. De laatste jaren zijn de inkomsten geleidelijk teruggelopen als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de tarieven conform raadsbesluit in 2017. De begroting is hier onvoldoende op bijgesteld en het aantal belastbare honden is licht gedaald. Hierdoor is inmiddels sprake van een structureel te kort van ruim € 60.000. De begroting 2021 zal hierop worden bijgesteld met € 50.000.

Hondenbelasting

Bedragen x € 1.000

Rek. 2019

2020

Baten

Baten

Realisatie

Begroot

Realisatie

€ 751

€ 717

€ 660

Resultaat voorgaande jaren

€ 5

-€ 4

Totale baten

€ 756

€ 717

€ 656

Voorziening oninbaar

-€ 3

Totaal

€ 756

€ 717

€ 653

Verschil

-€ 64

Toeristenbelasting
Bij de definitieve afrekening tot en met het jaar 2019 blijkt dat het aantal gerealiseerde overnachtingen hoger is dan het geprognosticeerde aantal, dit voornamelijk als gevolg van een algemene verbetering van het economische klimaat en daarnaast een beperkte groei van de capaciteit  (areaaluitbreiding)  in de lokale  toeristensector. Het totale nadeel 2020 van € 544.000 is opgebouwd uit een voordeel van € 119.000 betrekking hebbende op 2019 en daarnaast een nadeel van € 663.000 als gevolg van Covid-19. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Covid-19 van de programmaverantwoording.

Toeristenbelasting

Bedragen x € 1.000

Rek. 2019

2020

Baten

Baten

Realisatie

Begroot

Realisatie

€ 1.703

€ 1.792

€ 1.135

Resultaat voorgaande jaren

€ 170

€ 118

Totale baten

€ 1.873

€ 1.792

€ 1.253

Voorziening oninbaar

-€ 5

Totaal

€ 1.873

€ 1.792

€ 1.248

Verschil

-€ 544

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing dient ter bekostiging van de kosten voor het beheer en de verwerking van huishoudelijk afval. Het tarief is conform de beleidsuitgangspunten voorcalculatorisch bepaald uitgaande van 100% kostendekkendheid. Deze kostendekkendheidsberekening omvat meer dan alleen de baten en lasten van het organisatieproduct afval zoals opgenomen in programma 2. Leefbaar Venlo.
Op basis van artikel 228a Gemeentewet is het namelijk toegestaan om ook de compensabele BTW en toerekenbare overhead als kostenpost aan de afvalexploitatie toe te rekenen. Deze toerekening gebeurt extracomptabel (buiten de financiële administratie om). Het saldo van de toegerekende BTW en overhead is derhalve een algemeen dekkingsmiddel.
Op basis van de daadwerkelijke realisatie in 2020 komt de kostendekkendheid uit op ongeveer 80%
Dit wordt echter niet veroorzaakt door de opbrengst afvalstoffenheffing, maar doordat de overige opbrengsten fors minder zijn dan begroot. Daarnaast zijn ook de uitgaven fors hoger dan begroot. Voor een toelichting hierop verwijzen zij u naar de toelichting op de baten en lasten van het product afval in het programma Leefbaar Venlo.

Afvalstoffenheffing

Bedragen x € 1.000

Rek. 2019

2020

Baten

Baten

Realisatie

Begroot

Realisatie

€ 8.182

€ 9.741

€ 9.868

Resultaat voorgaande jaren

€ 61

€ 29

Totale baten

€ 8.243

€ 9.741

€ 9.897

Verschil

€ 156

Kostendekkendheid

bedragen x € 1000

Heffing

Lasten

Overhead

BTW

Totale
lasten

Overige
inkomsten

Heffing

Totale
baten

Kostendek-
kendheid

Afvalstoffenheffing

11.822

797

1.985

14.604

1.848

9.897

11.745

80%

Rioolheffing
Het tarief is conform de beleidsuitgangspunten voorcalculatorisch bepaald uitgaande van 100% kostendekkendheid. Deze kostendekkendheidsberekening omvat meer dan alleen de baten en lasten van het organisatieproduct riolering zoals opgenomen in programma 2. Leefbaar Venlo.
Op basis van artikel 228a Gemeentewet is het namelijk toegestaan om ook de compensabele BTW en toerekenbare overhead als kostenpost aan de rioolexploitatie toe te rekenen. Deze toerekening gebeurt extracomptabel (buiten de financiële administratie om). Het saldo van de toegerekende BTW en overhead is derhalve een algemeen dekkingsmiddel.
De gerealiseerde opbrengsten rioolheffing zijn ten opzichte van de totale begroting beperkt hoger uitgevallen. Dit is met name toe te rekenen aan de opbrengst vanuit het variabele tarief voor niet-woningen (grootverbruikers).
Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleinverbruik en grootverbruik. Voor het kleinverbruik (tot en met 1.000 m³ waterafvoer per kalenderjaar) wordt een vast bedrag per perceel geheven van € 155,30. Indien meer dan 1.000 m³ water is afgevoerd, wordt voor het meerdere een bedrag van € 0,28 per m³ berekend.

Rioolheffing

Bedragen x € 1.000

Rek. 2019

2020

Baten

Baten

Realisatie

Begroot

Realisatie

Kleingebruik

€ 7.571

€ 7.622

€ 7.563

Grootverbruik

€ 502

€ 415

€ 534

Resultaat voorgaande jaren

€ 90

€ 41

Totale baten

€ 8.163

€ 8.037

€ 8.138

Verschil

€ 101

Kostendekkendheid

bedragen x € 1000

Heffing

Lasten

Overhead

BTW

Totale
lasten

Overige
inkomsten

Heffing

Totale
baten

Kostendek-
kendheid

Rioolheffing

6.179

1.177

1.166

8.522

385

8.138

8.523

100%

Leges

Titel 1. (algemene dienstverlening)

 • Burgerlijke stand
  Het product is als gevolg van landelijk gemaximeerde leges niet volledig kostendekkend. Werkzaamheden voor kosteloze huwelijken (wettelijke plicht) e.d. worden niet toegerekend. Daarnaast  is er sprake van lagere inkomsten als gevolg van een afname van het aantal aangevraagde uittreksels. Als gevolg van de Corona pandemie en de maatregelen ter bestrijding ervan, is een substantieel aantal huwelijken uiteindelijk verplaatst dan wel  niet doorgegaan. Tegelijk stonden hier voorbereidingskosten tegenover zoals voor huwelijksdossier vormen.
 • Reisdocumenten
  Jaarlijks zijn er fluctuaties in het aantal aanvragen. Tot en met februari 2024 is er sprake van een reisdocumentendip als gevolg van de langere geldigheid van reisdocumenten voor volwassenen. Leges zijn inclusief het Rijkslegesdeel, en niet hoger dan de maximum geldende landelijke tarieven.
 • Rijbewijzen
  Jaarlijks zijn er fluctuaties in het aantal aanvragen. Dit heeft gevolgen voor baten/inkomsten. In 2019 was sprake de afgifte van een hogere aantal rijbewijzen van diverse categorieën. Daar tegenover staan hogere lasten voor inzet van eigen personeel. Leges zijn inclusief het rijkslegesdeel, en niet hoger dan de maximum geldende landelijke tarieven.
 • Persoonsdocumenten en basisregistratie  personen
  Opbrengsten nemen af doordat instanties rechtstreeks inzage hebben in de BRP (Basis Registratie Personen) en via E-herkenning (een soort DigiD voor bedrijven) een VOG kunnen aanvragen.  Daarnaast neemt als gevolg van digitalisering en veranderde wetgeving het aantal opgevraagde uittreksels af. Tenslotte is als gevolg van de Corona pandemie en de maatregelen ter bestrijding ervan, het aantal aanvragen voor Verklaring omtrent gedrag sterk teruggelopen. Landelijk nam het aantal vacatures substantieel af. Dat resulteerde in minder VOG aanvragen.
 • Gemeentearchief
  De legesinkomsten nemen de laatste jaren af als gevolg van regelgeving en marginale verstrekkingskosten.
 • Naturalisaties
  Het aantal naturalisaties en opties ter verkrijging van het Nederlanderschap zijn toegenomen daar staan echter hogere Rijksleges en afdrachten tegenover. Leges zijn inclusief het Rijksdeel, en niet hoger dan de maximum geldende landelijke tarieven.
 • Kansspelen
  De leges zijn dermate gering dat er geen specifieke analyse wordt verricht.
 • Overige leges
  De overige leges bestaan hoofdzakelijk uit de onderdelen GGD-tarieven, parkeerontheffingen en de aanvragen voor de aanleg van kabels en leidingen. De kosten zijn budgettair neutraal.

Titel 2. (dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning)

 • Omgevingsvergunningen
  De realisatie van de legesinkomsten 2020 is hoger uitgevallen doordat er meer aanvragen zijn verleend dan verwacht. De hoeveelheid ingediende aanvragen wordt hoofdzakelijk bepaald door de markt(ontwikkelingen).

Titel 3. (dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn)
Als gevolg van de Corona pandemie en de maatregelen ter bestrijding ervan, minimaliseerde het aantal vergunningen evenementenvergunningen.

 • Drank- en horecawet
  De opbrengst is stabiel. Bij samenloop van legesaanvragen (drank- en horecawet en exploitatie) wordt slecht eenmaal leges (drank- en horecawet) berekend. Venlo hanteert een tariefdifferentiatie voor wijzigingen.
 • Evenementen
  De evenementenleges zijn van oudsher niet kostendekkend. Een percentage is voor zover bekend niet vastgelegd. Dit is verbonden aan de gekozen differentiatie. Om de leges kostendekkend te krijgen zou het tarief moeten worden verzesvoudigd. Werkzaamheden voor meldingen worden niet toegerekend.
 • Seks-inrichtingen/escort
  De leges zijn dermate gering dat er geen specifieke analyse wordt verricht.
 • Winkeltijdenwet
  De leges zijn dermate gering dat er geen specifieke analyse wordt verricht.

bedragen x € 1.000

Leges

Lasten

Overhead

BTW

Totale
lasten

Overige
inkomsten

Heffing

Totale
baten

Kostendek-
kendheid*

Titel 1:

Burgerlijke stand

67

81

3

152

135

135

89%

Reisdocumenten

262

231

2

495

404

404

82%

Rijbewijzen

338

178

516

479

479

93%

Persoonsdocumenten en Basisregistratie personen

77

62

1

140

120

120

86%

Gemeentearchief

1

1

1

1

1

100%

Naturalisaties

164

45

209

114

114

55%

Kansspelen

3

1

4

2

2

45%

Overige leges

471

471

471

471

100%

Totaal titel 1

1.382

599

7

1.987

0

1.726

1.726

87%

Titel 2:

Omgevingsvergunning

2.175

1.628

42

3.845

36

3.905

3.941

102%

Totaal titel 2

2.175

1.628

42

3.845

36

3.905

3.941

102%

Titel 3:

Drank en horecawet

28

27

55

38

38

69%

Evenementen

34

30

1

65

8

8

12%

Sexinrichtingen/escort

Winkeltijdenwet

Totaal titel 3

62

57

1

120

46

46

38%

* Kostendekkendheid wordt toegelicht in onderstaande tekstpassage

Lijkbezorgingsrechten
Het werken met mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt op de begraafplaats heeft een maatschappelijk doel maar ook een bijkomstig financieel positief resultaat: minder lasten.

Kostendekkendheid

bedragen x € 1.000

Heffing

Lasten

Overhead

BTW

Totale
lasten

Overige
inkomsten

Heffing

Totale
baten

Kostendek-
kendheid

Lijkbezorging

383

60

443

23

374

397

90%

Haven- opslaggelden
Hoogwater in het voorjaar heeft gezorgd voor minder hoge baten dan begroot.

Kostendekkendheid

bedragen x € 1.000

Heffing

Lasten

Overhead

BTW

Totale
lasten

Overige
inkomsten

Heffing

Totale
baten

Kostendek-
kendheid

Haven- en opslaggelden

275

40

315

278

278

88%

Marktgelden
De baten zijn vanwege corona vrijstelling voor marktgelden veel lager dan begroot. Daarom is de kostendekkendheid  heel laag.

Kostendekkendheid

bedragen x € 1.000

Heffing

Lasten

Overhead

BTW

Totale
lasten

Overige
inkomsten

Heffing

Totale
baten

Kostendek-
kendheid

Marktgelden

114

2

13

129

56

56

43%

Bedrijven Investerings Zones (BIZ) Blerick, Tegelen en Venlo
Met ingang van 01-01-2015 is de experimentenwet BIZ overgegaan in een definitieve wet. In september 2015 zijn de drie BIZ-verordeningen betreffende deze gebieden reeds geaccordeerd door de raad en vastgesteld voor de periode 2016-2020.

Woonlasten
Om de ontwikkeling van de belastingdruk binnen onze gemeente te volgen geven wij deze ontwikkeling weer volgens de (landelijk breed erkende) definitie van het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). De gemeentelijke woonlasten worden als volgt gedefinieerd: het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een woning met gemiddelde waarde in een gemeente betaalt aan Onroerende Zaak Belasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing (reinigingsheffing), minus een eventuele heffingskorting.

Atlas lokale lasten (Coelo)
Sinds 2007 geeft het Coelo jaarlijks de Atlas van de lokale lasten uit. Deze atlas bevat een ranglijst waarin de woonlasten van alle gemeenten zijn gerangschikt van laag naar hoog (nummer 1 heeft de laagste lasten).
Venlo is in deze ranglijst in 2020 op positie 202 (totaal aantal gemeenten 372) terecht gekomen, ten opzichte van plek 193 in 2019 (176 in 2018).

Vergelijking woonlasten
In onderstaande grafiek worden de woonlasten van Venlo weergegeven t.o.v. het landelijke gemiddelde van alle Nederlandse gemeenten, de grote (100.000+) gemeenten en daarnaast de grote Limburgse gemeenten. Ten opzichte van de Limburgse gemeenten zijn de woonlasten in Venlo nagenoeg gelijk voor wat betreft Heerlen en Maastricht en lager t.o.v. Sittard-Geleen, ten opzichte van het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van de grote gemeenten hoger. In Venlo is het aandeel OZB ten opzichte van alle referentiegroepen hoger daar staat tegenover dat het aandeel afvalstoffenheffing en rioolheffing ten opzichte van alle groepen lager is.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14