Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen zijn opgedeeld in twee soorten: 1.  (algemene) belastingen  en 2. rechten en leges (retributies).

 1. Gemeenten zijn beperkt in de soorten (algemene) belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet. Deze belastingen worden ook wel ‘ Ongebonden belastingen ’ genoemd. De  gemeente is vrij in de besteding van de opbrengsten van deze belastingen.
 2. Daarnaast heft de gemeente rechten en leges voor individuele dienstverlening aan de burgers.  De wet geeft voor de mogelijke rechten en leges geen limitatieve opsomming. De rechten en leges worden ook wel ‘ Gebonden belastingen ’ genoemd. De tarieven dienen zodanig vastgesteld te worden dat de geraamde opbrengsten de geraamde kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden, de opbrengst dient alleen ter bestrijding van de kosten die de gemeente voor de desbetreffende dienstverlening maakt.

De gemeentelijke belastingen en retributies die in 2020 zijn geheven zijn:

Bedragen x € 1.000

Belastingoverzicht 2020

Rekening 2019

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

OZB eigenaren niet-woningen

11.713

11.520

12.302

OZB eigenaren woningen

18.498

18.761

18.768

OZB gebruikers niet-woningen

8.202

8.182

8.530

Totaal OZB

38.413

38.463

39.599

Hondenbelasting

757

717

656

Parkeerbelasting

3.485

3.457

2.226

Reclamebelasting

190

201

185

Toeristenbelasting

1.873

1.792

1.253

Totaal overige ongebonden belastingen

6.304

6.166

4.320

Totaal ongebonden belastingen

44.717

44.629

43.919

Afvalstoffenheffing

8.243

9.741

9.897

Rioolheffing

8.163

8.037

8.138

Totaal Afval en riool

16.405

17.778

18.035

Bedrijven InvesteringsZones

380

399

393

Haven- en opslaggelden

297

330

278

Leges

6.130

5.429

5.677

Lijkbezorgingsrechten

370

380

374

Marktgelden

222

249

56

Totaal overig gebonden belastingen

7.399

6.787

6.777

Totaal gebonden belastingen

23.804

24.565

24.812

Totaal opbrengst gemeentelijke heffingen

68.521

69.195

68.731

Bedragen x € 1.000

1. Gezond en actief Venlo

Leges

17

9

11

Totaal programma 1. Gezond en actief Venlo

17

9

11

2. Leefbaar Venlo

Afvalstoffenheffing

8.243

9.741

9.897

2. Leefbaar Venlo

Leges

6.057

5.318

5.618

2. Leefbaar Venlo

Lijkbezorgingsrechten

370

380

374

2. Leefbaar Venlo

Parkeerbelasting

3.485

3.457

2.226

2. Leefbaar Venlo

Rioolheffing

8.163

8.037

8.138

Totaal programma 2. Leefbaar Venlo

26.318

26.933

26.252

4. Welvarend Venlo

Bedrijven InvesteringsZones

380

399

393

4. Welvarend Venlo

Haven- en opslaggelden

297

330

278

Totaal programma 4. Welvarend Venlo

677

729

671

5. Centrumstad Venlo

Leges

56

102

48

5. Centrumstad Venlo

Marktgelden

222

249

56

5. Centrumstad Venlo

Reclamebelasting

190

201

185

Totaal programma 5. Centrumstad Venlo

467

553

289

Algemene middelen

Hondenbelasting

757

717

656

Algemene middelen

Onroerende-zaakbelasting

38.413

38.463

39.599

Algemene middelen

Toeristenbelasting

1.873

1.792

1.253

Totaal Algemene middelen

41.042

40.972

41.508

Totaal opbrengst gemeentelijke heffingen

68.521

69.195

68.731

Beknopte samenvatting van afwijkingen
In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de realisatie van de belastingopbrengsten ten opzichte van de geraamde opbrengsten in de begroting 2020  én van afwijkingen van opbrengsten in de voorgaande jaren. Samenvattend zijn de meest opvallende afwijkingen:

 • Onroerende zaakbelasting € 966.000
  Het voordelige resultaat OZB is het gevolg van positieve ontwikkeling van de OZB opbrengst in 2019 die zich vervolgens doorgezet heeft naar 2020 met daarop nog een extra prognoseaanpassing  in 2020. Het structureel effect is € 300.000 en is al in de begroting 2021 verwerkt.
 • Opbrengsten afvalstoffenheffing 2016-2020 € 156.000
  Over de periode 2016-2020 werd oorspronkelijk uitgegaan van een lagere opbrengst gebaseerd op destijds opgestelde prognoses. Het positieve resultaat wordt deels veroorzaakt door opbrengsten van afgelopen belasting jaren (voor 2020) en daarnaast is het aantal opgelegde heffingseenheden (belastingplichtigen) hoger dan hetgeen in eerste instantie geprognosticeerd.
 • Opbrengsten Rioolheffing 2016- 2020 € 101.000
  Over de periode 2016-2020 werd oorspronkelijk uitgegaan van een lagere opbrengst gebaseerd op destijds opgestelde prognoses. Het positieve resultaat is het gevolg van een efficiënte inning en een hoger waterverbruik van grootverbruikers.
 • Opbrengsten toeristenbelasting 2016-2020 -/- € 544.000
  Bij de definitieve afrekening tot en met het jaar 2019 blijkt dat het aantal gerealiseerde overnachtingen hoger is dan het geprognosticeerde aantal, dit voornamelijk als gevolg van een algemene verbetering van het economische klimaat en daarnaast een beperkte groei van de capaciteit  (areaaluitbreiding)  in de lokale  toeristensector. Het totale nadeel 2020 van € 544.000 is opgebouwd uit een voordeel van € 119.000 betrekking hebbende op 2019 en daarnaast een nadeel van € 663.000 als gevolg van Covid-19. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Covid-19 van de programmaverantwoording.
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14