Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Grondbeleid

Acquisitie
Het Grondbedrijf heeft een website laten maken voor de verkoop van vastgoed en bedrijventerreinen: www.venloverkoopt.nl. Tevens hebben we op enkele bedrijfskavels “te koop borden” laten plaatsen om de aandacht hierop te vestigen. We merken dat de economie op niveau blijft. In 2020 zijn bedrijfsgronden verkocht op onder andere bedrijventerrein Veegtes. Verder zijn onderhandelingen gestart die naar verwachting in 2021 leiden tot meer grondtransacties.

Onafhankelijke taxatie bij uitgifte
Bij verkoop van grond (waarvoor vooraf geen grondprijs is vastgesteld) en vastgoed aan een marktpartij wordt een taxatie verricht door één of meerdere onafhankelijk en gecertificeerde taxateur(s) van onroerend goed. De taxatie wordt vóór de verkooponderhandelingen verricht om de marktwaarde vast te stellen op basis van algemeen aanvaarde marktindicaties en taxatiecriteria. Deze aanpak vergroot transparantie en marktconformiteit en sluit aan bij de richtlijn van de Europese Commissie waardoor ongeoorloofde staatssteun wordt voorkomen.

Vennootschapsbelasting (Vpb) bij overheidsondernemingen
Per 1 januari 2016 geldt  de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. Overheidsactiviteiten, zoals grondexploitaties, die zich als een onderneming met winstoogmerk kwalificeren worden Vpb-plichtig. Venlo is Vpb verschuldigd over de winst die per saldo in enig jaar over de gezamenlijke Vpb-plichtige (clusters van) activiteiten wordt gerealiseerd. Samen met Deloitte is het Grondbedrijf voor de vennootschapsbelasting geanalyseerd. Evenals voorgaande jaren is de Vpb-verplichting voor het grondbedrijf voor boekjaar 2020 nihil.

Woningbouw en grondprijs
De woningmarkt in 2020 blijft op niveau. Dit kan worden toegeschreven aan de economie. De transactieprijzen van woningen blijven stijgen.
Een verhoging van de grondprijzen voor woningbouwgronden is gezien de huidige situatie op de woningmarkt reëel. Op basis van het overzicht Grondprijzen 2021 in de Nota Grondbedrijf en Vastgoed 2021 zijn de prijzen met gemiddeld 1,8% verhoogd.

De grondprijs voor sociale huurwoningen is sinds 2010 in Venlo niet meer aangepast. Uit onderzoek naar de prijzen in omliggende gemeenten, een landelijke benchmark en een onderzoek van de Provincie Limburg blijkt dat de eerder gehanteerde prijs in Venlo niet meer marktconform is.  Met de woningbouwcorporaties vindt overleg plaats over nadere samenwerkingsafspraken waaronder een opwaartse herziening van de grondprijs voor sociale huurwoningen.

Risico op extra plankosten
Voor de grondexploitaties wordt op basis van de huidige stand van zaken (februari 2021) in de jaarlijkse risico opgave van het Grondbedrijf rekening gehouden met extra plankosten in verband met corona. Plannen kunnen uitlopen in de tijd. Uitgaande van 2000 extra uren in de plannen is sprake van een risico van € 250.000. In de risicoparagraaf bij de jaarrekening nemen we een kans van 50% op; dat wil zeggen een netto risico van € 125.000.

De woningvraag in bestaande en geplande grondexploitaties daalt (nog) niet. Ook bij uitgifte van bedrijventerreinen is er nog steeds voldoende belangstelling. Vertraging in de pand/grondverkoop zou op termijn kunnen optreden.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14