Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In onderstaand overzicht zijn de risico's van de gemeente Venlo in volgorde van belangrijkheid weergegeven. In de tabel is te zien op welke manier het totaal van de benodigde weerstandscapaciteit is opgebouwd.

Onderstaande risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit welke wordt berekend door de financiële impact van een risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.

Een toelichting op onderstaande risico's is te vinden in het "Bijlagenboek toelichting risico's jaarstukken 2020" dat onderdeel vormt van deze jaarstukken.

Bedragen x € 1.000

Nr.

Risico

Kans

Financiële impact (€)

Benodigde
weerstandscapaciteit
JRK 2020

1

Grondexploitatie - Grondverkoop *

Diverse percentages

22.471

10.986

2

Ondertunneling vierpaardjes

50%

10.000

5.000

3

Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden *

Diverse percentages

15.200

2.950

4

Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken *

Diverse percentages

8.467

2.867

5

Grondexploitatie - Plankosten *

Diverse percentages

7.250

1.875

6

Herijking sociaal beleid Venlo en gemeentebreed vastgoed

50%

3.500

1.750

7

Jeugd

50%

2.600

1.300

8

Gemeenschapsaccommodaties

50%

1.580

790

9

Juridische risico's *

50%

1.500

775

10

Opheffing bevriezing accres gemeentefonds BGR 2021

50%

1.500

750

11

Afval

75%

1.000

750

12

Veiligheidsregio

75%

948

711

13

Basis op orde Groenvoorzieningen

75%

943

707

14

BV Campus Vastgoed

25%

2.320

580

15

Provinciale subsidie Vastenavondkamp

25%

2.175

544

16

Grondexploitatie - Tijdelijk beheer *

75%

700

525

17

BUIG Uitgaven

50%

1.000

500

18

Beschermd wonen

50%

1.000

500

19

Bedrijfsgevolgschade brand

10%

5.000

500

20

BTW compensatiefonds

50%

800

400

21

Herverdeling gemeentefonds

50%

800

400

22

Covid: WMO extra ondersteuningsvragen

50%

750

375

23

Wsw - corona effecten op toegevoegde waarde

75%

400

300

24

Toeristenbelasting

50%

570

285

25

Taakstelling WMO

75%

350

263

26

BUIG Budget

50%

500

250

27

Onderhoudsvoorziening vastgoed

50%

500

250

28

Rijbewijzen

75%

330

248

29

Frictiekosten inwerkingtreding Omgevingswet

50%

488

244

30

Openbare verlichting

75%

300

225

31

Uitbreiding bargeterminal

25%

800

200

32

Functioneel leeftijdsontslag (FLO)

50%

400

200

33

BTW sport

50%

350

175

34

Impact niet realiseren planning upgrade CRM

50%

350

175

35

Covid: naheffing parkeerbelastingen

50%

300

150

36

Zwembad de Wisselslag

50%

300

150

37

Meldplicht datalekken

75%

200

150

38

Privacy

75%

200

150

39

Subsidie upgrading Maaspoort

10%

1.500

150

40

Informatieveiligheid

50%

200

100

41

Lagere inkomsten registratie niet-ingezetenen

50%

200

100

42

Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties

25%

345

86

43

Lagere inkomsten leges Omgevings vergunningen door bezwaar en beroep

25%

250

63

44

Rente

10%

570

57

45

Gladheidbestrijding

10%

400

40

46

Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm

10%

200

20

47

Calamiteiten

10%

200

20

48

Grondexploitatie - Verwerving *

10%

200

20

* Deze risico's bestaan uit een aantal subrisico's die ieder een afzonderlijk kanspercentage hebben.

In de risicomatrix is bij deze risico's uitgegaan van het kanspercentage met de hoogste benodigde weerstandscapaciteit.

Uit concurrentie-oogpunt zijn deze subrisico's niet afzonderlijk weergegeven.

Risico's in matrix
Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's
visueel weergegeven in onderstaande matrix. Bij de financiële impact is
onderscheid gemaakt tussen "hoog", "middel" en "laag".

We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan € 1 miljoen en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan € 0,5 miljoen en gelijk is aan of lager is dan € 1 miljoen. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 0,5 miljoen.

Te zien is dat er één risico zich in de donkerrode zone bevindt (risico 11 "afval"), omdat deze een hoge kans van optreden (75%) heeft in combinatie met een hoge financiële impact (> € 1 miljoen).
Daarnaast bevinden zich 12 risico's in de rode zone, omdat deze een mogelijke tot waarschijnlijke kans van optreden (50% of 75%) hebben in combinatie met een middel (€ 0,5 - € 1,0 miljoen) tot hoge financiële impact (>= € 1,0 miljoen).
De overige 35 risico's zijn verspreid over de gele- en groene zones waarbij de kans van optreden varieert tussen de 10% en 75% in combinatie met een laag- tot hoge financiële impact afhankelijk van het kanspercentage.

 Toelichting afbeelding ten behoeve van website:  Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's visueel weergegeven in onderstaande matrix. Bij de financiële impact is onderscheid gemaakt tussen  hoog, middel en  laag.  We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan € 1 miljoen en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan € 0,5 miljoen en gelijk is aan of lager is dan € 1 miljoen. We spreken van een lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 0,5 miljoen. Eén risico bevindt zich in de donkerrode zone (risico 11 afval), omdat deze een hoge kans van optreden (75%) heeft in combinatie met een hoge financiële impact (> € 1 miljoen).  Daarnaast bevinden zich 12 risico's in de rode zone, omdat deze een mogelijke tot waarschijnlijke kans van optreden (50% of 75%) hebben in combinatie met een middel (€ 0,5 - € 1,0 miljoen) tot hoge financiële impact (>= € 1,0 miljoen).  De overige 35 risico's zijn verspreidt over de gele- en groene zones waarbij de kans van optreden varieert tussen de 10% en 75% in combinatie met een laag- tot hoge financiële impact afhankelijk van het kanspercentage.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14