Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.
De ratio weerstandscapaciteit is een hulpmiddel om het weerstandsvermogen te kunnen meten en bestaat uit de relatie tussen het risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare middelen om eventuele tegenvallers op te vangen (beschikbare weerstandscapaciteit).

Bij de berekening van de ratio weerstandscapaciteit gelden de volgende beleidsuitgangspunten:

  • De gemeenteraad heeft de risicobereidheid als volgt geformuleerd: " De gemeente Venlo moet geen risicomijdende gemeente zijn. Risico's dienen inzichtelijk gemaakt en genomen te worden. Dit houdt in, het voeren van een risicomanagement waarbij ook naar de dekking wordt gekeken en waarin alle soorten risico's worden weergegeven. "
  • De minimale omvang van de algemene reserve is vastgesteld op € 9 miljoen.
  • De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:

-   de algemene reserve
-   de post onvoorzien
-   de algemene grondreserve

  • De (overige) bestemmingsreserves worden niet meegenomen bij de bepaling van het weerstandsvermogen en de berekening van de ratio weerstandscapaciteit.
  • De streefwaarde van de ratio weerstandscapaciteit ligt tussen 1,4 en 2,0 (classificatie: ≥ 1,4 < 2,0). Het gemeenschappelijk financieel toezichtkader van provincies geeft bij deze classificatie 'ruim voldoende'.
  • De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend door de financiële impact van het risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.
  • De volgende kanspercentages worden gehanteerd bij inschattingen van risico's: 10%, 25%, 50% en 75%.
  • Risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit.

Op basis van bovenstaande beleidsuitgangspunten is de ratio weerstandscapaciteit berekend, zie onderstaande tabel:

JRK 2019

BGR 2020

BGR 2020*

JRK 2020

Algemene reserve

61.806

69.369

69.908

72.431

Post onvoorzien

134

539

539

473

Algemene grondreserve

10.000

10.786

8.648

10.000

Beschikbare weerstandscapaciteit (A)

71.940

80.694

79.095

82.904

Benodigde weerstandscapaciteit (B)

36.637

38.532

39.654

39.604

* Begroting 2020 na wijziging (na actualisatie risico's en reserves t.b.v. BGR 2021).

De waarde van de ratio boven de 1 betekent dat de gemeente over voldoende middelen beschikt om eventuele tegenvallers op te vangen.

De beschikbare weerstandscapaciteit is ten opzichte van begroot met afgerond € 3,8 miljoen toegenomen. Het risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit) is tegelijkertijd licht afwijkend ten opzichte van begroot (- 0,1%/ € -0,1 miljoen).

Deze afname wordt per saldo veroorzaakt door een mix van nieuwe-, gewijzigde- en vervallen risico's.
Nieuwe risico's, waaronder de risico's "beschermd wonen" en "functioneel leeftijdsontslag (FLO)".
Daarnaast zijn bestaande risico's gewijzigd waarbij de risico's ten aanzien van de "gemeenschapsaccommodaties" en "BV campus vastgoed" eruit springen met de toename- en het risico "BUIG uitgaven" met de afname van de benodigde weerstandscapaciteit. Dit is exclusief de risico's met betrekking tot de grondexploitatie, hieronder separaat toegelicht.
Bij de vervallen risico's valt met het name het risico "budgettaire ontwikkelingen huishoudelijke hulp" te onderkennen.

De niet-grondexploitatie risico's zorgen per saldo voor een toename van € 0,3 miljoen. De afname in het risicoprofiel (- 0,1%/ € -0,1 miljoen) wordt veroorzaakt doordat het risicoprofiel van de grondexploitatierisico's over de gehele linie is afgenomen met € 0,3 miljoen. De mutatie wordt met name veroorzaakt door het vervallen/ verlaging van enkele risico's met betrekking tot de grondverkoop & verwerving en verhoging ten aanzien van de bijdrage andere overheden & plankosten, per saldo een afname van € 0,3 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14