Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Bijlage VIII Grondexploitaties

VEEGTES

Exploitatiegegevens
Startdatum:    01-01-2006
Einddatum:    31-12-2021

Ruimtegebruik
Bruto plangebied:   ca 80 ha.
Openbare ruimte:     ca 6,5 ha.
Bouwgrond:            ca 7,5 ha.

Uitvoeringsfase plan
De bruto oppervlakte van het uitleggebied bedraagt circa 4 ha., waarvan circa 2,5 ha uitgeefbaar als bouwgrond.
In 2020 zijn twee bedrijfskavels verkocht aan de Hendrikkenhofstraat en Groethofstraat.
Met betrekking tot de relatief grote, nog uit te geven, bedrijfskavel gelegen tussen de Groethofstraat en Straelseweg wordt in 2021 de mogelijkheden bekeken wat de meest optimale herverkaveling c.q. wijze van uitgifte is. Bij de kavel aan de Simon Stevinstraat waarop voorheen een school was gevestigd, dient bij de gronduitgifte rekening gehouden te worden met de aanwezige funderingspalen en de gevolgen hiervan voor het bouwrijp maken.
Er resteren nog drie uit te geven bedrijfskavels.

Exploitatieresultaat
Voor het plan Veegtes wordt een nadelig resultaat van de grondexploitatie van ca. € 0,3 miljoen voorzien op contante waarde per 31 december 2020. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen. Ten opzichte van de vorige jaarrekening is het resultaat per saldo vrijwel gelijk gebleven.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14