Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Bijlage VIII Grondexploitaties

MASTERPLAN ARCEN en VELDEN

Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2007
Einddatum: 31-12-2023

Ruimtegebruik
Openbare ruimte:    12,4 ha.
Bouwgrond:        8,6 ha.

Uitvoeringsfase plan
De ontwikkellocaties De Vilgert en Rozenhof in Velden en Meulenveld in Lomm zijn bouwrijp gemaakt en deels gerealiseerd. Deze locaties worden ontwikkeld voor eigen rekening en risico van Bouwfonds Property Development (BPD).
In de Vilgert zijn inmiddels 82 woningen gerealiseerd. Daarnaast zal in 2021 gestart worden met de ontwikkeling en verkoop van de patiowoningen aan de rand van het voetbalveld. Na realisatie van de woningen wordt het gebied gefaseerd woonrijp gemaakt (tot 2022/2023).
Het plan De Rozenhof is helemaal afgerond; het gebied is bouwrijp  gemaakt en alle kavels zijn verkocht.

In het Meulenveld zijn inmiddels 35 woningen gebouwd. De marktvraag naar woningen in Lomm is beperkt waardoor de verkoopsnelheid laag is. Desondanks is BPD gestart met de
ontwikkeling van 6 projectmatige woningen en het bouwrijp maken van de nog aan te leggen wegen. In de eerste helft van 2021 wordt gestart met de verkoop 6 half vrijstaande woningen en 3 bouwkavels achter de begraafplaats. Afhankelijk van de verkoopsnelheid van deze kavels worden ook de overige bouwkavels in de verkoop gebracht. Indien de patiowoningen in de Vilgert succesvol worden verkocht, zullen ook de patiowoningen in Meulenveld worden opgepakt.

Voor de locaties Wijdtveldschool en Zuid-Rand West in Arcen, heeft BPD met betrekking tot woningbouw een ontwikkelrecht van 10 jaar. Op 11 december 2017 heeft BPD afstand gedaan van zijn ontwikkelrecht van de locatie De Kiësstolp ten behoeve van de ontwikkeling van sociale woningbouw.

Per 20 mei 2019 heeft BPD kennis genomen van het voornemen van de gemeente om op de locatie 8 ‘Andreassschool te Velden’ medewerking te verlenen aan plannen voor de realisering van een woonzorgvoorziening op een perceel aan de Schandeloseweg – Pastoor Ellerstraat in Velden. Verder heeft de gemeente het oostelijk gedeelte van dit terrein ter grootte van circa 3.000 m², verhuurd voor de realisering van een voedselbos. In maart 2019 zijn hier de eerste bomen geplant.  

Exploitatieresultaat
De nieuwe raming van de grondexploitatie, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening,  heeft een beperkt effect op het resultaat (tekort)  op contante waarde  per 31-12-2020. De reeds bestaande voorziening voor het project is voldoende om het tekort te compenseren en behoeft geen verdere aanvulling. De investeringen in 2020 (ca € 76.000) hebben betrekking op plan- en rentekosten en de aanleg van verlichting.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14