Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Bijlage VIII Grondexploitaties

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat “overige grexen faciliterend” samengevat:

Overige grexen facilitair

Geplande
einddatum

Bijzonderheden

Maasveldstraat / P.Guillaumestraat, Tegelen

2020

Project is in 2020 administratief afgesloten.

Raaieinde CVI

2021

De kosten van de reconstructie Grubbenvorsterweg (separaat krediet) zijn geraamd op ruim € 2,6 mln. en worden gedekt door bijdragen van gemeente Horst aan de Maas/DCM, Provincie Limburg en gemeente Venlo. Daarnaast wordt mogelijkheid voor Europese subsidie (in het kader van de Europese CEF / TEN-T-verordening) onderzocht.
Overeenkomst voor planrealisatie tussen Horst aan de Maas/DCM en Venlo wordt naar verwachting in eerste helft 2021 gesloten en met de reconstructie wordt vervolgens gestart.

Vilgert 43, Velden

2021

In 2014 is een anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaar gericht op het bouw- en woonrijpmaken van het gebied voor 5 woningen. Het bestemmingsplan is in februari 2016 vastgesteld. Het project is nagenoeg gereed en wordt in 2021 administratief afgesloten.

’t Ven Oost, Venlo

2026

Project gaat wellicht in afgeslankte vorm verder. Verdere uitwerking hiervan vindt in 2021 plaats.

Martinushof, Tegelen

2021

Er is een voorovereenkomst gesloten tussen de ontwikkelaar en Venlo. De voorbereiding voor de planontwikkeling is volop bezig. . T.b.v. de planontwikkeling door de ontwikkelaar dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten met deze BV. Daaropvolgend kan de bestemmingsplanprocedure starten. Anterieure overeenkomst wordt verwacht in de loop van 2021.

‘t Ven Noord C2C woningen, Venlo

2022

Anterieure overeenkomst is juni 2018 geaccordeerd door het college van B&W. De bestemmingsplanprocedure is in 2019 opgestart. In 2020 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

De Vaert fase 2, Boekend

2020

Project is in 2020 administratief afgesloten.

Teuniswijk herontwikkeling, Venlo

2022

Tussen een woningcorporatie en gemeente is een anterieure overeenkomst gesloten tbv de beoogde planontwikkeling. Dit betreft de sloop van de bestaande appartementen en nieuwbouw van grondgebonden woningen. Het plan wordt in 2 fasen gerealiseerd. Fase 1 is in 2019 gestart en wordt in 2020 afgerond . In fase 2 wordt naar verwachting in 2021 gestart met de bouw en vindt afronding in 2022 plaats.

Manresa gebiedsontwikkeling, Venlo

2021

Alle benodigde compensatiegronden zijn geleverd. In 2021 wordt dit project afgerond.

Maasstraat 3b, Steyl

2020

Project is in 2020 administratief afgesloten.

Ferdinand Bolstraat, Venlo

2020

Project is in 2020 administratief afgesloten.

Hendrik van Veldekestraat, Blerick

2021

Met de corporatie is in 2019 een anterieure overeenkomst gesloten. Aanpassingen openbare ruimte en bouw woningen zijn grotendeels in 2020 gerealiseerd. Project wordt in 2021 afgesloten.

Blariacum, Blerick

2021

Met de corporatie is een anterieure overeenkomst gesloten voor de benodigde aanleg van de openbare ruimte t.b.v. de planontwikkeling van woningbouw. Dit project wordt in twee fasen gerealiseerd. Eerste fase is eind 2020 afgerond en de tweede fase naar verwachting in 2021.

A&P Lucker, Tegelen

2022

Met de ontwikkelaar is in 2020 een voorovereenkomst gesloten t.b.v. de planvoorbereiding. Volgens de huidige inzichten zal in 2021 een anterieure overeenkomst gesloten worden met de ontwikkelaar voor de planrealisatie van 34 koop- en huurwoningen.

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat “overige grexen gemeente” en "overige grexen in voorbereiding" samengevat:

Overige grexen gemeente

Geplande
einddatum

Bijzonderheden

Helmusweg, Hout-Blerick

2021

Het project bevindt zich in de afrondende fase. Financiële risico's liggen bij de ontwikkelaar.

Maasdal, Velden

2025

Er zijn afspraken gemaakt over de beëindiging van tuinbouwactiviteiten in het gebied Maasdal Velden. Hiervoor is provinciale subsidie ontvangen.

Van Cranenbroek, Keulse Barrière Venlo *

2023

Met initiatiefnemer dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten. De bestemmingsplanprocedure wordt naar verwachting medio 2021 gestart. Tenslotte wordt parallel aan de procedure een integrale grondexploitatieopzet ter vaststelling opgesteld waarvan ook de nabij gelegen gemeentelijke bedrijfsgronden aan de Keulse Barrière deel uitmaken.

Holland Casino, Trade Port

2021

Grond is inmiddels verkocht aan Holland Casino en met de bouw is in 2019 gestart. Afrondende werkzaamheden in het kader van bouw- en woonrijpmaken vinden plaats in 2021. De nieuwbouw wordt naar verwachting medio 2021 opgeleverd.

Dautzenbergstraat, Blerick

2020

Project is in 2020 administratief afgesloten.

IJsvogelstraat-Karbindersstraat herontwikkeling, Venlo

2021

In 2018 heeft de corporatie de bestemmingsplanprocedures opgestart. Deze zijn in 2019 afgerond. De bouw van Karbindersstraat is in 2020 afgerond. In 2021 wordt de woningbouw aan de IJsvogelstraat afgerond. Extra overleg met ontwikkelaar en omwonenden leiden tot meer plankosten. Het krediet wordt hierop aangepast.

Arsenaal herontwikkeling, Venlo *

2028

Op deze locatie wordt een tijdelijke parkeergarage gerealiseerd. Aanbesteding en gunning heeft in 2020 plaatsgevonden. Uitgangspunt daarbij blijft een minimaal budgettair neutrale planontwikkeling waarbij de kosten worden gedekt door de potentiele opbrengsten uit grondverkoop.

Meelderbroek, Belfeld

2021

Met de initiatiefnemer is een verkoopovereenkomst gesloten. De feitelijke grondverkoop en levering is voorzien in 2021 en afronding aanpassing infrastructuur vindt daarop volgend plaats.

Eindhovenseweg 11-22, Venlo

2021

Met de initiatiefnemer zijn gesprekken gevoerd over de financiële en stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de planontwikkeling van dit vastgoed. Vastgoed is in 2020 geleverd en in 2021 zal nadere planuitwerking plaatsvinden evenals voorbereidingen voor en start van de uitvoering.

Deken van Oppensingel herbestemming, Venlo *

2021

De aanbesteding en gunning van het vastgoed (voormalig museum Van Bommel Van Dam) heeft plaatsgevonden en in 2021 wordt naar alle waarschijnlijkheid de omgevingsvergunning verleend en kan het pand vervolgens worden geleverd.

Burgemeester Houbenstraat, Venlo

2021

Overleg met een groep particulier initiatiefnemers vindt plaats om te komen tot een (verkoop)overeenkomst van gemeentegrond met als doel het verwerven en bebouwen van de gronden vanuit een collectief particulier opdrachtgeverschap. De geraamde kosten worden gedekt door de geraamde opbrengsten uit grondverkoop.

Sloterbeekstraat, Venlo

2022

In 2020 is een verkoopovereenkomst met een woningcorporatie gesloten en een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld door de raad voor deze planontwikkeling. Bouwplan wordt nader uitgewerkt en gronden worden in 2021 bouwrijp gemaakt. Aansluitend kan worden gestart met de bouw van de woningen (sociale huur).

Wozoco Schandelo, Velden *

2022

Met de ontwikkelaar is een voorovereenkomst gesloten t.b.v. de planvoorbereiding. In 2021 kan naar verwachting een verkoopovereenkomst worden gesloten waarna de gronden bouwrijp gemaakt worden ten behoeve van de geplande woonzorgwoningen.

Binnenstedelijke locaties

2023

In 2020 is door de raad een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Het betreft gemeente gronden op meerdere locaties waarvoor de stedenbouwkundige plannen nog uitgewerkt dienen te worden. Daarna volgen het bouw- en woonrijpmaken en de gronduitgifte. Voor de locatie aan de Tiendstraat is al gestart met diverse (milieu) onderzoeken die in 2021 afgerond worden.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14