Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Bijlage VIII Grondexploitaties

BARGETERMINAL UITBREIDING

Exploitatiegegevens
Startdatum:    01-01-2019
Einddatum:    31-12-2023

Ruimtegebruik
Bruto plangebied:   ca 2,9 ha.
Bouwgrond:            ca 2,9 ha.

Uitvoeringsfase plan
Er is een erfpachtovereenkomst gesloten met een marktpartij voor het in erfpacht nemen van de gronden als uitbreiding van de bestaande Barge terminal. De erfpachtcanon is marktconform en dekt grotendeels de grondexploitatiekosten van de beoogde uitbreiding van de Barge terminal. De overige kosten worden gedekt door een Europese subsidie en bijdragen van de provincie en gemeente.
De Europese subsidie (CEF - Connected Europe Facilities) is in 2020 aangevraagd en toegekend.

In 2020 is overeenstemming bereikt en een koopovereenkomst gesloten met Havam over de aankoop van benodigd vastgoed ten behoeve van de planontwikkeling.  Onderhandelingen met Fortis kunnen in 2021 worden afgerond.
Volgens de laatste inzichten kan de uitvoering in 2022 van start gaan; een en ander is met name afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde gronden en opstallen en eventuele bezwaar- of beroepsprocedures.

Exploitatieresultaat
Door het toekennen van de Europese subsidie daalt de onrendabele top per saldo van € 2,5 miljoen naar ca. € 1,5 miljoen. Het exploitatieresultaat wordt nu geraamd op € 1,5 miljoen nadelig op contante waarde per 31 december 2020.
Bij de jaarrekening 2019 was de onrendabele top als eigen bijdrage van de gemeente verwerkt in de uitbrengwaarde van de in erfpacht uit te geven grond. Daardoor was bij de jaarrekening 2019 sprake van een sluitende grondexploitatie. De dekking van de onrendabele top van de grondexploitatie vindt nu conform voorschriften plaats via het vormen van een voorziening.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14