Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Bijlage VIII Grondexploitaties

CENTRUMPLAN BLERICK

Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2003
Einddatum: 31-12-2023

Ruimtegebruik
Openbare ruimte:     ca. 1,0  ha.
Bouwgrond:        ca. 0,8 ha.

Uitvoeringsfase plan
Berden is gekomen met een nieuwe invulling voor de winkeluitbreiding waarvoor in 2017 de omgevingsvergunning is verleend. Aangezien die nieuwe invulling niet volledig binnen de vergunning uit 2017 paste, is een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. Op 17 april 2020 is een nieuwe omgevingsvergunning verleend middels een vergunning met afwijking op het bestemmingsplan. Echter, er blijkt volgens een recente juridische uitspraak dat een andere planologische procedure voor deze 2e omgevingsvergunning moet worden doorlopen. Dit wordt momenteel in de bezwarenperiode gerepareerd. Deze (uitgebreide) planologische procedure loopt momenteel.

Als gevolg van de aanpassingen van de plannen zijn ook wijzigingen noodzakelijk op de eerder gesloten realisatieovereenkomst, gericht op verkoop van gronden t.b.v. de uitbreiding van de commerciële ruimte, de bouw van 25 sociale huurappartementen door Antares, en de inrichting van de openbare ruimte door de gemeente Venlo. Naar verwachting wordt deze overeenkomst in het voorjaar van 2021 ondertekend.   

Exploitatieresultaat
De nieuwe raming van de grondexploitatie, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening,  heeft een beperkt effect op het resultaat. Het nadelig saldo op contante waarde stijgt van € 8.069.000 naar € 8.083.000. De reeds bestaande voorziening voor het project, aangevuld met de jaarlijkse rente, behoeft een aanvulling van € 14.000 om het tekort te compenseren. De investeringen in 2020 (ca. 0,3 miljoen) hebben met name betrekking op plan- en rentekosten.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14