Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Bijlage VIII Grondexploitaties

Afgesloten grondexploitaties 2020

bedragen x € 1.000

Afgesloten grondexploitaties 2020

resultaat

Positief resultaat

Ferdinand Bolstraat

2

De Vaert fase 2

1

Maasstraat

1

Totaal positief resultaat

4

Negatief resultaat

Dautzenbergstraat

53

Maasveldstraat

28

Totaal negatief resultaat

81

Resultaat t.l.v. Algemene Grondreserve

-77

De grondexploitaties in bovenstaand overzicht zijn per 31 december 2020 administratief afgesloten.

Afgesloten grondexploitaties worden jaarlijks door de raad vastgesteld als onderdeel van de jaarrekening. Volgens bestendig beleid worden de positieve en negatieve resultaten ervan toegevoegd aan de Algemene Grondreserve (AGR) of, voor zover reeds gereserveerd,  onttrokken aan de voorziening nadelige exploitatieresultaten Grondbedrijf. Met het behaalde resultaat is ook rekening gehouden in het weerstandsvermogen van het grondbedrijf.

N.B.
Een krediet voor een grondexploitatie kent geen kapitaallasten (rente en afschrijving) als afgeleide van de investering. De kosten van de grex worden immers gedekt door de opbrengst van de grondverkoop en overige bijdragen. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en door de projectleider zijn goedgekeurd, wordt een nacalculatie opgesteld en wordt de desbetreffende opdracht beëindigd. De bijbehorende (opdracht)budgetten worden in de administratie afgesloten.

Dit verschilt met een krediet voor een opstalontwikkeling. Na oplevering van het opstal wordt er nog 50 jaren rente betaald en afgeschreven op basis van de investering. Bij uitstel of afstel van de bouw van een opstal kunnen de bijbehorende kapitaallasten in de begroting vrijvallen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14