Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Bijlage VIII Grondexploitaties

KAZERNE KWARTIER (Frederik Hendrik Kazerne)

Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2011
Einddatum: 31-12-2035

Ruimtegebruik
Openbare ruimte:   13,7 ha.
Bouwgrond:        9,0 ha.

Uitvoeringsfase plan
In januari 2020 is de stedenbouwkundige visie Kazerne Kwartier door de gemeenteraad vastgesteld.
Direct daaropvolgend is de markt benaderd om een propositie in te dienen.
Medio april zijn 24 proposities ontvangen en heeft er een selectieprocedure plaatsgevonden. In september is een 3-tal partijen geselecteerd om samen met de gemeente de visie uit te werken in een stedenbouwkundig plan onder de noemer van een ontwikkelplan. Hierin worden naast de stedenbouwkundige randvoorwaarden ook voorwaarden opgenomen over de thema’s duurzaamheid, erfgoed, parkeren en energie. Dit ontwikkelplan is dan het toetsingskader voor de verdere planuitwerking door de marktpartijen. Het is redelijk uniek de marktpartijen mee te laten denken over de randvoorwaarden, maar op deze wijze zorgen de gezamenlijk opgestelde kaders ervoor dat er gewerkt wordt aan een kwalitatief, maar ook realistisch en financieel haalbaar plan. De verwachting is dat het ontwikkelplan in Q2 2021 kan worden vastgesteld. Daarna vindt de verdeling van de ontwikkelvelden plaats en kunnen de marktpartijen binnen de kaders van de oorspronkelijke visie en het gezamenlijk opgesteld ontwikkelplan per ontwikkelveld met eigen planvorming aan de slag.  In 2020 hebben er geen werkzaamheden op het terrein en/of verkoop van gronden en vastgoed plaatsgevonden. Noodzakelijk onderhoud is uitgevoerd. In 2021 zal een aanvang worden gemaakt met het bouwrijp maken.

Exploitatieresultaat
De nieuwe raming van de grondexploitatie, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening,  heeft geen effect op het vastgestelde exploitatieresultaat van januari 2020 (nadelig resultaat op contante waarde 31-12-2020 € 5.020.000).  Voor dit resultaat is binnen het grondbedrijf reeds eerder een voorziening gevormd.
In het benodigd weerstandsvermogen is voor dit project rekening gehouden met een netto-risico van € 13,3 miljoen. Er zijn geen ontwikkelingen die noodzaken tot aanpassing van dit risicoprofiel. Met betrekking tot de impact van Covid-19 op projecten wordt binnen het grondbedrijf een algemeen risico opgenomen. De investeringen in 2020 hebben  betrekking op planvoorbereiding, sloop, tijdelijk beheer en rente. Daartegenover zijn inkomsten ontvangen uit tijdelijke verhuur van panden en uit bijdragen van de rijksoverheid in de kosten van explosievenonderzoek.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14