Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Bijlage VIII Grondexploitaties

Q4

Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-05-2001
Einddatum: 31-12-2023

Ruimtegebruik
Uitgifte bouwgrond:
In 2020 is de bouwgrond geleverd voor de bouw van de bovengrondse parkeergarage bij het Blok van Gendt. De parkeergarage aan de Noord Buitensingel is in 2020 gebouwd en in gebruik genomen. In afstemming daarmee is de tijdelijke parkeervoorziening op de locatie Aan de Stadsmuur (gelegen voor poppodium Grenswerk) eind 2020 verwijderd.
De grondverkoop aan Jongen Bouwontwikkeling voor woningbouw op de locatie Aan de Stadsmuur zal naar verwachting in het 2e kwartaal van 2021 plaatsvinden. De eerder met Jongen gemaakte afspraak over de grondverkoop is hierop aangepast..
Het bouwblok aan het Helschriksel is overeenkomstig het door de raad in 2018 vastgestelde Herprogrammering Stedelijk Centrum gegund op basis van de criteria van de zogenaamde Right to Challenge. Levering van deze bouwgrond is doorgeschoven van 2020 naar 2021.  

Uitgifte vastgoed:
Binnen Bastion Lichtenberg is eind 2020 een drietal panden verkocht, een en ander in aansluiting op het door de raad genomen besluit inzake het ontwikkelscenario voor Bastion Lichtenberg.

Openbare ruimte:
De gemeente draagt onder andere zorg voor de herinrichting van de openbare ruimte in het plangebied Q4. De herinrichting van de Lage Loswal is in de loop van 2021 gereed. De overige openbare ruimte, grotendeels betreft dit de herinrichting van de Maaskade, wordt ingericht in afstemming met de bouwactiviteiten op de locatie Aan de Stadsmuur.
Door het in tijd naar achteren schuiven van de grondlevering aan en bouw van de woningen door ontwikkelaar Jongen schuift ook de aanleg van de aangrenzende openbare ruimte door naar 2022 en 2023. Hierdoor is het noodzakelijk om de looptijd van de grondexploitatie één jaar te verlengen  van 2022 naar 2023. Parallel hieraan heeft het Rijk ingestemd met een verlenging van de subsidietermijn van de BIRK regeling (openbare ruimte) met een jaar.

Uitvoeringsfase plan
Voor het Bastion Lichtenberg is, samen met betrokken partijen, in 2020 een ontwikkelscenario uitgewerkt en vastgesteld door de raad.
De gemeente heeft vastgoed in eigendom aan de Maaskade, Bolwaterstraat en Ginkelstraat.  Ingezet wordt op verkoop van gemeentelijk vastgoed, gedeeltelijke herontwikkeling en het creëren van een gezamenlijke binnentuin in het blok.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 11,5 miljoen nadelig op contante waarde per 31-12-2020. Hiervoor is conform geldende voorschriften een voorziening getroffen.

Het resultaat wordt nu ongeveer € 1 miljoen nadeliger geraamd dan het geraamde resultaat van de jaarrekening 2019. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere kosten als gevolg van de gekozen ontwikkelstrategie voor Bastion Lichtenberg; in juni is een raadsbesluit genomen om hiervoor aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14