Jaarstukken 2020
portal

Bijlagen

Bijlage VIII Grondexploitaties

Specificatie per exploitatiegebied per 31 december 2020

Bedragen in euro's

Boekwaarde
01-01-2020

Uitgaven
2020

Inkomsten
2020

Boekwaarde
31-12-2020

Vermoedelijk te

Verwacht
resultaat

Contant per
balansdatum
31-12-2020 (1)

Gecalculeerd
resultaat (2)

Einddatum

besteden

ontvangen

Majeure grondexploitaties

Venlo Centrum Zuid / Maaswaard

15.130.797

1.235.171

-741.650

15.624.318

2.519.966

-949.078

-17.195.206

-16.527.495

-18.876.412

31-12-2022

Centrumplan Blerick

6.619.439

307.272

0

6.926.711

2.620.414

-968.975

-8.578.150

-8.083.382

-8.562.962

31-12-2023

Q4

16.701.807

1.501.244

-1.479.365

16.723.686

9.505.327

-14.003.118

-12.225.895

-11.520.732

-11.121.855

31-12-2023

Kazernekwartier (FHK)

20.013.725

1.454.505

-53.557

21.414.673

15.511.208

-30.169.838

-6.756.043

-5.019.839

-6.758.464

31-12-2035

Revitalisering Veegtes

3.515.298

214.958

-832.835

2.897.421

1.066.044

-3.656.972

-306.493

-300.483

-307.760

31-12-2021

Masterplan Arcen en Velden

1.222.371

76.453

0

1.298.824

790.499

-206.049

-1.883.274

-1.774.651

-1.947.294

31-12-2023

Bargeterminal uitbreiding

-1.209.614

198.393

0

-1.011.221

17.109.106

-14.502.192

-1.595.693

-1.503.657

-

31-12-2023

Totaal Majeure grondexploitaties

61.993.823

4.987.996

-3.107.407

63.874.412

49.122.564

-64.456.222

-48.540.754

-44.730.239

-47.574.747

Overige, niet-majeure grexen

Overige grexen faciliterend

-64.271

536.926

-618.937

-146.282

863.649

-697.937

-19.430

-14.974

204.463

variabel

Overige grexen gemeente

-1.561.643

764.040

-741.002

-1.538.605

5.597.827

-4.761.257

702.035

694.422

650.948

variabel

Totaal Overige grexen

-1.625.914

1.300.966

-1.359.939

-1.684.887

6.461.476

-5.459.194

682.605

679.448

855.411

Overige grexen in voorbereiding

611.132

172.979

-30.000

754.111

141.528

-895.639

0

0

0

variabel

(1) Contante waarde = het verwacht resultaat contantgemaakt tegen het voorgeschreven rentepercentage van 2 %

(2) Gecalculeerd resultaat = volgens de laatst vastgestelde grondexploitatie.

Toelichting bouwgrondexploitatie

Binnen het grondbedrijf wordt een groot aantal projecten geadministreerd. Enerzijds betreft het in voorbereiding zijnde dan wel in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten. De grondexploitatieprojecten zijn gericht op de productie van bouwrijpe grond.
Anderzijds worden grondvoorraden geadministreerd waarin de gronden worden verantwoord die eigendom zijn van het grondbedrijf maar waar (nog) geen concrete ontwikkelingen (meer) plaatsvinden.

Voor de zogenaamde in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten zijn door het college van burgemeester en wethouders exploitatieopzetten (= exploitatiebegrotingen) vastgesteld en zijn, voor de geraamde investeringen, kredieten beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.
Deze in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten zijn ingedeeld in:

  • Gemeentelijke grondexploitaties (zonder overeenkomst met externe partners). De gemeente verzorgt de gehele bouwgrondproductie. In veel gevallen is wel sprake van een overeenkomst inzake toekomstige afname van bouwrijpe gronden.
  • Faciliterende grondexploitaties. Er is sprake van een exploitatie in uitvoering met een overeenkomst indien met een ontwikkelaar, naast afspraken over de afname van bouwrijpe grond, afspraken worden gemaakt over een bepaalde rolverdeling in de productie van de bouwrijpe gronden.
  • Restwerken. Indien het merendeel van de werkzaamheden is uitgevoerd en de uitvoerings- en financiële risico’s beperkt zijn, wordt de exploitatie in uitvoering omgezet in een restwerk. Kosten worden verantwoord via de Voorziening restwerken.

Voor een aantal grotere, majeure grondexploitatieprojecten wordt in deze jaarrekening de inhoudelijke en financiële voortgang in 2020 verantwoord middels bijgaande grondexploitatiestaten en de bijbehorende tekstuele toelichting. Tevens wordt voor deze projecten de laatst vastgestelde (herziene)exploitatieopzet en de meest actuele exploitatiebegroting gepresenteerd. Ook de overige grondexploitaties worden, middels een verzamelde staat-p gepresenteerd, gesplitst naar eigen exploitaties en exploitaties die op gronden van derden worden begeleid.

De resultaten conform de vastgestelde exploitatieopzet alsmede de meest actuele exploitatiebegroting zijn berekend op basis van een zogenaamde eindwaardeberekening: Het resultaat betreft het resultaat aan het einde van de exploitatieperiode van het project, conform de richtlijnen zoals vastgesteld in de Nota’s Grondbedrijf en BBV-voorschriften. Hierbij wordt rekening gehouden met prijsstijgingen en rentetoevoeging. Afhankelijk van de looptijd van het project wordt rekening gehouden met een rentepercentage van: 2,88% bij een grex in het lopend boekjaar. Contante waarde-berekeningen voor langer lopende exploitaties geschieden tegen het landelijk vastgestelde percentage van 2,0%. Prijsstijgingen met betrekking tot kosten betreffen 2,0 % voor 2020 en verder. Afhankelijk van de locatie en soort van bouwgrond wordt een prijsstijging van maximaal 2,0 % per jaar opgenomen voor de grondopbrengsten. Daarnaast is het rentepercentage voor uitgifte van gemeentelijke onroerende zaken, kapitaalverstrekking en reserverings- en erfpachtrente, gekoppeld aan de administratieve rekenrente voor totaalfinanciering vanaf eind 2019, 4 procent.

Omdat de exploitatieresultaten van de diverse projecten een verschillende einddatum kennen, geeft het optellen van alle resultaten op eindwaarde geen juiste informatie omtrent het totaal verwachte resultaat. Door alle resultaten op eindwaarde terug te rekenen (contante waarde berekening) naar eenzelfde balansdatum (31-12-2020) wordt een sommatie van de resultaten mogelijk gemaakt. In bijgaande grondexploitatiestaten worden daarom tevens de resultaten per balansdatum gepresenteerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14