Jaarstukken 2020
portal

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheerareaal:
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het beheerareaal gebouwen  bekostigd vanuit een voorziening. Naast deze aantallen is er nog vastgoed in bezit waarvan de onderhoudskosten worden gedekt vanuit een project of het grondbedrijf. Dit betreft vastgoed dat in bezit is voor het ruimtelijk ordeningsbeleid of overtollig vastgoed. Het gaat hier veelal om gebouwen die uiteindelijk worden gesloopt of verkocht, bijvoorbeeld Q4 of het kazerneterrein.

Beheerareaal vastgoed in stuks

Sportgebouwen

39

(sporthal, gymzaal, zwembad, kleedlokalen buitensport)

Ambtelijke huisvesting

8

(stadhuis, stadskantoor, gebouw openbare ruimte)

Commercieel, cultureel en maatschappelijk vastgoed

69

(peuterspeelzaal, verenigings- en wijkgebouwen en gemeenschapsaccommodaties, poppodium)

Totalen

116

Vastgesteld kwaliteitsniveau:
Conform besluitvorming door de Raad in 2015 worden de gemeentelijke gebouwen en kunstobjecten op een conditieniveau 3 onderhouden. Hiervoor wordt het landelijk uniforme conditieniveau conform de NEN 2767 gehanteerd waarbij op een schaal van 1 tot 6 niveau 3 staat voor een redelijke onderhoudsconditie.

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel?
Eind 2020 zijn we gestart met de uitvoering van nieuwe conditiemetingen (BOEI-inspecties) van het vastgoed. Conform planning zullen deze inspecties in april 2021 zijn afgerond. Hieruit volgen nieuwe duurzame meerjaren onderhoudsplannen. Aan de hand van deze nieuwe onderhoudsplannen zullen de budgetten en het beheerplan worden geactualiseerd.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar)?
Voor de huidige budgetten wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen. Het betreft de onderstaande voorzieningen:

  1. Voorziening groot onderhoud Sportgebouwen
  2. Voorziening groot onderhoud Ambtelijke gebouwen
  3. Voorziening groot onderhoud Commercieel, Cultureel en Maatschappelijk vastgoed (CCM Vastgoed)
  4. Voorziening Kunst Openbare Ruimte (KOR)

De stand van de voorzieningen wordt op peil gehouden door een jaarlijkse vaste dotatie van diverse beleidsteams die het vastgoed als middel hebben om hun beleidsdoelen te realiseren. Naast deze voorziening wordt jaarlijks levensduur verlengend onderhoud bekostigd uit investeringskredieten.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten?
Nee. De stand van de voorzieningen sluit vooralsnog aan bij het onderhoudsplan. In 2021 wordt het (meerjaren) beheerplan geactualiseerd. Hierbij zal de huidige werkwijze ten aanzien van de losse investeringskredieten voor levensduur verlengend onderhoud nader worden bekeken of op dezelfde wijze zal worden verder gegaan of dat de kredieten zullen worden meegenomen in de onderhoudsvoorzieningen.

Realisatie 2020:
In 2020 zijn niet alle openstaande investeringskredieten aangesproken. Deze achterstand zal in 2021 worden ingehaald en zal hiermee geen gevolgen hebben voor het vastgestelde conditieniveau.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 16:03:25 met de export van 06/02/2021 14:50:14